Byborna har firat påsk i helgen. Det var efter omständigheterna lugnt och de kunde gå till kyrkan och fira påsk. Våren har kommit, det är vackert väder och varmt.
På påskdagen flög dock många raketer, både höga och låga över byn, och de kunde se dem explodera nära Kakhovka på andra sidan floden.

Det finns el, vatten och mat. Och idag kom brödbilen och det finns lite mat att köpa. Det har kommit in en del mediciner och hygienprodukter.
Ungefär en fjärdedel av byns befolkning, främst äldre, kvinnor och barn har lämnat byn. De har åkt till släkt och vänner i Västra Ukraina, Polen, Kroatien och Sverige. Vägen från byn har idag varit helt stängd på grund av strider.
Nyheterna fortsätter rapportera att Ryssland planerar att göra en folkomröstning i Kherson, likt den de gjorde vid den illegala annekteringen av Krim. Som aldrig godkändes av omvärlden.

Flera av byborna tackar så mycket för det svenska stödet och hjälpsändningarna och de som lyckats lämna tackar också för den hjälp de fått tack vare föreningen Svenskbybornas kontakter och ekonomiska stöd. Så tack alla för era insatser stora som små!

Tillsammans är vi starka.

Slava Ukraini!

Sofia Hoas bilder från 2012. Saknar samtalen med Lydia Utas och Melitta Portje,  som båda är borta idag. De berättade på gammalsvenska  allvarliga och hemska berättelser om sina upplevelser från ockupationen under andra världskriget och arbetsläger i Tyskland och sedan Sibirien. Hemskheter som är skrämmande lika dagens händelser i Ukraina.


———–

The villagers have celebrated Easter this weekend. It was calm under the circumstances and they could go to church and celebrate Easter. Spring has come, it’s beautiful weather and warm.

On Easter day, however, many rockets, both high and low, flew over the village, and they could see them explode near Kakhovka on the other side of the river.

There is electricity, water and food. And today came the bread truck and there is some food to buy. Some medicines and hygiene products have been introduced.

About a quarter of the village’s population, mainly the elderly, women and children, have left the village. They have gone to relatives and friends in Western Ukraine, Poland, Croatia and Sweden. The road from the village has today been completely closed due to fighting.

The news continues to report that Russia is planning to hold a referendum in Kherson, similar to the one they did at the illegal annexation of Crimea. Which was never approved by the outside world.

Several of the villagers thank you so much for the Swedish support and relief shipments and those who managed to leave also thank you for the help they received thanks to the association Svenskbyborna’s contacts and financial support. So thank you all for your efforts big and small!

Together we are strong.

Slava Ukraini!

Sofia Hoa’s photos from 2012. Miss the conversations with Lydia Utas and Melitta Portje, who are both gone today. In Old Swedish, they told serious and horrible stories about their experiences from the occupation during World War II and labor camps in Germany and then Siberia. Horrors that are frighteningly similar to today’s events in Ukraine.
The picture from the Swedish and Ukrainian Orthodox Church shows the Swedish choir during the Easter celebrations. The hill is the old Turkish fortification between the village and the Dnieper. On others lies Kakhovka.


Saknar samtalen med Lydia Utas och Melitta Portje,  som båda är borta idag. De berättade på gammalsvenska  allvarliga och hemska berättelser om sina upplevelser från ockupationen under andra världskriget och arbetsläger i Tyskland och sedan Sibirien. Hemskheter som är skrämmande lika dagens händelser i Ukraina.
Melitta Portje. Foto: Sofia Hoas
Bilden från den svenska och ukrainsk-ortodoxa kyrkan visar den svenska kören under påskfirandet
Kullen är den gamla turkiska befästningen mellan byn och Dnjepr. På andra ligger Kakhovka.