Ryska flaggan vajar i Gammalsvenskby


Det är mycket varmt i Gammalsvenskby.
I går firade byborna gudstjänst i den tyska kyrkan och skickade en hälsning till er alla.


Läget försämras varje dag för byborna. Fler lämnar byn. En liten glimt i mörkret är att ett par av jordbrukarna i byn har lyckats tröska sitt spannmål och en av familjerna en son, som föddes på BB i Berislav.


Under senaste veckan har det varit mycket beskjutningar och explosioner i närheten av byn. Storbritanniens försvarsdepartement rapporterar att de två strategiska viktiga broarna över floden Dnjepr vid Kherson och Nova Kakhovka attackerades av den ukrainska motoffensiven och nu är odugliga för militära ändamål. Broarna kopplar ihop Kherson och området för Gammalsvenskby med det ryskkontrollerade området söder om floden.
De uppger också att Ryssland förlorade minst åtta stridsflygplan vid en attack på en flygplats på Krym, vilket innebär att ryska försvaret är försvagat. Den ukrainska motoffensiven som ska befria Khersons län är på gång, vilket ger byborna hopp om befrielse.


Byborna uppger att läget i byn är kraftigt försämrat. Det är svårt att få tag på kött och korv i den närmaste staden Berislav och priserna har ökat mycket. Det finns el och vatten. Internetkommunikationerna har förbättrats något, men det nyinförda ryska nätet fungerar dåligt. Det är en stor oro inför vinterns värmeförsörjning. Byborna behöver kol eler briketter, vilket är en bristvara. Gas finns inte i byn


Ryska ockupationsmakten bor nära och är nu i byn varje dag och kontrollerar pass. De försöker byta ut pass och har börjat utfärda ryska pensioner. Ryska ockupationsmakten stannar längre på kvällarna och har hängt upp den ryska flaggan vid kommunhuset. Den första oktober ska den ryska ockupationsmyndigheten öppna skolan och införa en rysk läroplan. Men de har ännu inte lyckats rekrytera någon rektor eller lärare.

Fler lämnar byn. Av de 40% som är kvar är de flesta pensionärer. Flera av dem har behov av vård och ber om hjälp. Polikliniken i Gammalsvenskby hjälper många och ett par är inlagda på sjukhus i närmaste staden Berislav.


Föreningen ser till att hjälpa till med ekonomiskt stöd så att alla får möjlighet att få pengar till mat och vård.


Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41

—-


Latest news
It is very hot in Gammalsvenskby. Yesterday the villagers celebrated service in the German church and sent a greeting to you all.


The situation worsens every day for the villagers. More people leave the village. A small glimmer in the darkness is that a couple of the farmers in the village have managed to thresh their grain and one of the families has a son, who was born at BB in Berislav.

During the past week, there has been a lot of shelling and explosions near the village.

The UK Ministry of Defense reports that the two strategically important bridges over the Dnieper River at Kherson and Nova Kakhovka were attacked by the Ukrainian counter-offensive and are now unfit for military purposes. The bridges connect Kherson and the area of Gammalsvenskby with the Russian-controlled area south of the river.


They also state that Russia lost at least eight warplanes in an attack on an airport in Crimea, which means that Russian defenses are weakened. The Ukrainian counteroffensive to liberate Kherson County is underway.
The situation in the village has greatly deteriorated. It is difficult to get hold of meat and sausages in the nearest town of Berislav and the prices have increased a lot. The Russian occupation forces live nearby and are now in the village every day checking passports. They are trying to exchange passports and have started issuing Russian pensions. The Russian occupation forces stay longer in the evenings and have hung the Russian flag at the town hall.


On the first of October, the Russian occupation authority will open the school and introduce a Russian curriculum. But they have not yet succeeded in recruiting any principal or teacher.


More people leave the village. Of the 40% that remain, most are pensioners. Several of them need care and ask for help. The polyclinic in Gammalsvenskby helps many and a couple are hospitalized in the nearest town of Berislav.

Gudstjänst i den tyska kyrkan