Tack för alla bidrag som hjälper oss hjälpa!

26 mars
Rapport från Gammalsvenskby. Läget i byn är mycket svårt.
Det har varit lite varmare dagtid, med upp till 18 grader, men är fortsatt kall på nätterna.


Ryska armén fortsätter terrorbomba byn med artilleri och drönare, vilket gör det mycket svårt att röra sig och att leva i byn. De skjuter på bilar och människor. I regionstaden Berislav, som ligger en mil från byn, sköt Ukrainas polis ner 5 ryska drönare.


Det är c:a 400 invånare kvar, främst äldre som har svårt att flytta på sig och de som är kvar för att hjälpa sina nära och kära. Det är mycket svårt att leva under dessa förutsättningar, när det blir livsfarligt bara för att gå att hämta vatten. De som lämnat har blivit tvungna att sälja eller slakta sina djur.
Det är också mycket illavarslande att byborna inte kan komma igång med något vårbruk. Många lever på självhushåll och odlar eller jobbar med potatis och morötter för sin försörjning. Utan inkomster är det svår att klara sig. Så många kommer behöva hjälp lång tid framöver.


Tack för alla generösa pengagåvor, stora som små som fortsätter komma in. Vi hinner inte tacka er personligen, men vi är oerhört tacksamma! Med er hjälp kan vi fortsätta hjälpa. Hjälpen är anpassad efter bybornas behov och alla pengar i krigsinsamlingen går till direkt hjälp.


Vi har sedan befrielsen från den ryska ockupationsmakten den 11 november, levererat 3 transportbilar, 30 elverk, 150 kaminer, 150 ton träbriketter, vattenpumpbyggplast för reparationer, mediciner, sjukvårdsutrustning, värmeljus, pannlampor och batterier till de flesta hushåll.

Vi är många som jobbar ideellt både här i Sverige och på plats i Ukraina. Och vi har samarbetat med flera organisationer som Blågula bilen, Direct Ukraine, Operation Aid m.fl.


Och vi fortsätter.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


March 26
Report from Gammalsvenskby. The situation in the village is very difficult.
It has been a little warmer during the day, with up to 18 degrees, but is still cold at night.
The Russian army continues to terror bomb the village with artillery and drones, making it very difficult to move and live in the village. They shoot at cars and people. In the regional town of Berislav, which is one mile from the village, Ukrainian police shot down 5 Russian drones.
There are about 400 residents left, mainly elderly people who find it difficult to move and those who remain to help their loved ones. It is very difficult to live under these conditions, when it becomes life-threatening just to go get water. Those who left have been forced to sell or slaughter their animals.
It is also very ominous that the villagers cannot start any spring farming. Many live independently and grow or work with potatoes and carrots for their livelihood. Without income, it is difficult to get by. So many will need help for a long time to come.
Thank you for all the generous monetary donations, large and small, that continue to come in. We don’t have time to thank you personally, but we are extremely grateful! With your help, we can continue to help. The aid is adapted to the needs of the villagers and all money in the war collection goes to direct aid.
Since the liberation from the Russian occupying power on November 11, we have delivered 3 transport trucks, 30 power plants, 150 stoves, 150 tons of wood briquettes, water pump construction plastic for repairs, medicines, medical equipment, heat candles, headlamps and batteries to most households. There are many of us who work voluntarily both here in Sweden and on site in Ukraine. And we have collaborated with several organizations such as Blue Yellow Car, Direct Ukraine, Operation Aid and others.
And we continue.
Together we are strong!

Två av våra modiga volontärer. Sven Bjerlestam lämnar över nycklarna till Nina Knutas. Sven körde ner bilen från Gotland till Ukraina för att användas till persontransporter i byn.

Heroiam slava

22 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Gammalsvenskby ligger i frontzonen. Byn befriades från den ryska ockupationsmakten i november, menterrorbombas sedan dess från andra sidan floden Dnipro. De sista två dygnen berättar byborna att det varit stilla, med färre bombningar.
Våren är på gång med varmare dagar, med upp till 15 grader dagtid, men på nätterna är det ännu kallt. Det finns ingen el och prognosen att få tillbaka elen ser mörk ut. Det lär ta månader.
På grund av terrorbombningarna går det inte att inleda något vårbruk. Normalt brukar potatisen sättas kring den 8 mars.
Flera män från byn är inkallade i till Ukrainas försvar. En man från byn dödades i förrgår vid fronten i Bachmut. Våra tankar går till hans familj.
Tack alla bidrag som fortsätter komma in till Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma för att vi inte glömmer dem.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini! Heroiam slava!

