Det här är Föreningen Svenskbyborna och bakgrundsupptatering om kriget

Föreningen Svenskbyborna som modererar facebook-gruppen ”Svenskbyborna”, är en ideell förening som sprider kunskap om Svenskbybornas historia, har ett museum på Gotland och snart ett i Gammalsvenskby i Ukraina. Vi bedriver sedan många år svenskundervisning och hjälparbete samt har upparbetade kontakter med socialtjänst, kyrka, skola och ålderdomshem i byn. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Svenskbyborna. Vi har omkring 600 medlemmar i hela Sverige med säte på Gotland.

Gammalsvenskby grundades av Dagösvenskar för 250 år sedan, efter en tvångsförflyttning 1782. Byn ligger norr om Krim på floden Dnjeprs västra strand. Där levde de i 150 är och behöll sitt svenska språk. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd kom svenskbyborna till Sverige 1929. De flesta av dem stannade i Sverige, många hamnade på Gotland och några åkte till Kanada. En del återvände till Gammalsvenskby. De fick snart ångra sitt beslut, då de utsattes för Stalins utrensningar, hungersnöd, 2:a världskriget med tysk ockupation och efter krigets slut fångläger i Sibirien för många av byborna.

Den 24 februari 2022 kom kriget till dem igen. De vaknade tidigt av granateld i grannstaden Nova Kakhovka. Några timmar senare hade Putin ockuperat kraftdammen som ligger 2 mil sydväst om byn. Efter några dagars hårda strider och tung beskjutning i området har nu ryska styrkor gått förbi och dragit sig västerut, mot hamnstaden Kherson, bort från byn. Frontlinjen är som 1920 och 1942 åter vid Dnjepr. Byn ligger ännu i ukrainskt område. Den är dock avskurna från större städer som Nova Kakchovka och Cherson. Byn ligger 110 mil från Polens gräns.

Byborna berättar att de första dygnen sov med kläderna på, beredda att gå ner i sina potatiskällare. De patrullerar sin by dygnet runt. Ryska soldater är hungriga och plundrar i grannstaden Beryslav. Byborna är trötta och rädda. Men läget känns för närvarande lite lugnare.

El, internet, telefon kommer och går och det är tidvis svårt att hålla kontakt med nära och kära. De har vatten, värme så länge elen fungerar. De har ännu mat, då de lever på landsbygden och lever till stor del på självhushåll. De har potatis och brödbilen kommer ännu varannan dag. Det som det snart kommer bli brist på är mediciner, hygienprodukter, salt och tändstickor.

De kavlar upp ärmarna och kämpar för Ukraina, sin frihet och demokrati. De säger att Putin är kaputt och nästa vecka ska de sätta potatis. Vårbruket brukar starta runt den 8 mars. Det blir för hand, då de inte har mycket diesel.

De hjälps åt för att klara vardagen och hjälpa de som har störst behov av hjälp. I nuläget är det inte möjligt att fly landet. Det är för sent. Det är för långt till gränsen och för farligt att ge sig ut på vägarna.

Bybornas rädsla just nu är att världen inte ska veta vad som pågår i Ukraina. Vi lovar dem att världen vet och vi hjälper till att sprida vad som verkligen händer.

Vi håller ständigt kontakt med byn och hoppas att kunna hjälpa till med förnödenheter på plats, så fort som möjligt. Då byn ligger 110 mil från närmaste fredliga gräns är det svårt att nå fram med hjälp i nuläget. Men vi stöttar och hjälper till med samordning och kontakter. Så snart det är möjligt kommer vi se till att hjälp kommer fram genom olika samarbeten.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med pengar till humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.
www.svenskbyborna.se

This is the Swedish Villagers’ Association and some background war uppdates

The association Svenskbyborna, which moderates the facebook group ”Svenskbyborna”, is a non-profit association that spreads knowledge about the history of Svenskbyborna, has a museum on Gotland and soon one in Gammalsvenskby in Ukraine. We have been teaching Swedish and relief work for many years and have established contacts with social services, church, school and old people’s homes in the village. The association is open to anyone who is interested in the people of Svenskby. We have about 600 members throughout Sweden based on Gotland.

Gammalsvenskby was founded by Dagösvenskar 250 years ago, after a forced relocation in 1782. The village is located north of Crimea on the western bank of the Dnieper River. There they lived for 150 years and kept their Swedish language. After difficult times with world war, revolution and famine, the villagers came to Sweden in 1929. Most of them stayed in Sweden, many ended up on Gotland and some went to Canada. Some returned to Gammalsvenskby. They soon regretted their decision, as they were subjected to Stalin’s purges, famine, World War II with German occupation and, after the end of the war, concentration camps in Siberia for many of the villagers.

On February 24, 2022, the war came to them again. They woke up early from a grenade fire in the neighboring town of Nova Kakhovka. A few hours later, Putin had occupied the power dam located 20 miles southwest of the village. After a few days of heavy fighting and heavy shelling in the area, Russian forces have now passed by and retreated west, towards the port city of Kherson, away from the village. The front line is like 1920 and 1942 again at the Dnieper. The village is still located in Ukrainian territory. However, it is cut off from major cities such as Nova Kakchovka and Kherson. The village is 110 km from the Polish border.

The villagers say that the first days they slept with their clothes on, ready to go down to their potato cellars. They patrol their village around the clock. Russian soldiers are hungry and looting in the neighboring town of Beryslav. The villagers are tired and scared. But the situation currently feels a little calmer.

Electricity, internet, telephone come and go and it is sometimes difficult to keep in touch with loved ones. They have water, heat as long as the electricity works. They still have food, as they live in the countryside and live largely on self-catering. They have potatoes and the bread truck still arrives every other day. What will soon be in short supply are medicines, hygiene products, salt and matches.

They roll up their sleeves and fight for Ukraine, its freedom and democracy. They say Putin is broken and next week they will put potatoes. Spring farming usually starts around March 8. It will be by hand, as they do not have much diesel.

They help each other to cope with everyday life and help those who are most in need of help. At present it is not possible to escape the country. It is too late. It is too far to the border and too dangerous to go out on the roads. The villagers’ fear right now is that the world will not know what is going on in Ukraine. We promise them that the world knows and we help spread what is really happening.

We are in constant contact with the village and hope to be able to help with supplies on site, as soon as possible. As the village is 110 km from the nearest peaceful border, it is difficult to reach with help at the moment. But we support and help with coordination and contacts. As soon as possible, we will ensure that help comes through various collaborations.