Rapport från Gammalsvenskby 6 december

Läget är fortsatt svårt i Gammalsvenskby. Vädret har slagit om till vinter och det är nu minusgrader och lite snö. Det finns ingen el sedan mitten av oktober. Och därmed inte vatten eller internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Det är mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära.

Igår fick vi rapporter att flera byar, bland annat Svenskbyn terrorbombats av ryska armén. Men de bybor vi fått kontakt med berättar att ingen skadats och att det idag varit lugnt.

Föreningen arbetar intensivt med nödhjälp till byn. Då byn ligger i frontzonen försvårar det arbetet väsentligt.

Vår chaufför Viktor åkte idag till byn med en första sändning med träbriketter.
Det är en bristvara och det har varit ett intensivt arbete med att hitta dessa. Vi har haft stor hjälp av Jennie Elfström och Blågula Bilen.
Viktor hade också med sig en hel del andra förnödenheter.
Vi planerar för att få ner så mycket briketter som möjligt innan jul.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Hjälp oss med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby! Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

Hur jobbar föreningen Svenskbyborna med nödhjälp?

Föreningen Svenskbyborna har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan mitten av 90-talet. Och vi har sedan 2014, tillsammans med Region Gotland, jobbat med demokratiprojekt i byn. Vi har därför väl upparbetade kanaler med poliklinik, ålderdomshem, kommunhus och kyrkorna i byn. Vi har byggt upp ett förtroende och känner varandra. Våra kanaler hjälper oss, så att rätt hjälp kommer fram. Alla pengar som skickas går direkt till byn.


Vi hjälper alla i byn och prioriterar barn och gamla. Innan kriget hjälpte vi främst till med subventioner av medicin och operationer till privatpersoner. Vi har också gett renoveringsbidrag till skola, daghem och ålderdomshem.


Vi började en extra krigsinsamling den 24 februari i år.
Den första hjälpsändningen i år lyckades vi fram i april, nästan på dagen 100 år efter att svenska röda korsets nödhjälp nådde byn och räddade livet på byborna 1922. Hjälpsändningen då bestod mest av nödvändiga mediciner och hygienprodukter, byborna hade då varit isolerade sedan de blev ryskockuperade den 24 mars. Läkarna i byn gjorde listor för vilka mediciner byborna behövde, så vi skulle kunna köpa in rätt mediciner. Då Ukraina ännu befann sig i kaos, samlade vi ihop hjälpsändningen i Sverige, bland annat med hjälp av företaget familjeläkarna. Med hjälp av kontakter kunde vi få ihop chaufförer till ukrainska gränsen och sedan från gränsen till Kryvyj och vidare till byn.


Under de närmaste månaderna kunde föreningen med hjälp av kontakter i de fria Ukraina köpa in mediciner i staden Kryvyj Rih, som inte var ryskockuperad. Vår modiga chaufför körde då igenom över 40 vägspärrar in i ockuperat område, för att ta sig sista vägen ner till byn.


Men så intensifierades fronten norr om byn och det blev omöjligt att fortsätta, då vägarna mellan byn och det fria Ukraina blev helt avstängda på grund av beskjutning. I juli gick en vattenpump i byn sönder, då kunde vi finansiera en reparation av den. Vi köpte också in 40 matpaket till de sängliggande i byn som distribuerades genom motsvarande hemtjänsten.
Byn blev isolerad, men det fanns nu medicin, mat och hygienartiklar att köpa inom ockuperat område. Det var farligt att ge sig ut på vägarna, men våra modiga hjälparbetare i byn åkte då och handlade inom ockuperat område. Först till staden Nova Kakchovka. Men så sprängdes bron över floden Dnipro, så då tog de sig till Cherson. En farlig resa på 8 mil. En del kunde de handla in i den lite mindre, men närmaste staden Berislav.