March 22
Report from Gammalsvenskby
Gammalsvenskby is in the front zone. The village was liberated from the Russian occupying power in November, and has since been terror bombed from across the Dnipro River. For the last two days, the villagers say that it has been quiet, with fewer bombings.
Spring is underway with warmer days, with up to 15 degrees during the day, but at night it is still cold. There is no electricity and the prognosis for getting the electricity back looks bleak. It will take months.
Due to the terrorist bombings, it is not possible to start any spring farming. Normally, potatoes are planted around March 8.
Several men from the village are called up for the defense of Ukraine. A man from the village was killed the day before yesterday at the front in Bachmut. Our thoughts go out to his family.
Thank you to all the contributions that continue to come in to Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.
Together we are strong!

Vår i byn. arkivbild. Foto: Sofia Hoas

Värsta terrordagen hittills

18 mars
Rapport från Gammalsvenskby

Situationen är mycket svår i byn. Igår var värsta dagen hittills, när det gäller antal beskjutningar. Ryska armén terrorbombade då byn 100 gånger, från andra sidan floden.
I ett hus for möbler ut genom fönstren, men som tur var hade familjen tagit skydd i källaren.

Det finns ingen el sedan mitten på oktober. Det är bara c:a 400 personer kvar, av normalt 2300 personer.

Vi fortsätter köra ner träbriketter. Det börjar nu bli varmare på dagarna men är ännu kallt på nätterna.

Tack alla ni som stöder Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma för att vi inte glömmer dem.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


March 18th
Report from Gammalsvenskby

The situation is very difficult in the village. Yesterday was the worst day so far, in terms of number of shelling. The Russian army then terror-bombed the village 100 times, from across the river.
In one house, furniture went out through the windows, but luckily the family had taken shelter in the basement.

There has been no electricity since mid-October. There are only about 400 people left, out of the normal 2300 people.

We continue to drive briquettes to the village. It is now starting to get warmer during the day but is still cold at night.

Thank you to all of you who support Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.

Together we are strong!

Många granater och minor

14 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Situationen i byn blir värre för varje dag. Terrorbombningarna från ryska armén fortsätter. Det är mycket förstörelse av hus. Många bybor är nervösa och lämnar till släktingar eller hyr in sig i grannbyar eller grannstäder. Det har varit lite lugnare de sista dygnet. Det är omkring 500 personer kvar i byn som inte kan eller vill lämna.

Ockupanterna ligger på andra sidan floden Dnipro och skjuter på bilar och människor. Deras onda drönare med bomber flyger både dag och natt.

Det finns många odetonerade granater och minor runt om i byn.

Det har kommit in matpaket till byarna i distriktet. Vi har fortsatt kört ner träbriketter. Det är kallt på nätterna. Särskilt i de djupa matkällarna, där många tillbringar sin tid i skydd.

Tack alla ni som stöder Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma av vi inte glömmer dem.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


14th of March


Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is getting worse every day. The terrorist bombings by the Russian army continue. There is a lot of destruction of houses. Many villagers are nervous and leave to relatives or rent in neighboring villages or towns. It has been a little quieter the last 24 hours. There are around 500 people left in the village who cannot or do not want to leave.
The occupiers are on the other side of the Dnipro river and are shooting at cars and people. Their evil drones with bombs fly both day and night.
There are many unexploded shells and mines around the village.
Food parcels have arrived for the villages in the district. We have continued to run down wood briquettes. It is cold at night. Especially in the deep food cellars, where many spend their time in shelter.
Thank you to all of you who support Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.
Together we are strong!


10 mars


Rapport från Gammalsvenskby
Vädret i byn är nu varmare dagtid, men på nätterna är det bara några plusgrader.
Den 8 mars brukar byborna normalt sätta sin potatis. Men det är omöjligt just nu.

Det har varit mycket terrorbombningar dag som natt den senaste veckan. Men det senaste dygnet har det varit det lite lugnare.
Då ryska armén går in med uppsökande drönare är det mycket farligt att vara ute.
Många fler har flytt den senaste veckan. Många till släktningar i byar eller städer i närheten. Den senaste uppskattningen var att det är 4-500 personer kvar i byn.


