Föreningens historia

Föreningen Svenskbyborna bildades 1954.
När föreningen bildades ställde den som en av sina uppgifter att verka för utgivandet av bybornas historia.

I oktober  1956 beslöt styrelsen att uppdra åt Jan Utas, Björklinge, att skriva historieboken. 1959 utgavs historieboken i samband med 30 års minnet av svenskbybornas återkomst till Sverige den första  augusti 1929. Föreningen har säte  i Roma på Gotland. Vid Roma kyrka finns en klockstapel i vilken sitter  tre klockor vilka svenskbyborna tog med sig när de lämnade Ukraina 1929.

1976 påbörjades byggnationen av Svenskbygården, belägen intill Roma kyrka. Svenskbygården stod klar i maj 1977 och invigdes den 1 augusti samma år  av pastor Sigfrid  Hoas. Byggnaden är en kopia av en typisk hus i Gammalsvenskby, ritad av arkitekt Jan A:son Utas. I Sevenskbygården hålls styrelsemöten, sångkörövningar, och den hyrs ut till andra event och under sommaren finns muséum och café.

Nu förtiden arbetar föreningen med hjälpinsatser och utvecklingsprojekt till byborna och att utveckla spridningen av historien till digitala media.

Petter Annas, Lummelunda på Gotland valdes till föreningens förste  ordförande. Här följer en förteckning över föreningens ordförandeskap genom tiderna:

Petter Annas: 1954-1971
Gustav Kotz: 1971-1981
Gustav Buskas: 1981-1992
Karl-Olof Hinas: 1992-1999
Birgitta Utas: 1999-2011
Sofia Hoas:  2011-

En bild från ett möte i interimsstyrelsen 1954.
Sittande från vänster: Teodor Mutas, Gustav
Kotz, Simon Buskas, Petter Annas, Birgit
Mutas och Karl Hoas