Sedan byn blev befriad den 11 november är hjälpbehovet stort. De ryska ockupanterna förstörde elnät, sprängde och minerade vägarna innan de lämnade. Sedan den 19 oktober finns det inte el och mobilnätet är mycket svagt. I och med att det inte finns el, finns det inte heller vatten eller internet. Området är befriat, men ligger i frontzonen, vilket innebär att ryska armén terrorbombar byn med granatbeskjutningar till och från. En familj körde på en mina när de flydde, vilket gjorde att de hamnade på sjukhus med splitterskador. Vi har hjälpt den familjen ekonomiskt för att kunna starta om på nytt.


Vägarna nu är tillräckligt säkrade från minor för att kunna ta sig fram för erfarna chaufförer. Dock är vägarna så pass skadade eller små att det är svårt att ta sig ner med större fordon. Vintern är på väg och det är nu minusgrader i byn. Byborna har inte kunnat få tag på bränsle till sina kaminer.


Vi organiserade i slutet av november, tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen en hjälpsändning från Sverige. Vi köpte in två bilar, en lastbil samt en pickup, som vi lastade med flera elverk, sjukvårdsmaterial, byggplast, starlink (för internet) och verktyg. De kördes ner av två svenska chaufförer som lämnade bilarnatill våra hjälparbetare i Kryvyv Rih. Lastbilen nådde byn den 3 december.

Vi har nu upprättat en organisation med en nödhjälpssamordnare i Sverige, en nödhjälpskommitté i byn samt samordnare och chaufförer med bas i storstaden Kryvyv Rih.
Lastbilen med en lokal chaufför kommer nu att regelbundet köratill Gammalsvesnkby med förnödenheter. Mest akut nu är träbriketter, gasflaskor (till köksspisar), batterier, ficklampor, ljus, vuxenblöjor, hygienartiklar samt mediciner, innan jul.

Vi kommer också köra ner ytterligare 20 elverk till från Sverige, då elverk är en bristvara i Ukraina. Elverken gör att familjerna har möjlighet att pumpa upp vatten, ladda telefoner även när det inte finns el.

Vi har också hjälpt en del familjer på flykt från byn med resor och startbidrag.

Tack alla som på olika sätt hjälper till med tid och/eller ekonomiska bidrag!

Tillsammans är vi starka!

Omlastning för färd till Gammalsvenskby.

Rapport från Gammalsvenskby 4 december

Läget är som tidigare svårt i Gammalsvenskby. Vädret har slagit om till vinter och det är nu minusgrader. Byn är befriad, men ockupanterna sprängde och minerade vägarna när de lämnade. De förstörde också elnätet, så det finns ingen el sedan mitten av oktober. Det är också mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära.

Den ryska ockupationsarmén fortsätter att terrorbomba då och då, senast med grad-raketer. Hus har skadats, men vad vi känner till har byborna klarat sig utan skador.

Föreningen arbetar intensivt med nödhjälp till byn. Då byn ligger i frontzonen försvårar det arbetet väsentligt. Vi har nu en bas i den större staden Kryvyj Rih, där hjälpen samordnas av Dmytro Herman. Igår tog sig vår lokala chaufför Viktor ner till byn med den mindre lastbil som vi tillsammans med hjälporgansisationen Blågula bilen körde ner från Sverige i förra veckan. Det var nu möjligt, då vägarna är mindre leriga. Han hade med sig elverk, sjukvårdsutrustning, bygg-plast (för reparation av fönster), verktyg m.m. I byn tog delar av nödhjälpskommittén emot i byn emot hjälpen. På filmen ser ni bland annat Nina Knutas och Valentina Herman.

Förhoppningsvis kan vi imorgon få ner bränsle till kaminer och annan nödvändig hjälp.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!Report from Gammalsvenskby 4 December
As before, the situation is difficult in Gammalsvenskby. The weather has turned to winter and it is now below zero. The village is liberated, but the occupiers blew up and mined the roads as they left. They also destroyed the electricity grid, so there is no electricity since mid-October. It is also very difficult to keep in touch with loved ones.


The Russian occupying army continues to terror bomb from time to time, most recently with Grad rockets. Houses have been damaged, but as far as we know, the villagers have escaped unharmed.