Det är mycket svårt att nå fram med humanitär hjälp. Men byarna i frontzonen har fått in och ska få matpaket med basvaror. Vi fortsätter att köra ner briketter, då det är fortsatt kallt på nätterna.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

——

Report from Gammalsvenskby
The weather in the village is now warmer during the day, but at night it is only a few plus degrees.
On March 8, the villagers normally plant their potatoes. But that’s impossible right now.

There have been a lot of terrorist bombings day and night this past week. But in the last 24 hours it has been a bit calmer.
As the Russian army moves in with reconnaissance drones, it is very dangerous to be outside.
Many more have fled in the past week. Many to relatives in villages or towns nearby. The latest estimate was that there are 4-500 people left in the village.

It is very difficult to reach with humanitarian aid. But the villages in the front zone have received and will receive food packages with basic goods. We continue to run down briquettes, as it is still cold at night.

Arkivbild.

Mycket svårt läge i byn

6 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är mycket svårt. Det har fortsatt varit hårda terrorbombningar, dag som natt den senaste veckan. Ryska armén bombar bland annat med drönare, som söker upp sina mål.
En ukrainsk volontärorganisation skulle evakuera en mormor med sina 3 barnbarn i norra delen av byn. De blev direktbeskjutna och de två volontärerna skadades svårt. Den ena vårdas på intensivvårdsavdelning med en punkterad lunga och krossad arm. Bilen blev totalt demolerad. Hjältar som hjälper människor i frontzonen. Och som tur var hade inte barnen kommit in i bilen.
Dagen efter besköts en polisbil och ytterligare 5 personer skadades, varav 3 civila.

Även det humanitära centret i regionstaden Berislav och flera andra byar längs floden terrorbombas.
Även idag var det hård beskjutning och flera hus har skadats. Ett fattade eld, så brandkåren fick rycka ut och släcka.
Det är nu direkt livsfarligt i byn. Flera bybor har flytt eller planerar att fly till säkrare platser. Omkring 500 är kvar för att de inte kan eller vill lämna.

Vi försöker stötta och hjälpa så mycket vi kan. De är mycket tacksamma för vårt stöd.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!
Vill ni bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby. Sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


6 March
Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is very difficult. There have continued to be heavy terrorist bombings, day and night for the past week. The Russian army bombs, among other things, with drones, which seek out their targets.
A Ukrainian volunteer organization was to evacuate a grandmother with her 3 grandchildren in the northern part of the village. They came under direct fire and the two volunteers were badly wounded. One is being cared for in the intensive care unit with a punctured lung and broken arm. The car was completely demolished. Heroes helping people on the frontline. And luckily the children hadn’t gotten into the car.
The following day, a police car was fired upon and another 5 people were injured, 3 of whom were civilians.

The humanitarian center in the regional town of Berislav and several other villages along the river were also terror-bombed.
Even today there was heavy shelling and several houses have been damaged. One caught fire, so the fire brigade had to go out and put it out.
It is now downright life-threatening in the village. Several villagers have fled or are planning to flee to safer places. About 500 remain because they cannot or do not want to leave.

We try to support and help as much as we can. They are very grateful for our support.
Together we are strong!

Terror

2 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är mycket dåligt. Hänsynslösa terrorbombningarna från ryska armén, som finns på andra sidan floden pågår dag och natt. De skjuter på hus, civila bilar och humanitär hjälp. Igår skadades två civila personer i byn. Det finns inga militära mål i byn. Så det är ren terrorbombning av vad Ryssland kallar sitt eget folk, då de anser området vara för evigt annekterat?!
Terrorn sker längs hela frontzonen, längs Dnipros strand.
Det är därför mycket svårt att nå fram med humanitär hjälp i nuläget. Det finns inget el och dåligt internet. Det är för farligt att röra sig i byn. Byborna lyckades igår ordna så att det nu finns vatten säkrat en gång i veckan.
Byborna är oändligt tacksamma för er stöttning och direkta hjälp.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!
—-

March 2
Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is very bad. The ruthless terrorist bombings by the Russian army, which is on the other side of the river, is going on day and night. They shoot at houses, civilian cars and humanitarian aid. Yesterday, two civilians were injured in the village. There are no military targets in the village. So it’s pure terror bombing of what Russia calls its own people, as they consider the area to be forever annexed?!
The terror takes place along the entire front zone, along the banks of the Dnipro.
It is therefore very difficult to reach with humanitarian aid at the moment. There is no electricity and poor internet. It is too dangerous to move in the village. The villagers yesterday managed to arrange so that water is now secured once a week.
The villagers are endlessly grateful for your support and direct help.
Together we are strong!

