25 november
Rapport från Gammalsvenskby
Det är fortfarande svårt med kontakt då kommunikationsnätet är mycket svagt. Det finns fortfarande inte el eller vatten.

Ryssland fortsätter sina terrorbombningar. De bombar civil infrastruktur i hela Ukraina för att utmatta befolkningen och styret i Ukraina för att tvinga dem till förhandlingsbordet. Vår svenskbyättling i Cherson stad rapporterade igår att flera raketer slog ut elnätet där, samt dödade ett team med elektriker som arbetade med att reparera tidigare skador.
Lars Thomsson har utsetts till nödhjälpsamordnare för föreningen Svenskbyborna. Han kommer att rapportera här på sidan med muntliga rapporter. Vi behöver arbeta snabbt för att få ner akut hjälp inför vintern och sedan ta fram en långsiktig plan för återuppbyggnaden.

Föreningen Svenskbyborna arbetar just nu intensivt med hjälporganisationen Blågula Bilen. En hjälpsändning med en pick-up och en lastbil är på väg från Sverige, lastade med utrustning för internet, sjukvårdsmaterial, elverk, byggplast för reparation av sönderskjutna fönster m.m. Våra chaufförer har haft en del problem med punkteringar och snöoväder, men har nu tagit sig över polska gränsen för vidare färd mot Gammalsvenskby.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraina!


November 25
Report from Gammalsvenskby
Contact is still difficult as the communication network is very weak. There is still no electricity or water.

Russia continues its terror bombings. They are bombing civilian infrastructure throughout Ukraine to exhaust the population and government of Ukraine in order to force them to the negotiating table. Our Swedish villager in Kherson city reported yesterday that several rockets knocked out the power grid there, as well as killing a team of electricians working to repair previous damage.
Lars Thomsson has been appointed emergency aid coordinator for the association Svenskbyborna. He will report here on the oral reports page. We need to work quickly to get emergency aid down before the winter and then come up with a long-term plan for the reconstruction.

The association Svenskbyborna is currently working intensively with the aid organization Blågula Bilen. An aid shipment with a pick-up and a truck is on its way from Sweden, loaded with equipment for the internet, medical supplies, electrical equipment, construction plastic for repairing broken windows, etc. Our drivers have had some problems with flat tires and snow storms, but have now crossed the Polish border for further travel towards Gammalsvenskby.

Together we are strong!