Möte mellan vänner

Rapport från Gammalsvenskby 29 november

Läget är som tidigare i Gammalsvenskby. Det finns ingen el sedan den 19 oktober, vilket gör det svårt med vattenförsörjning och kontakt med nära och kära. Dagligen sker det ryska terrorbombningar i byn. Igår slog flera granater ner i Klosterdorf. Området är åter i röd zon, vilket innebär att det är begränsad tillgänglighet. Det är nu bara 4-500 invånare kvar i byn (av 2300 innan kriget). Ålderdomshemmet evakueras och de 16 boendena flyttas till västra Ukraina, där det finns större möjligheter att tillgodose deras behov

Föreningens fantastiska hjälparbetare och högra hand i Ukraina, Sven Bjerlestam körde ner den ena pickupen i vår hjälpsändning till byn. Han är normalt bosatt i närheten och har hjälpt föreningen i många år med regelbundna hjälpinsatser i byn. Han körde ner från Sverige tillsammans med Anders Buskas från hjälporganisationen Blågula bilen.

Sven kunde inte ta sig hela vägen fram, men mötte idag upp en delegation med hjälparbetare från byn, Nina Knutas, Valentina Herman, Anna Bush, Viktor och Andrei Tokar. De var trots allt vid gott mod och glada och tacksamma för att träffa Sven och ta emot en del av hjälpsändningen. De diskuterade hur vi bäst ska fortsätta våra hjälpinsatser i byn. Högst på listan står elförsörjning och värme.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby 29 November

The location is as before in Gammalsvenskby. There has been no electricity since October 19, making water supply and contact with loved ones difficult. There are daily Russian terror bombings in the village. Yesterday, several shells hit Klosterdorf. The area is again in the red zone, which means that there is limited accessibility. There are now only 4-500 inhabitants left in the village (out of 2300 before the war). The retirement home is evacuated and the 16 residents are moved to western Ukraine, where there are greater opportunities to meet their needs
The association’s fantastic aid worker and right-hand man in Ukraine, Sven Bjerlestam drove down the one pickup in our aid shipment to the village. He normally lives nearby and has helped the association for many years with regular relief efforts in the village.
He couldn’t make it all the way, but today met a delegation of aid workers from the village, Nina Knutas, Valentina Herman, Anna Bush, Viktor and Andrei Tokar. After all, they were in good spirits and happy and grateful to meet Sven and receive part of the aid shipment. They discussed how best to continue our relief efforts in the village. At the top of the list are electricity supply and heating.
Thank you for all the contributions that enable us to continue to help
Together we are strong!


Kärt återseende

Rapport från Gammalsvenskby 28 november

Vi har mycket lite direktkontakt med byn för närvarande. Det har inte funnits el sedan den 19 oktober. Och därmed är det svårt med internet och vatten. Och mobiltäckningen är mycket svag. Det är mycket stressande att inte kunna ha kontakt med nära och kära.
Byn utsätts för rysk granatbeskjutning då och då. Senast igår.

Flera barnfamiljer har lämnat byn och åkt till släktingar. Kanske kommer också ålderdomshemmet att evakueras till västra Ukraina, då det är svårt att tillse de gamlas behov.
Vägarna till byn är mycket svårframkomliga. De två belagda vägarna, Kungsvägen och gamla vägen till Beryslav är söndersprängda, så bitvis måste man köra på åkervägar, som snabbt blir leriga med gyttjehål när det regnar. Det går inte heller att köra utanför vägarna, då risken för att då köra på minor är stor. Det börjar bli ont om mat i butikerna, då butikerna bara fungerar till viss del.

Ivan och Mykola har delat ut 255 matpaket till byborna från den första hjälpsändningen.

Vi har en hjälpsändning från Sverige med 2 bilar lastade med teknik för internetuppkoppling, elverk, mediciner, sjukvårdsmaterial, byggplast för reparationer mm. De är nu i Kryvyj Rih och avvaktar säkerhetsläget och vägframkomligheten. Denna hjälpsändning har gjort vi tillsammans med hjälporganisationen Blågula Bilen.
Sven och Anders har kört de 160 milen från Gdansk till Kryvy Rih, norr om byn.