Järngänget

28 februari
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är fortsatt svårt. I natt har det dock varit en lite lugnare. Beskjutningen började kl. 7.00 i morse.
Det är svårt att röra sig i byn och att kunna klara det dagliga livet. Många fler bybor har lämnat byn de senaste dagarna. Våren är snart på ingång, men det kommer inte att vara möjligt att inleda ett vårbruk under direkt beskjutning.
Men vi fortsätter att stötta och hjälpa de som är tvungna att vara kvar. För ett par dagar sedan nådde vår senaste hjälpsändning ner. På grund av beskjutningarna mötte våra svenska chaufförer Sven och Nisse upp järngänget från byn i närmaste storstad. Järngänget kämpar på och ska försöka få igång centralvattnet permanent.
Byborna är oändligt tacksamma för er stöttning och direkta hjälp.


Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
The situation in the village remains difficult. Last night, however, it was a little calmer. The shelling began at 7.00 this morning.
It is difficult to move around the village and to be able to cope with daily life. Many more villagers have left the village in recent days. Spring is coming soon, but it won’t be possible to start a spring farm under direct fire.
But we continue to support and help those who have to stay. A couple of days ago, our last aid shipment reached down. Due to the shelling, our Swedish drivers Sven and Nisse met the iron gang from the village in the nearest big city. The iron gang is struggling and will try to get the cemtral water running permanently.
The villagers are endlessly grateful for your support and direct help.


Together we are strong!

Järngänget från byn Andrei, Nina, Leisha och Mykola möter upp Sven i Kryvyv Rih

25 februari
Rapport från Gammalsvenskby.


Det är plusgrader i byn och blåsigt. Läget är mycket svårt. Byn beskjuts väldigt hårt av ryska armén från andra sidan floden. De skjuter hårdast på natten. Igår eftermiddag sköt de med stridsvagn. En av våra hjälparbetare berättar att en av granaterna slet av skiffern på hennes hus och blåste ut fönster i flera andra hus.


Byborna är er oändligt tacksamma för den generösa hjälp ni alla ger. För närvarade är beskjutningen så hård att det inte går att dela ut någon humanitär hjälp. Särskilt viktigt är den bra byggplasten från Sverige som kan laga de skador som uppstår.
Byn är utan el sedan mitten på oktober och därmed är det också svårt med vatten och internet.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


It is plus degrees in the village and windy. The situation is very difficult. The village is being shelled very hard by the Russian army from across the river. They shoot hardest at night. Yesterday afternoon they shot with a tank. One of our aid workers tells us that one of the shells tore the slate off her house and blew out windows in several other houses.

The villagers are infinitely grateful to you for the generous help you all give. For those present, the shelling is so heavy that it is not possible to distribute any humanitarian aid. Particularly important is the good construction plastic from Sweden that can repair the damage that occurs.
The village has been without electricity since mid-October, and thus water and internet are also difficult.

Together we are strong!

Ett år efter Rysslands invasion

24 februari 2023
Ett år efter Rysslands invasion

Idag är det ett år sedan våra vänner i Gammalsvenskby vaknade av ljudet av bombningar. Ryssland hade inlett en fullskalig invasion av Ukraina. Några timmar senare hade ryska stridsvagnar intagit Nova Kakchovkas kraftdamm. Den är belägen över floden Dnipro, 8 mil norr om Krym och 25 km nedströms från byn.

Svenskbyföreningen började samma dag sin direktrapportering från byborna och startade en krigsinsamling. Det var viktigt för byborna att omvärlden visste vad som hände och att det blev korrekt information, direkt från Gammalsvenskby.

Byborna sover med kläderna på, beredda att fly ner i sina djupa potatiskällare. Men de sätter potatis. Inte helt enkelt, då det inte finns bränsle till de små kinatraktorerna. Så många sätter potatis för hand. Det finns el och därmed internet och vatten.

En månad senare blev byn ryskockuperad. Byn blev tidvis isolerad och det blev brist på mediciner. 100 år efter att Röda korsets hjälpsändning kom ner i april, till de svältande byborna 1922, kunde vår första nödhjälp med mediciner levereras till vårdcentralen i byn. Medicinerna införskaffades i Sverige, då det var en bristvara i Ukraina, och det blev en lång väg med många omlastningar. Den sista biten körde den lokala, modiga chauffören Viktor. Han hittade sätt att ta sig igenom de mer än 40 vägspärrar som krävdes för att nå byn.

