Möte mellan vänner

Rapport från Gammalsvenskby 29 november

Läget är som tidigare i Gammalsvenskby. Det finns ingen el sedan den 19 oktober, vilket gör det svårt med vattenförsörjning och kontakt med nära och kära. Dagligen sker det ryska terrorbombningar i byn. Igår slog flera granater ner i Klosterdorf. Området är åter i röd zon, vilket innebär att det är begränsad tillgänglighet. Det är nu bara 4-500 invånare kvar i byn (av 2300 innan kriget). Ålderdomshemmet evakueras och de 16 boendena flyttas till västra Ukraina, där det finns större möjligheter att tillgodose deras behov

Föreningens fantastiska hjälparbetare och högra hand i Ukraina, Sven Bjerlestam körde ner den ena pickupen i vår hjälpsändning till byn. Han är normalt bosatt i närheten och har hjälpt föreningen i många år med regelbundna hjälpinsatser i byn. Han körde ner från Sverige tillsammans med Anders Buskas från hjälporganisationen Blågula bilen.

Sven kunde inte ta sig hela vägen fram, men mötte idag upp en delegation med hjälparbetare från byn, Nina Knutas, Valentina Herman, Anna Bush, Viktor och Andrei Tokar. De var trots allt vid gott mod och glada och tacksamma för att träffa Sven och ta emot en del av hjälpsändningen. De diskuterade hur vi bäst ska fortsätta våra hjälpinsatser i byn. Högst på listan står elförsörjning och värme.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby 29 November

The location is as before in Gammalsvenskby. There has been no electricity since October 19, making water supply and contact with loved ones difficult. There are daily Russian terror bombings in the village. Yesterday, several shells hit Klosterdorf. The area is again in the red zone, which means that there is limited accessibility. There are now only 4-500 inhabitants left in the village (out of 2300 before the war). The retirement home is evacuated and the 16 residents are moved to western Ukraine, where there are greater opportunities to meet their needs
The association’s fantastic aid worker and right-hand man in Ukraine, Sven Bjerlestam drove down the one pickup in our aid shipment to the village. He normally lives nearby and has helped the association for many years with regular relief efforts in the village.
He couldn’t make it all the way, but today met a delegation of aid workers from the village, Nina Knutas, Valentina Herman, Anna Bush, Viktor and Andrei Tokar. After all, they were in good spirits and happy and grateful to meet Sven and receive part of the aid shipment. They discussed how best to continue our relief efforts in the village. At the top of the list are electricity supply and heating.
Thank you for all the contributions that enable us to continue to help
Together we are strong!


Kärt återseende