Rapport Gammalsvenskby 20 februari

Det är sol och några plusgrader i byn. Ryska armén hårda beskjutning av Gammalsvenskby fortsätter.
3 bybor har nu blivit dödade och flera har skadats sedan befrielsen i november. Många hus i byn har blivit skadade. Nu även den svenska kyrkan som är samekumenisk med den ukrainsk-ortodoxa kyrkan. Den ryska offensiven riktar även in sig på bilar och humanitär hjälp.

Det har inte funnits el i byn sedan mitten på oktober och prognos ser dålig ut. Elnätet är till stor sönderslaget av de ryska ockupanterna, innan de lämnade området.

Minibussen som köpts in på Gotland samt en bil till är nu på väg mot byn med en hjälpsändning. Den är lastad med sjukvårdsmaterial från Region Gotland till byn och sjukhuset i Berislav. Byborna har fått igång vattenförsörjning i en del av byn, men behöver ett större elverk för att det ska fungera bra. Det är nu på väg med hjälpsändningen.
 
Föreningen fortsätter att köra ner briketter från Kryvyv Rih, nu med mindre bilar, tills alla hushåll fått.

Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report Gammalsvenskby 20 February
It is sunny and a few plus degrees in the village. The Russian army’s heavy shelling of Gammalsvenskby continues.
3 villagers have now been killed and several have been injured since the liberation in November. Many houses in the village have been damaged. Now also the Swedish Church, which is ecumenical with the Ukrainian Orthodox Church. The Russian offensive also targets cars and humanitarian aid.
There has been no electricity in the village since mid-October and the forecast looks bad. The electricity grid was largely destroyed by the Russian occupiers before they left the area.
The minibus that was bought in Gotland and another car are now on their way to the village with an aid shipment. It is loaded with medical supplies from Region Gotland to the village and hospital in Berislav. The villagers have started water supply in part of the village, but need a bigger power plant for it to work well. The relief shipment is now on its way.

The association continues to drive down briquettes from Kryvyv Rih, now with smaller cars, until all households have received.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Den svenska/ukrainska-ortodoxa kyrkan