Föreningen jobbar aktivt först med en akut plan, sedan en mer långsiktig och återuppbyggnad.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraina!


Report from Gammalsvenskby 28 November

We have very little direct contact with the village at present. There has been no electricity since October 19. And thus it is difficult with the internet and water. And mobile coverage is very weak. It is very stressful not being able to have contact with loved ones.
The village is subjected to Russian shelling from time to time. Last yesterday.

Several families with children have left the village and gone to relatives. Perhaps the retirement home will also be evacuated to western Ukraine, as it is difficult to take care of the needs of the elderly.
The roads to the village are very difficult to access. The two paved roads, Kungsvägen and the old road to Beryslav are torn up, so in parts you have to drive on farm roads, which quickly become muddy with potholes when it rains. It is also not possible to drive off-road, as the risk of running into mines is high. There is a shortage of food in the shops, as the shops only function to a certain extent.

Ivan and Mykola have distributed 255 food packages to the villagers from the first aid shipment.

We have an aid shipment from Sweden with 2 cars loaded with technology for internet connection, power plant, medicines, medical supplies, construction plastic for repairs, etc. They are now in Kryvyi Rih, awaiting the security situation and road accessibility. We have made this aid shipment together with the aid organization Blågula Bilen.

The association works actively first with an emergency plan, then a more long-term and reconstruction plan.

Together we are strong!

Sven framme i Kryyv Rih, efter 160 mils körning.

25 november
Rapport från Gammalsvenskby
Det är fortfarande svårt med kontakt då kommunikationsnätet är mycket svagt. Det finns fortfarande inte el eller vatten.

Ryssland fortsätter sina terrorbombningar. De bombar civil infrastruktur i hela Ukraina för att utmatta befolkningen och styret i Ukraina för att tvinga dem till förhandlingsbordet. Vår svenskbyättling i Cherson stad rapporterade igår att flera raketer slog ut elnätet där, samt dödade ett team med elektriker som arbetade med att reparera tidigare skador.
Lars Thomsson har utsetts till nödhjälpsamordnare för föreningen Svenskbyborna. Han kommer att rapportera här på sidan med muntliga rapporter. Vi behöver arbeta snabbt för att få ner akut hjälp inför vintern och sedan ta fram en långsiktig plan för återuppbyggnaden.

Föreningen Svenskbyborna arbetar just nu intensivt med hjälporganisationen Blågula Bilen. En hjälpsändning med en pick-up och en lastbil är på väg från Sverige, lastade med utrustning för internet, sjukvårdsmaterial, elverk, byggplast för reparation av sönderskjutna fönster m.m. Våra chaufförer har haft en del problem med punkteringar och snöoväder, men har nu tagit sig över polska gränsen för vidare färd mot Gammalsvenskby.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraina!


November 25
Report from Gammalsvenskby
Contact is still difficult as the communication network is very weak. There is still no electricity or water.

Russia continues its terror bombings. They are bombing civilian infrastructure throughout Ukraine to exhaust the population and government of Ukraine in order to force them to the negotiating table. Our Swedish villager in Kherson city reported yesterday that several rockets knocked out the power grid there, as well as killing a team of electricians working to repair previous damage.
Lars Thomsson has been appointed emergency aid coordinator for the association Svenskbyborna. He will report here on the oral reports page. We need to work quickly to get emergency aid down before the winter and then come up with a long-term plan for the reconstruction.

The association Svenskbyborna is currently working intensively with the aid organization Blågula Bilen. An aid shipment with a pick-up and a truck is on its way from Sweden, loaded with equipment for the internet, medical supplies, electrical equipment, construction plastic for repairing broken windows, etc. Our drivers have had some problems with flat tires and snow storms, but have now crossed the Polish border for further travel towards Gammalsvenskby.

Together we are strong!

23 november
Rapport från Gammalsvenskby.