The association works intensively with emergency aid to the village. Since the village is in the front zone, that makes the work significantly more difficult. We now have a base in the larger city of Kryvyi Rih, where assistance is coordinated by Dmytro Herman. Yesterday our local driver Viktor made his way down to the village with the smaller truck we drove down from Sweden last week. It was now possible, as the roads are less muddy. He brought electrical equipment, medical equipment, construction plastic (for repairing windows), tools, etc. In the village, parts of the emergency aid committee received the aid. In the film you see Nina Knutas and Valentina Herman, among others.


Hopefully tomorrow we can bring down fuel for stoves and other necessary help.


Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers.
Together we are strong!


Valentina Herman, Andrei Tokar och Nina Knutas är några av de viktiga hjälparbetarna i Gammalsvenskby.
Viktor har tagit sig fram till byn med lastbilen som föreningen tillsammans med Blågula bilen körde ner i förra veckan.

Rapport från Gammalsvenskby 2 december

Läget är som tidigare ansträngt i Gammalsvenskby. Byn är befriad och de är möjligt att ta sig in och ur byn, men vägförhållandena är svåra. Det finns ingen el sedan den 19 oktober, vilket försvårar vattenförsörjning och kontakt med nära och kära. Dagligen sker det ryska terrorbombningar i byn. Igår skadades gamla skolan i Schlangendorf, som nu inrymmer ett litet bibliotek och museum över Kolchostiden.

Föreningen arbetar intensivt ihop med en nödhjälpskommitté från byn och Kryvyj Rih för att organisera och få fram regelbunden nödhjälp. Byns poliklinik behöver hjälp med mediciner. Det är också prioriterat att få i gång elförsörjning och få ner kol och/eller briketter till kaminerna, nu när nu vintern är i antågande.

Det finns tendenser som visar att den ryska ockupationsmakten verkar börja dra sig tillbaka från andra sidan floden. Vi ber för att det stämmer så at terrorbombningarna kan sluta..

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby 2 December

As before, the situation is strained in Gammalsvenskby. The village is liberated and it is possible to get in and out of the village, but the road conditions are difficult. There has been no electricity since October 19, making water supply and contact with loved ones difficult. There are daily Russian terror bombings in the village. Yesterday, the old school in Schlangendorf was damaged, which now houses a small library and museum of the Kolchos era.

The association works intensively with an emergency aid committee from the village and Kryvyi Rih to organize and obtain regular emergency aid. The village outpatient clinic needs help with medicines. It is also a priority to start the electricity supply and bring down coal and/or briquettes for the stoves, now that winter is approaching.

There are tendencies that show that the Russian occupying power seems to be beginning to withdraw from the other side of the river. We pray that it is true so that the terrorist bombings can stop..

Thanks for all the contributions that enable us to continue helping!
Together we are strong!

Byn i november. Arkivbild. Foto: Sofia Hoas

Möte mellan vänner

Rapport från Gammalsvenskby 29 november

Läget är som tidigare i Gammalsvenskby. Det finns ingen el sedan den 19 oktober, vilket gör det svårt med vattenförsörjning och kontakt med nära och kära. Dagligen sker det ryska terrorbombningar i byn. Igår slog flera granater ner i Klosterdorf. Området är åter i röd zon, vilket innebär att det är begränsad tillgänglighet. Det är nu bara 4-500 invånare kvar i byn (av 2300 innan kriget). Ålderdomshemmet evakueras och de 16 boendena flyttas till västra Ukraina, där det finns större möjligheter att tillgodose deras behov

Föreningens fantastiska hjälparbetare och högra hand i Ukraina, Sven Bjerlestam körde ner den ena pickupen i vår hjälpsändning till byn. Han är normalt bosatt i närheten och har hjälpt föreningen i många år med regelbundna hjälpinsatser i byn. Han körde ner från Sverige tillsammans med Anders Buskas från hjälporganisationen Blågula bilen.

