Olika grader av helvete

22 november


Rapport från Gammalsvenskby


Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då kommunikationsnäten är mycket svaga. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är befriad från ockupationsmakten. Läget är relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera hus och människor är skadade och byborna försöker reparera så gott det går.


Fast egentligen vet inte om man kan kalla det lugnt. Det är olika grader av helvetet att befinna sig i ett land med krig. Byborna är glada över att vara befriade, efter månader av rädsla över att inte veta vad som kan hända under den ryska ockupationen. De ryska soldaterna var hotfulla, fulla och beväpnade. De förstörde och plundrade hus. Människor tillfångatogs och misshandlades och ingen visste om de skulle komma tillbaka. De stal bilar med våld.


Efter befrielsen gör Ryssland som i så många andra befriade byar. Förstör civil infrastruktur, minerar och terrorbombar civilbefolkningen. Detta i syfte att ingen ska känna sig säker. Blir det mer beskjutning inatt, kan jag sova? När sker det nästa gång? I flera dagar har byn utsatts för beskjutning och en människa har dödats. De är mycket stressande. Och tänk dig själv att det är runt 0 grader snart blir det kallare. Du har inte el, vatten eller mycket att elda med. Det kommer inte längre in matvaror i butiken. Du får ta med dig ett stearinljus när du går ut till utedasset. Och du får inte kontakt med dina nära och kära, som du inte sett på månader. Det är inte lugnt. Det är olika grader av helvetet.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige inom kort. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Slava Ukraina!


Föreningen Svenskbybornas syfte är att berätta vår unika historia och vi har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan början på 90-talet.
Hjälp oss med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby! Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


We still find it very difficult to keep in touch with the village as the communication networks are very weak. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village is liberated from the occupying power. The location is relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several houses and people are damaged and the villagers are trying to repair as best they can.

But really don’t know if you can call it calm. It is different degrees of hell to be in a country at war. The villagers are happy to be freed, after months of fear of not knowing what might happen under the Russian occupation. The Russian soldiers were menacing, drunk and armed. They destroyed and looted houses. People were captured and beaten and no one knew if they would come back. They stole cars by force.

After the liberation, Russia does as in so many other liberated villages. Destroy civilian infrastructure, mine and terror bomb the civilian population. This is to ensure that no one feels safe. Will there be more shelling tonight, can I sleep? When is the next time? For several days the village has been subjected to shelling and one person has been killed. They are very stressful. And imagine to yourself that it is around 0 degrees soon it will be colder. You don’t have electricity, water or much to fire with. Food items no longer enter the store. You may take a candle with you when you go out to the outdoor deck. And you don’t connect with your loved ones, whom you haven’t seen in months. It’s not peaceful. There are different degrees of hell.

The association Svenskbyborna is now working together with the aid organization Blågula bilen with an aid shipment, which will leave Sweden shortly. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.

Hus i Gammalsvesnkby 221113. Någon bodde här.