”Jag är chockad, jag vill gråta”

Rapport Gammalsvenskby 30/9

En tung dag i Gammalsvenskbys historia. Vi har idag haft kontakt med flera i byn och frågat hur de mår med anledning av den illegala ryska annekteringen som Ryssland idag deklarerade.

Byborna säger att det är det en stor moralisk stress. De kommer inte längre fritt kunna uttrycka sina åsikter.

Den ukrainska valutan Hryvna kommer försvinna och bytas ut mot ryska rubel. Livsmedelsbutiker stänger i Beryslav, särskilt de som tar kortbetalning. Det går sedan i måndags inte ta ut pengar från kortet.  Det kommer att bli ett stort problem med att köpa mat, hygienartiklar och medicin. 

Ockupationsmyndigheten kommer att införa skatter med vapenhot. De säger att rysk läroplan ska gälla. De kommer att påtvinga oss sin heraldik. Vi vill se den ukrainska flaggan och Zmiivkas, vårt lokala statsvapen i Gammalsvenskby. 

Hur kan någon erkänna annektering? Rysslands armé dödar ukrainare: män, kvinnor, barn och gamla.  Ryska soldater dödar svanar på floden och och äter dem.

Vad är det för ”befriare” som redan på morgonen köper alkohol och dricker när de kör stridsvagnar, pansarvagnar, bilar -och detta sker varje dag.  Den ryska nationen är förnedrande.  Vad vill de dra in oss i? 

Vi ukrainare är ett väldigt hårt arbetande folk, som älskar vår by och vårt land. De vill förstöra vår kultur.

 -Jag är chockad, jag vill gråta.

Vi är också rädda för att ukrainare nu kan mobiliseras till den ryska armén. Vi tror att Ryssland med annekteringen vill avskräcka väst från att agera. Och det finns risk att Ukraina inte vågar fortsätta sin motoffensiv, eftersom Ryssland genom annekteringen kan hävda att de har rätt att använda ryskt kärnvapenskydd.

Report Gammalsvenskby 30/9

A heavy day in Gammalsvenskby’s history. Today we have been in contact with several people in the village and asked how they feel due to the illegal Russian annexation that Russia declared today.

The villagers say that it is a great moral stress. They will no longer be able to freely express their opinions.

The Ukrainian currency Hryvna will disappear and be replaced by Russian rubles. Grocery stores are closing in Beryslav, especially those that accept card payments. It is not possible to withdraw money from the card since Monday. It will be a big problem to buy food, hygiene items and medicine.

The occupation authority will impose taxes at gunpoint. They say Russian curriculum should apply. They will impose their heraldry on us. We want to see the Ukrainian flag and Zmiivkas, our local state coat of arms in Gammalsvenskby.

How can anyone admit annexation? Russia’s army is killing Ukrainians: men, women, children and the elderly. Russian soldiers kill swans on the river and eat them.

What kind of ”liberators” are already in the morning buying alcohol and drinking while driving tanks, armored cars, cars – and this happens every day. The Russian nation is degrading. What do they want to drag us into?

We Ukrainians are a very hardworking people, who love our village and our country. They want to destroy our culture.

 – I’m shocked, I want to cry.

We are also afraid that Ukrainians may now be mobilized into the Russian army. We believe that with the annexation, Russia wants to deter the West from acting. And there is a risk that Ukraine will not dare to continue its counter-offensive, because through the annexation Russia can claim that they have the right to use Russian nuclear protection.

Blågula staket i byn.