Sven kunde inte ta sig hela vägen fram, men mötte idag upp en delegation med hjälparbetare från byn, Nina Knutas, Valentina Herman, Anna Bush, Viktor och Andrei Tokar. De var trots allt vid gott mod och glada och tacksamma för att träffa Sven och ta emot en del av hjälpsändningen. De diskuterade hur vi bäst ska fortsätta våra hjälpinsatser i byn. Högst på listan står elförsörjning och värme.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby 29 November

The location is as before in Gammalsvenskby. There has been no electricity since October 19, making water supply and contact with loved ones difficult. There are daily Russian terror bombings in the village. Yesterday, several shells hit Klosterdorf. The area is again in the red zone, which means that there is limited accessibility. There are now only 4-500 inhabitants left in the village (out of 2300 before the war). The retirement home is evacuated and the 16 residents are moved to western Ukraine, where there are greater opportunities to meet their needs
The association’s fantastic aid worker and right-hand man in Ukraine, Sven Bjerlestam drove down the one pickup in our aid shipment to the village. He normally lives nearby and has helped the association for many years with regular relief efforts in the village.
He couldn’t make it all the way, but today met a delegation of aid workers from the village, Nina Knutas, Valentina Herman, Anna Bush, Viktor and Andrei Tokar. After all, they were in good spirits and happy and grateful to meet Sven and receive part of the aid shipment. They discussed how best to continue our relief efforts in the village. At the top of the list are electricity supply and heating.
Thank you for all the contributions that enable us to continue to help
Together we are strong!


Kärt återseende

Rapport från Gammalsvenskby 28 november

Vi har mycket lite direktkontakt med byn för närvarande. Det har inte funnits el sedan den 19 oktober. Och därmed är det svårt med internet och vatten. Och mobiltäckningen är mycket svag. Det är mycket stressande att inte kunna ha kontakt med nära och kära.
Byn utsätts för rysk granatbeskjutning då och då. Senast igår.

Flera barnfamiljer har lämnat byn och åkt till släktingar. Kanske kommer också ålderdomshemmet att evakueras till västra Ukraina, då det är svårt att tillse de gamlas behov.
Vägarna till byn är mycket svårframkomliga. De två belagda vägarna, Kungsvägen och gamla vägen till Beryslav är söndersprängda, så bitvis måste man köra på åkervägar, som snabbt blir leriga med gyttjehål när det regnar. Det går inte heller att köra utanför vägarna, då risken för att då köra på minor är stor. Det börjar bli ont om mat i butikerna, då butikerna bara fungerar till viss del.

Ivan och Mykola har delat ut 255 matpaket till byborna från den första hjälpsändningen.

Vi har en hjälpsändning från Sverige med 2 bilar lastade med teknik för internetuppkoppling, elverk, mediciner, sjukvårdsmaterial, byggplast för reparationer mm. De är nu i Kryvyj Rih och avvaktar säkerhetsläget och vägframkomligheten. Denna hjälpsändning har gjort vi tillsammans med hjälporganisationen Blågula Bilen.
Sven och Anders har kört de 160 milen från Gdansk till Kryvy Rih, norr om byn.


Föreningen jobbar aktivt först med en akut plan, sedan en mer långsiktig och återuppbyggnad.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraina!


Report from Gammalsvenskby 28 November

We have very little direct contact with the village at present. There has been no electricity since October 19. And thus it is difficult with the internet and water. And mobile coverage is very weak. It is very stressful not being able to have contact with loved ones.
The village is subjected to Russian shelling from time to time. Last yesterday.

Several families with children have left the village and gone to relatives. Perhaps the retirement home will also be evacuated to western Ukraine, as it is difficult to take care of the needs of the elderly.
The roads to the village are very difficult to access. The two paved roads, Kungsvägen and the old road to Beryslav are torn up, so in parts you have to drive on farm roads, which quickly become muddy with potholes when it rains. It is also not possible to drive off-road, as the risk of running into mines is high. There is a shortage of food in the shops, as the shops only function to a certain extent.

Ivan and Mykola have distributed 255 food packages to the villagers from the first aid shipment.

We have an aid shipment from Sweden with 2 cars loaded with technology for internet connection, power plant, medicines, medical supplies, construction plastic for repairs, etc. They are now in Kryvyi Rih, awaiting the security situation and road accessibility. We have made this aid shipment together with the aid organization Blågula Bilen.

