Byborna uppmanas av Ukrainska myndigheter att evakuera inför en motoffensiv från ukrainska armén som planeras för att återta södra Ukraina. Drygt hälften av byborna har lämnat. 


I måndags kväll sprängdes ett stort ryskt ammunitionsförråd av ukrainska armén i Nova Kakhovka. Det syntes tydligt från byn. Ett ryskt högkvarter slogs också ut och dödade minst 3 höga ryska befäl.

En av våra hjälparbetare i byn ringde och berättade att det var förhållandevis lugnt i Gammalsvenskby. Men de flesta i byn var det mycket svårt, särskilt de äldre. Socialarbetarna har gjort upp en lista på de personer som lider mest nöd. Då det just nu är möjligt att åka buss till staden Nova Kakhovka köper de in 40 matpaket till de mest utsatta samt mycket vuxenblöjor, för pengar från Föreningens insamling.


Det är återigen brist på mediciner och det är svårt att få tag på i ryskockuperat område, där det råder allmänt stor brist på medicin. Möjligheten att ta medicin från Ukraina är inte längre möjlig, då gränsen mellan ryskockuperat område i Khersons län och Ukraina är stängd sedan ett par veckor. Polikliniken i byn har gjort en lista på de mediciner som behövs. Igår kunde våra modiga hjälparbetare från byn få tag på ett parti med rätt mediciner, som insulin, hjärtmedicin och andra livsnödvändiga mediciner i regionstaden Khersons apotek. Medicinerna bekostas av insamlingen och delas ut till de behövande byborna.

—-

Villagers are urged by Ukrainian authorities to evacuate in the face of a counter-offensive by the Ukrainian army planned to retake southern Ukraine. Just over half of the villagers have left.

On Monday night, a large Russian ammunition depot was blown up by the Ukrainian army in Nova Kakhovka. It was clearly visible from the village. The Ukrainian army also knocked out a headquarters, where at least 3 senior Russian commanders died.
One of our aid workers in the village called and told us that it was relatively quiet in Gammalsvenskby. But most of the village was very difficult, especially the elderly. The social workers have made a list of the people who suffer the most. As it is currently possible to take a bus to the city of Nova Kakhovka, they buy 40 food packages for the most vulnerable and a lot of adult diapers, for money from the Association’s collection.

There is again a shortage of medicines and it is difficult to get hold of in a Russian – occupied area, where there is generally a great shortage of medicines. The possibility of taking medicine from Ukraine is no longer possible, as the border between the Russian-occupied area in Kherson County and Ukraine has been closed for a couple of weeks. The clinic in the village has made a list of the medicines needed and yesterday they were able to get a batch of the right medicines, such as insulin, heart medicine and other vital medicines in the region town Kherson. The medicines are paid for by the collection and distributed to the needy villagers.