Byborna meddelar att det är efter omständigheterna lugnt i byn. De har el, vatten, internet och telefon. Det finns mat. Det har dock inte kommit bröd på fyra dagar, men de hoppas att det kommer en leverans imorgon. Affären kan ta emot kortbetalningar igen.

I byn vajar ännu de ukrainska flaggorna. De jobbar på, potatisen har redan börjat växa. Barnen leker på gatan, de börjar bli vana med att missiler som flyger över byn.

Ålderdomshemmet och vårdcentralen fungerar. Föreningen har tack vare samarbeten och ett engagerat nätverk med organisationer, privatpersoner och hjältemodiga chaufförer lyckats få ner hjälpsändningar med förnödenheter. En del har körts från Sverige och en del mediciner har köpts in i Ukraina. Personalen på vårdcentralen uttrycker en stor tacksamhet för de hygienprodukter och livsviktiga mediciner som kommit.
Idag har ryska armén besökt byn igen. Vi vet inte mer än att de lämnat.

Den första hjälpsändningen kom fram på dagen, hundra år efter att Röda korset kom ner vid den stora hungersnöden 1922.


Ungefär 35 svenskbyättlingar har tagit sig till Sverige. Fler försöker ta sig ut ur byn. Men vägarna är tidvis stängda och det krävs gröna korridorer för att lämna, eftersom den ligger i ryskockuperat område. Det pågår strider runt om byn, främst norr och väster om.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

www.svenskbyborna.se

———–

The villagers announce that it is calm in the village according to the circumstances. They have electricity, water, internet and telephone. There is food. However, bread has not arrived in four days, but they hope that there will be a delivery tomorrow. The store can accept card payments again.

The Ukrainian flags are still waving in the village. They are working on, the potatoes have already started to grow. The children play on the street, they start to get used to missiles flying over the village.

The old people’s home and the health center work. Thanks to collaborations and a committed network with organizations, private individuals and heroic drivers, the association has managed to bring down relief shipments with necessities. Some have been driven from Sweden and some medicines have been bought in Ukraine. The staff at the health center express a great deal of gratitude for the hygiene products and vital medicines that have arrived.

Today, the Russian army has visited the village again. We do not know more than that they have left.

The first relief shipment arrived on the day, a hundred years after the Red Cross came down in the great famine of 1922.

About 35 Swedish village descendants have moved to Sweden. More are trying to get out of the village. But the roads are occasionally closed and green corridors are required to leave, as it is located in a Russian-occupied area. There are fighting going on around the village, mainly north and west.

Hjälpsändning