Rapport från byn
Ryska ockupationsmyndigheten är i byn varje dag. I förrgår var det inne och genomsökte det blivande svenskbymuseet, som skulle ha invigts den 11 maj 2022, 240 år efter att Gammalsvenskby grundades av svenskarna från Dagö.Det finns ingen möjlighet att komma fram med mediciner för närvarande. Det är mycket svårt att komma in eller lämna Khersons län. Ingen släpps varken in eller ut genom vägspärrarna. Det pågår mycket strider norr om byn. Försörjningen av mediciner i hela det ryskockuperade området är mycket dåligt, så de mediciner polikliniken och byborna behöver finns inte att få tag på. Detta drabbar de som behöver dagliga hjärtmediciner, insulin och andra läkemedel hårt.

Föreningen Svenskbyborna kunnat stötta ålderdomshemmet och andra, så att de har kunnat köpa in hygienartiklar som vuxenblöjor, bindor och andra förnödenheter i städer i det ryskockuperade området.Det finns el, vatten och mat. Men det är fortfarande svårt med kontakten med omvärlden, då ukrainskt internet och mobilnät är nedstängda. De ryska nätverken fungerar dåligt.Det har varit lite lugnare beskjutningar runt byn det senaste dygnet, just nu är mest ryska flygplan som hörs.Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


The Russian occupation authorities are in the village every day. The day before yesterday, it was inside and searched the future Swedish village museum, which should have been inaugurated on 11 May 2022, 240 years after Gammalsvenskby was founded by the Swedes from Dagö.
There is currently no way to come up with medications. It is very difficult to enter or leave Kherson County. No one is allowed in or out of the roadblocks. There is a lot of fighting going on north of the village. The supply of medicines throughout the Russian-occupied area is very poor, so the medicines the outpatient clinic and the villagers need are not available. This severely affects those who need daily heart medication, insulin and other medications.

The association Svenskbyborna has been able to support the old people’s home and others, so that they have been able to buy hygiene items such as adult diapers, sanitary napkins and other necessities in cities in the Russian-occupied area.
There is electricity, water and food. But it is still difficult to connect with the outside world, as Ukrainian internet and mobile networks are shut down. The Russian networks are not working well.
There have been a few calmer shelling around the village in the last 24 hours, right now most Russian planes are heard.