27 mars Rapport från Gammalsvenskby

Läget i Gammalsvenskby är i stort sett oförändrad och läget är efter omständigheterna relativt lugnt. Byn är ryskockuperad, men det är inga ryska soldater i byn. Byborna har en vägspärr vid infarten till byn och patrullerar dygnet runt. Det är mycket beskjutning väster om byn, särskilt om nätterna.

Det finns el, vatten och värme. Tidvis finns det internet. Ukrainsk TV ligger nere sedan en vecka, nu visas bara rysk propaganda. Byn är isolerad från större städer. Butikens hyllor är tomma. Brödbilen kommer varannan dag, med begränsad mängd bröd. Det kommer ibland in lite mjöl, smör och spannmål som i ransonerad mängd säljs i matbutiken. Mediciner börjar ta slut.

Då byn lever till stor del av självhushåll finns mat. Byborna hjälps åt och ser till att ensamma, sängliggande och ålderdomshemmet får mat.

Det är ovanligt kallt i byn för årstiden, runt 0 grader, så det har inte gått att sätta potatis eller andra grödor. Men de planerar att sätta det som går, när vädret tillåter. Det är dock farligt att bruka de större åkrarna, då de kan vara minerade och det är ont om bränsle. Norr om Krim har ockupanterna hindrat jordbrukarna från att bruka sina åkrar och hävdat att ukrainarna inte längre äger sin mark.

Det är mycket farligt att försöka lämna byn, då det är många, ryska vägspärrar utmed alla större vägar runt byn. När byborna kör på mindre vägar till närmaste byarna har de vit flagg på bilarna. Det var två jordbrukare från byn som blev tillfångatagna i torsdags då de var i grannbyn Krasny Majak för att handla solroskärnor. De greps då de inte hann hem innan utegångsförbudet trädde i kraft. De är nu släppta, men är i Kakhovka, på andra sidan floden och hoppas nu på en grön korridor för att ta sig över kraftdammen och hem till byn.

Det är några familjer, mammor med barn, som tagit sig till säkerhet i Sverige. Föreningen har kontakt och hjälper dem.

Det är 14 borgmästare/kommunchefer som är fortfarande är tillfångatagna och bortförda, bland annat Olexander Tjapovalov, som är borgmästare i Beryslav, där Gammalsvenskby ingår.

Den ukrainska armén är på offensiven och har återtagit byn Novovorontsovka som ligger norr om Gammalsvenskby. De har också börjat återta områden kring regionstaden Kherson.

Vi ber för fred, frihet och demokrati.

Slava Ukraini!

– – – – – – – – – –
27 of March

The situation in Gammalsvenskby is largely unchanged and the situation is relatively calm under the circumstances. The village is Russian occupied, but there are no Russian soldiers in the village yet. The villagers have a roadblock at the entrance to the village and patrol around the clock. There is a lot of shelling west of the village, especially at night.

There is electricity, water and heating. Occasionally available on the internet. Ukrainian TV has been down for a week, now showing only Russian propaganda. The village is isolated from major cities. The store’s shelves are empty. The bread truck arrives every other day, with a limited amount of bread. It sometimes comes in a little flour, butter and cereals that are sold in rationed quantities in the grocery store. Medications are starting to take slut.

As the village lives largely on self-catering, there is food. The villagers are helped and make sure that the lonely, bedridden and the old people’s home get food.

It is unusually cold in the village for the season, around 0 degrees, so it has not been possible to put potatoes or other crops. But they plan to put what goes, when the weather allows. However, it is dangerous to use the larger fields, as they can be mined and there is a shortage of fuel. North of Crimea, the occupiers have prevented farmers from cultivating their fields and claimed that the Ukrainians no longer own their land.

It is very dangerous to try to leave the village, as there are many Russian roadblocks along all major roads around the village. When the villagers drive on smaller roads to the nearest villages, they have a white flag on the cars. Two farmers from the village were captured on Thursday when they were in the neighboring village of Krasny Majak to buy sunflower seeds. They were arrested when they did not make it home before the curfew came into force. They have now been released, but are in Kakhovka, on the other side of the river, and are now hoping for a green corridor to get over the power dam and home to the village.

There are some families, mothers with children, who have come to safety in Sweden. The association has contact and helps them.

There are 14 mayors / mayors who are still captured and abducted, including Olexander Tjapovalov, who is mayor of Beryslav, which includes Gammalsvenskby.

The Ukrainian army is on the offensive and has been taken back by Novovorontsovka, which is north of Gammalsvenskby. They have also begun reclaiming areas around the regional city of Kherson.

We pray for peace, freedom and democracy.

Slava Ukraini!