Det är fortfarande svårt med kontakt då kommunikationsnätet är fortfarande mycket svagt. Det finns fortfarande ingen el eller vatten.
Vi fick idag kontakt med Ivan, som är ukrainsk-ortodox präst i byn.

De har kunnat dela ut de två hjälpsändningar som hittills nått byn genom Kenneth Gregg, Jonas V Matern samt hjälporganisationen @OperationAid.

Familjer har fått matpaket, polikliniken har fått ett elverk och lättlagad fältmat kommer delas ut till äldre genom motsvarande hemtjänst.

Föreningen Svenskbyborna arbetar nu intensivt med hjälporganisationen Blågula Bilen. Det går idag iväg en hjälpsändning från Sverige, med en pick-up och en lastbil. De är lastade med en starlink (för internetuppkoppling), sjukvårdsmaterial, elverk, byggplast (för reparation av sönderskjutna fönster) m.m.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraina!

Olika grader av helvete

22 november


Rapport från Gammalsvenskby


Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då kommunikationsnäten är mycket svaga. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är befriad från ockupationsmakten. Läget är relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera hus och människor är skadade och byborna försöker reparera så gott det går.


Fast egentligen vet inte om man kan kalla det lugnt. Det är olika grader av helvetet att befinna sig i ett land med krig. Byborna är glada över att vara befriade, efter månader av rädsla över att inte veta vad som kan hända under den ryska ockupationen. De ryska soldaterna var hotfulla, fulla och beväpnade. De förstörde och plundrade hus. Människor tillfångatogs och misshandlades och ingen visste om de skulle komma tillbaka. De stal bilar med våld.


Efter befrielsen gör Ryssland som i så många andra befriade byar. Förstör civil infrastruktur, minerar och terrorbombar civilbefolkningen. Detta i syfte att ingen ska känna sig säker. Blir det mer beskjutning inatt, kan jag sova? När sker det nästa gång? I flera dagar har byn utsatts för beskjutning och en människa har dödats. De är mycket stressande. Och tänk dig själv att det är runt 0 grader snart blir det kallare. Du har inte el, vatten eller mycket att elda med. Det kommer inte längre in matvaror i butiken. Du får ta med dig ett stearinljus när du går ut till utedasset. Och du får inte kontakt med dina nära och kära, som du inte sett på månader. Det är inte lugnt. Det är olika grader av helvetet.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige inom kort. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Slava Ukraina!


Föreningen Svenskbybornas syfte är att berätta vår unika historia och vi har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan början på 90-talet.
Hjälp oss med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby! Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


We still find it very difficult to keep in touch with the village as the communication networks are very weak. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village is liberated from the occupying power. The location is relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several houses and people are damaged and the villagers are trying to repair as best they can.

But really don’t know if you can call it calm. It is different degrees of hell to be in a country at war. The villagers are happy to be freed, after months of fear of not knowing what might happen under the Russian occupation. The Russian soldiers were menacing, drunk and armed. They destroyed and looted houses. People were captured and beaten and no one knew if they would come back. They stole cars by force.

After the liberation, Russia does as in so many other liberated villages. Destroy civilian infrastructure, mine and terror bomb the civilian population. This is to ensure that no one feels safe. Will there be more shelling tonight, can I sleep? When is the next time? For several days the village has been subjected to shelling and one person has been killed. They are very stressful. And imagine to yourself that it is around 0 degrees soon it will be colder. You don’t have electricity, water or much to fire with. Food items no longer enter the store. You may take a candle with you when you go out to the outdoor deck. And you don’t connect with your loved ones, whom you haven’t seen in months. It’s not peaceful. There are different degrees of hell.

The association Svenskbyborna is now working together with the aid organization Blågula bilen with an aid shipment, which will leave Sweden shortly. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.

Hus i Gammalsvesnkby 221113. Någon bodde här.

Rapport från Gammalsvenskby
Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då mobiltäckning och internet är mycket svagt. Läget verkar vara relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera bybor har blivit skadade och munstycken man har dött. Flera hus är skadade och byborna försöker reparera dem så gott det går.


