Det är mycket varmt i Gammalsvenskby och läget för byborna är fortsatt svårt.

Byn ligger i ryskockuperat område sedan den 24 mars. Det sker ständigt tung beskjutning runt byn.

Drygt hälften av byborna har lämnat byn och satt sig i säkerhet hos vänner eller släktningar. De flesta är kvar i det icke ryskockuperade Ukraina och ett 60-tal har tagit sig till Sverige.

Det finns el, vatten och mat, men det är svårt att hålla kontakt med nära och kära, då ukrainskt internet och mobilnät är avstängda.

Byn är känd för sin goda potatis, som också ger de största intäkterna till jordbrukarna. Potatisen är klar för leverans, men inga inköpare kan ta sig till byn. De få som gjort det betalar bara 3,5 UAH per kilo, vilket är ett mycket dåligt pris. Normalt har det legat på 4,5-12 UAH.

Ockupationsmyndigheten är nu i byn dagligen. De har aviserat att de inom kort kommer att tillsätta en ryskvänlig byäldste/borgmästare i byn. 

I söndags hade svenskbymuseet i Roma besök av kulturminister Jeanette Gustafsdotter som vill veta mer om Svenskbyborna och Gammalsvenskby.

—–

It is very hot in Gammalsvenskby and the situation for the villagers is still difficult.

The village has been in a Russian-occupied area since March 24. There is constant heavy shelling around the village.

Just over half of the villagers have left the village and taken refuge with friends or relatives. Most remain in non-Russian-occupied Ukraine and about 60 have moved to Sweden.

There is electricity, water and food, but it is difficult to keep in touch with loved ones, as Ukrainian internet and mobile networks are turned off.

The village is known for its good potatoes, which also provide the largest income to the farmers. The potatoes are ready for delivery, but no buyers can get to the village. The few who have done so pay only 3.5 UAH per kilo, which is a very bad price. Normally it has been at 4.5-12 UAH.

The occupation authority is now in the village daily. They have announced that they will soon appoint a Russian-friendly village elder / mayor in the village.

On Sunday, the Swedish Village Museum in Rome was visited by Minister of Culture Jeanette Gustafsdotter who wants to know more about the people of Svenskby and Gammalsvenskby.

Potatisbyn 2014