The association works actively first with an emergency plan, then a more long-term and reconstruction plan.

Together we are strong!

Sven framme i Kryyv Rih, efter 160 mils körning.

25 november
Rapport från Gammalsvenskby
Det är fortfarande svårt med kontakt då kommunikationsnätet är mycket svagt. Det finns fortfarande inte el eller vatten.

Ryssland fortsätter sina terrorbombningar. De bombar civil infrastruktur i hela Ukraina för att utmatta befolkningen och styret i Ukraina för att tvinga dem till förhandlingsbordet. Vår svenskbyättling i Cherson stad rapporterade igår att flera raketer slog ut elnätet där, samt dödade ett team med elektriker som arbetade med att reparera tidigare skador.
Lars Thomsson har utsetts till nödhjälpsamordnare för föreningen Svenskbyborna. Han kommer att rapportera här på sidan med muntliga rapporter. Vi behöver arbeta snabbt för att få ner akut hjälp inför vintern och sedan ta fram en långsiktig plan för återuppbyggnaden.

Föreningen Svenskbyborna arbetar just nu intensivt med hjälporganisationen Blågula Bilen. En hjälpsändning med en pick-up och en lastbil är på väg från Sverige, lastade med utrustning för internet, sjukvårdsmaterial, elverk, byggplast för reparation av sönderskjutna fönster m.m. Våra chaufförer har haft en del problem med punkteringar och snöoväder, men har nu tagit sig över polska gränsen för vidare färd mot Gammalsvenskby.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraina!


November 25
Report from Gammalsvenskby
Contact is still difficult as the communication network is very weak. There is still no electricity or water.

Russia continues its terror bombings. They are bombing civilian infrastructure throughout Ukraine to exhaust the population and government of Ukraine in order to force them to the negotiating table. Our Swedish villager in Kherson city reported yesterday that several rockets knocked out the power grid there, as well as killing a team of electricians working to repair previous damage.
Lars Thomsson has been appointed emergency aid coordinator for the association Svenskbyborna. He will report here on the oral reports page. We need to work quickly to get emergency aid down before the winter and then come up with a long-term plan for the reconstruction.

The association Svenskbyborna is currently working intensively with the aid organization Blågula Bilen. An aid shipment with a pick-up and a truck is on its way from Sweden, loaded with equipment for the internet, medical supplies, electrical equipment, construction plastic for repairing broken windows, etc. Our drivers have had some problems with flat tires and snow storms, but have now crossed the Polish border for further travel towards Gammalsvenskby.

Together we are strong!

23 november
Rapport från Gammalsvenskby.

Det är fortfarande svårt med kontakt då kommunikationsnätet är fortfarande mycket svagt. Det finns fortfarande ingen el eller vatten.
Vi fick idag kontakt med Ivan, som är ukrainsk-ortodox präst i byn.

De har kunnat dela ut de två hjälpsändningar som hittills nått byn genom Kenneth Gregg, Jonas V Matern samt hjälporganisationen @OperationAid.

Familjer har fått matpaket, polikliniken har fått ett elverk och lättlagad fältmat kommer delas ut till äldre genom motsvarande hemtjänst.

Föreningen Svenskbyborna arbetar nu intensivt med hjälporganisationen Blågula Bilen. Det går idag iväg en hjälpsändning från Sverige, med en pick-up och en lastbil. De är lastade med en starlink (för internetuppkoppling), sjukvårdsmaterial, elverk, byggplast (för reparation av sönderskjutna fönster) m.m.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraina!

Olika grader av helvete

22 november


Rapport från Gammalsvenskby


Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då kommunikationsnäten är mycket svaga. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är befriad från ockupationsmakten. Läget är relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera hus och människor är skadade och byborna försöker reparera så gott det går.