Det är kallare vägar och det regnar. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är sedan en dryg vecka befriad från ockupationsmakten.


Vi fick igår veta att ukrainska myndigheter nu har börjat fylla på distriktet Beryslavs sjukhus, där Gammalsvenskbys ingår, med nödvändigt sjukhusmaterial.
Det går också att se på rapporteringen i liveuamap att Ryssland igår beskjutit Berislav samt byn Krasny Majak, norr om byn.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen @Blågulabilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige imorgonkväll. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.
Tillsammans är vi starka!

Report from Gammalsvenskby
We still find it very difficult to keep in touch with the village as mobile coverage and internet are very weak. The location seems to be relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several villagers have been injured and some have died. Several houses are damaged and the villagers are trying to repair them as best they can.

It’s colder roads and it’s raining. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village has been freed from the occupying power for just over a week.
We learned yesterday that Ukrainian authorities have now begun to fill the district of Beryslav hospital, which includes Gammalsvenskbys, with necessary hospital materials.
It is also possible to see from the reporting in liveuamap that yesterday Russia shelled Berislav and the village of Krasny Majak, north of the village.

The Svenskbyborna association is now working together with the aid organization @Blågulabilen with an aid shipment, which will leave Sweden tomorrow evening. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.
Together we are strong!

Tacksägelsegudstjänst.

Tack för alla bidrag som forsätter komma in, de kommer att göra stor nytta.
Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet.
Igår kom den svenska hjälporganisationen OperationAid fram med välbehövlig nödhjälp till byn. Det var då disigt och dimmigt och det var ingen beskjutning. SVT var med och gjorde ett reportage som kommer att sändas på söndag.
Föreningen Svenskbyborna arbetar nu för att tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen få ner en hjälpsändning i nästa vecka för att hjälpa byborna att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Tillsammans är vi starka!


Thanks for all the contributions that keep coming in, they will be of great use. ❤
The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet.
Yesterday, the Swedish aid organization OperationAid arrived with much-needed emergency aid to the village. It was hazy and foggy then and there was no shelling. SVT participated and made a report that will be broadcast on Sunday.
The association of Swedish villagers is now working together with the aid organization Blågula bilen to send down an aid shipment next week to help the villagers cope with the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.
Together we are strong!

Från tacksägelsegudstjänsten i kyrkan under den ryska ockupationen.
Vår fantastiska hjälparbetare på plats Nina Knutas. <3

Beskjutningarna fortsätter

Rapport Gammalsvenskby16 november

Vi har fortfarande svårt att få kontakt med Gammalsvenskby. Men vi har fått en rapport från människor som tillfälligt lämnat byn för att försöka sätta främst barn i säkerhet.

Det är fortfarande ett stort problem i byn med brist på vatten, bröd, el och internet. Sedan 5 dagar tillbaka har byn beskjutits av granater både dag men mest nattetid, som förstört byggnader och skadat människor. Det är mycket farligt att ge sig ut på vägarna, då de är minerade. Föreningen Svenskbyborna jobbar fortsatt intensivt för att få fram nödhjälp på kort och lång sikt.


Report 16 November

We are still having difficulty getting in touch with Gammalsvenskby. But we have received a report from people who temporarily left the village to try to get mainly children to safety.

It is still a big problem in the village with lack of water, bread, electricity and internet. Since 5 days ago, the village has been shelled both day and mostly at night, which destroyed buildings and injured people. It is very dangerous to go out on the roads, as they are mined. The association Svenskbyborna continues to work intensively to get emergency help in the short and long term.