På valborgsmässoafton tillfångatogs byäldsten Mykola Kurivchak. Han var borta i 3 veckor. Det slår mig hur rapporteringarna nu börjar kännas som när jag läser i historieböckerna från andra världskriget. Folk hämtas i svarta bilar, ingen vet om de kommer tillbaka. Men ha kom tillbaka levande. Han hade blivit torterad med elchocker och hade gått ner 17 kilo. De ville att han skulle berätta var nazisterna i byn bodde och ange de som varit inkallade i armén. Det är mot alla lagar att tillfångata civila.

Under våren flydde en del familjer, framför allt barn och deras mödrar. Men det blev allt svårare ju längre tiden gick Vägarna var farliga och de ryska soldaterna nyckfulla. De som lyckades lämna åkte främst till släktningar eller vänner i västra Ukraina, men också till Polen eller Sverige.

I maj skruvade den ryska ockupationsmakten ner det ukrainska mobilnätet och det gick bara att se rysk TV. Detta innebar att det blev mycket svårt för nära och kära att hålla kontakten. En mycket svår situation, när man inte ens kan få prata och berätta att allt är ok.

Föreningen hjälpte till med inköp av rör till centralvattnet i byn och kunde fortsätta finansiera mediciner till byns vårdcentral i samråd med läkarna. Medicinerna köptes nu in i storstaden Kryvyv Rih i det fria Ukraina.

I augusti inledde den ukrainska armén en offensiv för att befria området norr om floden Dnipro där Gammalsvenskby ligger. Byn blev mer isolerad, då det nu förekom hårdare strider vid fronten norr om byn. Nina från byn, som varit central i hjälparbetet sedan invasionens start åkte på mycket farliga vägar till städerna inom ockuperat område för att köpa medicin och förnödenheter till sina medmänniskor.

Vårdcentralen i Gammalsvenskby


I slutet av september utropade Ryssland en illegal folkomröstning. Ryska soldater gick beväpnade med automatvapen från hus till hus. Invånarna i byn vägrade att rösta. De låste sina hus och grindar och släppte ut hundarna som fick föra deras talan. Några dagar senare annekterade Ryssland Cherson oblast, där byn ligger och förklarade att 96% av byborna ville tillhöra Ryssland. Ockupationsmakten gjorde också klart att nu var det ryskskola och rubel som skulle gälla.

De ska skjuta Ninas hund. Hon blir då arg och går fram emot de unga beväpnade soldaterna och skriker åt dem att detta är hennes mark, detta är Ukraina! Om de skjuter hennes hund ska hon strypa dem med sina egna händer. De sänker sina vapen och lommar iväg till sin bil.

Den 3:e oktober rullade det in en kolonn med ryska stridsfordon. De sätter upp ett högkvarter i skolan och installerar luftvärn. De ryska soldaterna slår sig ner i hus runt om i hela byn. De super och kör omkring i sina fordon på fyllan.

Oron i byn är mycket stor. Byborna är ute och försöker plocka potatis på sina små åkrar. Missiler som seglar över byn i den bleka skyn har blivit vardag. Men stridsflygplanen som slickar marken är mycket skrämmande och orsakar stor stress. Det är mycket explosioner och eldgivning i närheten. Det ramlar ner granatsplitter i trädgårdarna.

Arkivbild från 2021

I slutet av oktober förvinner elen i byn och därmed vattnet och internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Ockupanterna säger att det inte kommer att gå att laga. De börjar systematiskt förstöra elnätet. De börjar stjäla bilar, plundra hushållen på elektronik och mat. De hugger ner fruktträd för att elda med.

Jag messar med en av byborna. De ryska soldaterna har frågat efter honom. Han vet inte varför. Jag är orolig och ber familjen ta skydd. Det hjälper inte skriver han. Sen hör jag inget mer. Jag har svårt att sova. Efter några timmar skriver han tillbaka. De har frågat om han har ett elverk. Vilket han har. Han erbjuder dem vatten och de är nöjda med det. De stjäl inte elverket. Och jag är glad att han lever.

Så i början av november lämnar ockupationsmakten. De säger att de minerat utkanterna av byn, de har rivit alla kraftledningsstolpar och minerat mellan dem. De lämnar och säger att de kommer att skjuta sönder byn från andra sida floden. Och som en sista avskedspresent förstör de vägen in till byn.