Fast egentligen vet inte om man kan kalla det lugnt. Det är olika grader av helvetet att befinna sig i ett land med krig. Byborna är glada över att vara befriade, efter månader av rädsla över att inte veta vad som kan hända under den ryska ockupationen. De ryska soldaterna var hotfulla, fulla och beväpnade. De förstörde och plundrade hus. Människor tillfångatogs och misshandlades och ingen visste om de skulle komma tillbaka. De stal bilar med våld.


Efter befrielsen gör Ryssland som i så många andra befriade byar. Förstör civil infrastruktur, minerar och terrorbombar civilbefolkningen. Detta i syfte att ingen ska känna sig säker. Blir det mer beskjutning inatt, kan jag sova? När sker det nästa gång? I flera dagar har byn utsatts för beskjutning och en människa har dödats. De är mycket stressande. Och tänk dig själv att det är runt 0 grader snart blir det kallare. Du har inte el, vatten eller mycket att elda med. Det kommer inte längre in matvaror i butiken. Du får ta med dig ett stearinljus när du går ut till utedasset. Och du får inte kontakt med dina nära och kära, som du inte sett på månader. Det är inte lugnt. Det är olika grader av helvetet.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige inom kort. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Slava Ukraina!


Föreningen Svenskbybornas syfte är att berätta vår unika historia och vi har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan början på 90-talet.
Hjälp oss med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby! Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


We still find it very difficult to keep in touch with the village as the communication networks are very weak. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village is liberated from the occupying power. The location is relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several houses and people are damaged and the villagers are trying to repair as best they can.

But really don’t know if you can call it calm. It is different degrees of hell to be in a country at war. The villagers are happy to be freed, after months of fear of not knowing what might happen under the Russian occupation. The Russian soldiers were menacing, drunk and armed. They destroyed and looted houses. People were captured and beaten and no one knew if they would come back. They stole cars by force.

After the liberation, Russia does as in so many other liberated villages. Destroy civilian infrastructure, mine and terror bomb the civilian population. This is to ensure that no one feels safe. Will there be more shelling tonight, can I sleep? When is the next time? For several days the village has been subjected to shelling and one person has been killed. They are very stressful. And imagine to yourself that it is around 0 degrees soon it will be colder. You don’t have electricity, water or much to fire with. Food items no longer enter the store. You may take a candle with you when you go out to the outdoor deck. And you don’t connect with your loved ones, whom you haven’t seen in months. It’s not peaceful. There are different degrees of hell.

The association Svenskbyborna is now working together with the aid organization Blågula bilen with an aid shipment, which will leave Sweden shortly. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.

Hus i Gammalsvesnkby 221113. Någon bodde här.

Rapport från Gammalsvenskby
Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då mobiltäckning och internet är mycket svagt. Läget verkar vara relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera bybor har blivit skadade och munstycken man har dött. Flera hus är skadade och byborna försöker reparera dem så gott det går.


Det är kallare vägar och det regnar. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är sedan en dryg vecka befriad från ockupationsmakten.


Vi fick igår veta att ukrainska myndigheter nu har börjat fylla på distriktet Beryslavs sjukhus, där Gammalsvenskbys ingår, med nödvändigt sjukhusmaterial.
Det går också att se på rapporteringen i liveuamap att Ryssland igår beskjutit Berislav samt byn Krasny Majak, norr om byn.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen @Blågulabilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige imorgonkväll. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.
Tillsammans är vi starka!

Report from Gammalsvenskby
We still find it very difficult to keep in touch with the village as mobile coverage and internet are very weak. The location seems to be relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several villagers have been injured and some have died. Several houses are damaged and the villagers are trying to repair them as best they can.

It’s colder roads and it’s raining. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village has been freed from the occupying power for just over a week.
We learned yesterday that Ukrainian authorities have now begun to fill the district of Beryslav hospital, which includes Gammalsvenskbys, with necessary hospital materials.
It is also possible to see from the reporting in liveuamap that yesterday Russia shelled Berislav and the village of Krasny Majak, north of the village.

The Svenskbyborna association is now working together with the aid organization @Blågulabilen with an aid shipment, which will leave Sweden tomorrow evening. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.
Together we are strong!

Tacksägelsegudstjänst.