3 november
Rapport Gammalsvenskby
Läget är fortsatt stabilt dåligt i byn. Det finns inte el eller vatten. Det är mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära då internet ofta saknas.


Det är många ryska soldater kvar i byn. De har stulit flera bilar, bland annat den bil som används för att hämta varor till byns butik vilket kommer att ställa till stora problem med försörjning till byn.

Den ryska ockupationsmakten har öppnat dammluckorna vid Nova Kakhovka. Vid byn är floden Dnipro 6 km bred. Vattenståndet har aldrig varit så lågt i den som nu.

Våra hjälparbetare har lyckats köpa in mer mediciner i staden Berislav. Bland annat nödvändig parkinsonmedicin. Vi har haft problem med utbetalningarna till byn den senaste veckan, då bankerna krånglar med betalningar till Ukraina. Men det är nu löst efter några samtal och möten.

Nyheterna säger att ockupationsmyndighéten har lämnat en del byar söder om Cherson och de har även övergivit delar av regionstaden Cherson och tagit ner den ryska flaggan på stadshuset. Vad detta betyder vet vi inte än.

En av våra kontakter som hjälper andra nyligen befriade byar i Chersons oblast vittnar om att det finns otroligt många minor och blindgångare. Han ser gropar i de asfalterade vägarna, där minröjarna plockat bort minor. Det är förenat med livsfara att röra sig på stäppen och mindre vägar.

November 3
Report Gammalsvenskby
The situation is still stable bad in the village. There is no electricity or water. It is very difficult to keep in touch with loved ones as the internet is often lacking.

There are many Russian soldiers left in the village. They have stolen several cars, including the car that is used to pick up goods for the village store, which will cause major problems with supply to the village.
The Russian occupying power has opened the sluice gates at Nova Kakhovka. At the village, the river Dnipro is 6 km wide. The water level has never been as low in it as it is now.

Our aid workers have managed to purchase more medicines in the town of Berislav. Among other things, necessary Parkinson’s medication. We have had problems with the payments to the village in the last week, as the banks are struggling with payments to Ukraine. But it is now resolved after some meetings.

The news says that the occupation authorities have left some villages south of Kherson and they have also abandoned parts of the regional city of Kherson and taken down the Russian flag on the city hall. What this means we don’t know yet.


One of our contacts who helps other recently liberated villages in Kherson Oblast testifies that there are an incredible number of mines and dead ends. He sees potholes in the paved roads, where minesweepers have removed mines. It is associated with danger to life to move on the steppe and smaller roads.

Floden Dnipro 2021. Foto: Sofia Hoas