Byborna är överlyckliga och lättade när de ukrainska soldaterna åter hissar den ukrainska flaggan vid byns kommunhus. Och vi kan äntligen planera för större hjälpinsatser. I samarbete med andra hjälporganisationer får vi fram hjälp inom några dagar. Och vi sätter in högväxeln för att få in förnödenheter innan vinterkylan slår till ordentligt. Under ockupationen har inte byborna kunnat få in kol eller briketter. Det finns fortfarande ingen el och prognosen för att kunna reparera den inom rimlig framtid är mycket dålig.

Men vägarna efter striderna är mycket farliga. De är minerade och ofta behöver de ta stora omvägar på åkervägar för att broar är bortsprängda. En familj som väljer att fly kör på en mina. Det blir ingenting kvar av bilen. Mannen behövde intensivvård, kvinnan bröt benet och ett av barnen fick splitterskador i ansiktet. Men alla överlevde. De bor nu hos en syster i Kyiv.

Vi beslutar att försöka få ner så mycket träbriketter som möjligt och att försöka få igång centralvattnet. Mat finns. Vi anpassar oss efter deras behov. Fokuserar på värme, vatten och kommunikation. Ett större antal elverk gör att det går att få upp vatten på fler ställen och har internet ibland. Viktor kör skytteltrafik med förnödenheter som går att köpa in i Ukraina mellan byn och Kryvyv Rih.

Men nu börjar beskjutningarna från andra sida floden. I början sporadiskt, men det tilltar. I början tänker vi att det är misstag när man skjuter på militära mål på andra sidan byn. Men snart står det klart att det är terrorbombningar mot civilbefolkningen.

Byn behöver byggplast för att laga sönderskjutna fönster, kaminer, pannlampor, batterier och stearinljus. De behövs transportbilar. Allt detta är svårt att få tag på i Ukraina och köps därför in i Sverige. Föreningen börjar nu ordna regelbundna nödhjälpsresor från Sverige. Sven, som varit föreningens högra hand på plats i många år och kan Ukraina och pratar ryska, ställer upp som chaufför. Han kör tillsammans med andra flera resor till byn. Äntligen kan han få träffa och prata med vännerna igen. Och han kan nu bidra till att hjälpa mer handfast, än under den ryska ockupationen.

Sven möter nödhjälpsgruppen. Andrei, Valentina, Sven, Anna och Nina.


Nu flyr många fler bybor. I stort sett alla barn lämnar. De som är sängliggande eller inte har någon att resa till blir kvar. Och de som stannar för at ta hand om dem som måste vara kvar. I januari är det 700 personer kvar av 2300.

Det är svårt att räcka till och nå fram till alla. Byborna är stressade och rädda. Ingen vet när nästa granat slår ner och vart. Vädret är som tur är milt. Ofta i januari kan det vara många minusgrader och kalla vindar från tundran.

Sveriges kungahus skänker pengar så att vi kan iordningställa en värmestuga, fri från granatbeskjutning, där byborna ska kunna få värme, vatten och vila. Men arbetet tar tid och avstannar när terrorbombningar blir allt intensivare.

Mirakulöst nog har bara en man dödats av beskjutningen. Många hus skadas och boskap dödas. I gryningen slår en granat rakt in i ett ungt pars sovrum. De dödas ögonblickligen.

Flera unga män från byn är inkallade och tjänstgör som soldater vid fronten. En ung familjefar förlorade underbenen vid de hårda striderna i Bakhmut i februari 2023 och behöver nu rehabilitering och vård. Men han lever och kan komma hem till sin familj.

Fyra män från byn har dödats vid fronten. Unga män som just börjat sitt liv, gift sig, fått barn. Istället kämpade de och dog för Ukrainas frihet och demokrati. Våra tankar går till deras familjer.

Föreningen Svenskbyborna kommer att fortsätta kämpa för att Gammalsvenskby ska ta sig igenom denna svåra tid.

Det är en enorm kraft att känna den hjälpsamhet och generositet som finns bland alla medmänniskor. Människor delar med sig av sina kunskaper, resurser och pengar. Vi har fått många stora som små bidrag under året. Och det är fantastiskt att se att även de små gåvorna tillsammans bildar en hel flod – en Dnipro.

Tillsammans är vi starka och gör skillnad! 

Slava Ukraini!