27 oktober


Strömmen är tillbaka vilket gör livet lite bättre för byborna. Då finns det också vatten. Men internet fungerar dåligt, så det är svårt att hålla kontakt med omvärlden och nära och kära.
Det är många ryska soldater kvar i byn. De köper mat i byns butik.
Det har stulits bilar i byn. Våra hjälparbetare försökte idag att köpa medicin till behövande bybor, men det var idag slut på apoteket i Berislav.
Många såg ett reportage om en by i Chersons län igår på Aktuellt (SVT) där OperationAid delade ut kaminer, som kan vara livsviktiga för en del byar. Då Gammalsvenskby aldrig fått gas installerat har de flesta hus kaminer, som fungerar som värmekälla och för matlagning. Problemet är att det inte lyckats få tag på kol, ved eller briketter. Vi lyckades tillsammans med våra hjälparbetare få loss ett litet parti med kol, med hjälp av insamlade pengar från Sverige. Och vi fokuserar nu på att försöka lösa detta innan vintern.
Föreningen har samarbetet med hängivna hjälporganisationen Operation Aid som hjälpte till med transport av en Gammalsvenskbyfamilj från Gammalsvenskby från Lviv till Sverige.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


The power is back, which makes life a little better for the villagers. Then there is also water. But the internet doesn’t work well, so it’s hard to keep in touch with the outside world and loved ones.
There are many Russian soldiers left in the village. They buy food in the village store.
Cars have been stolen in the village. Our aid workers tried today to buy medicine for needy villagers, but the pharmacy in Berislav ran out of it today.
Many saw a report about a village in Kherson county yesterday on Aktuellt (SVT) where OperationAid distributed stoves, which can be vital for some villages. Since Gammalsvenskby never had gas installed, most houses have stoves, which function as a heat source and for cooking. The problem is that it has not been able to get hold of coal, firewood or briquettes. Together with our aid workers, we managed to get a small batch of coal off the ground, with the help of money collected from Sweden. And we are now focusing on trying to resolve this before winter.
The association cooperates with the dedicated aid organization Operation Aid, which helped with the transport of a Gammalsvenskby family from Gammalsvenskby from Lviv to Sweden.
Together we are strong!

Inköp av kol i september.