Granatsplitter

15 november

Rapport från Gammalsvenskby 15 november
Vi har äntligen fått direktkontakt med byborna!
De hälsar så mycket till er alla!
Invånarna i byn är mycket lättade över att vara befriade. De har fortfarande ingen el och därmed inte vatten. Men läget är också mycket osäkert. De ukrainska trupperna finns utanför byn medan de ryska trupperna är på andra sidan floden Dnipro. Så det sker beskjutning från båda sidor sker över byn. Några granater har slagit ner i byn. Ett par hus har träffats och minst en man har blivit dödad. En del bybor har därför valt att lämna.
I söndags körde en familj, som var på väg från byn på en mina. Familjen, därav en liten pojke skadades ordentligt. De ligger nu på sjukhus och kommer att få hjälp från vår insamling.
Vi samarbetar nu med hjälporganisationen OperationAid som finns på plats vid frontlinjen. Vi har pratat med Tilde där, som kommer att köra in en lite större hjälpsändning idag, med förnödenheter som byborna behöver.
De är mycket tacksamma för den hjälp som vi nu kan få in. Vi håller på att sätta ihop en organisation för att göra en plan för det korta och långsiktiga arbetet.

Tack för alla bidrag, det är fantastiskt att se alla små som stora bidrag strömma in och bli till en hel Dnipro.


We finally got direct contact with the villagers!
They salute you all so much!
The residents of the village are very relieved to be freed. They still have no electricity and therefore no water. But the situation is also very uncertain. The Ukrainian troops are outside the village while the Russian troops are on the other side of the Dnipro River. So there is shelling from both sides happening over the village. A few shells have hit the village. A couple of houses have been hit and at least one man has been killed. Some villagers have therefore chosen to leave.
Last Sunday, a family, who were on their way from the village, ran over a mine. The family, of which a little boy was badly injured. They are now in hospital and will receive help from our fundraiser.
We are now collaborating with the aid organization OperationAid, which is on the ground at the front line. We have spoken to Tilde there, who will drive in a slightly larger aid shipment today, with supplies that the villagers need.
They are very grateful for the help that we can now get. We are putting together an organization to make a plan for the short and long-term work.
Thanks for all the contributions, it’s great to see all small and large contributions pouring in and becoming a whole Dnipro.

Några av våra viktiga hjälparbetare Nataliia, Ivan och Mykola.

14 november


Kvällsrapport från Gammalsvenskby
Idag har Kenneth Gregg från hemvärnet och Jonas från Jonas pickuper varit och inne och rekognoscerat i Gammalsvenskby. De är en svensk och en finlandssvensk som engagerat sig frivilligt för att hjälpa till under kriget i Ukraina.

Kenneth ringde efter besöket och hälsade till er alla från byn. Stämningen var ok, byborna var ute på gatorna och sina åkrar. Det sker beskjutningar över byn, från båda sidor. Men inte längre direkt i byn. De bybor som var kvar kände sig trygga och vill inte evakueras. De tog fram en svensk flagga som de gömt undan för ockupationsmakten. De bekräftade att byn beskjutits i helgen och att ett bostadshus träffats av raketer och minst en man hade skadats.
Kenneth och Jonas hade med sig vatten, bröd, mediciner, mat och ett elverk till byborna. De mötte upp våra kontakter på polikliniken, kyrkan och ålderdomshemmet, som ser till att hjälpen kommer rätt.
De har hittat en säker väg ner till byn, så att en lite större hjälpsändning med OperationAid ta sig ner till Gammalsvenskby på ett säkert sätt.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

—-


Evening report from Gammalsvenskby
Today, Kenneth Gregg from the Home Guard and Jonas from Jonas pickups have been in and out and reconnoitering in Gammalsvenskby. They are two Swedes who volunteered to help during the war in Ukraine.
Kenneth called after the visit and greeted you all from the village. The atmosphere was ok, the villagers were out on the streets and in their fields.

There is shelling over the village, from both sides. But no longer directly in the village. The villagers who remained felt safe and did not want to be evacuated. They took out a Swedish flag that they hid away from the occupying power. They confirmed that the village had been shelled this weekend and that a residential building had been hit by rockets and at least one man had been injured.
Kenneth and Jonas brought water, bread, medicines, food and an electricity plant for the villagers. They met our contacts at the outpatient clinic, the church and the old people’s home, who make sure that the help gets to the right place.
They have found a safe way down to the village, so that a slightly larger aid shipment with OperationAid can get down to Gammalsvenskby safely.

Together we are strong!

Ålderdomshemmet september 2022.