14 november
Rapport från Gammalsvenskby
Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn, då el och internet inte fungerar. De mobilnät som finns är mycket svaga. Och när det inte finns el finns det inte heller vatten. Vi får dock knapphändiga rapporter inne från byn.

Som befarat har ryska armén terrorbombat befriade byar, från andra sidan floden. Tyvärr har vi även fått detta bekräftat från Gammalsvenskby. Hus och människor har skadats. Några bybor lämnade igår byn.
Vi samarbetar med hjälporganisationen OperationAid, förbereder för att komma in med en första hjälpsändning på onsdag. Vi har också kontakt med hemvärnets Kenneth Gregg som är på väg in i byn idag.

Föreningen Svenskbyborna jobbar nu också ihop med hjälporganisationen @blågula bilen, som satt ihop en projektgrupp för byn. Vi planerar nu tillsammans hur vi bäst ska lösa situationen inför vintern. Vi har börjat förbereda det vi vet behövs. Men vi måste få en stabilare kommunikation med byn, så det blir rätt insatser vi gör. Vi tittar tillsammans bland annat på olika möjligheter att lösa kommunikation för byborna samt värme inför vintern.

Tack för allt ekonomiskt stöd som strömmar in till det humanitära arbetet.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

___

Report from Gammalsvenskby
We still find it very difficult to keep in touch with the village, as the electricity and internet do not work. The mobile networks that exist are very weak. And when there is no electricity, there is no water either. However, we receive scant reports from inside the village.
As feared, the Russian army has terror-bombed liberated villages, from across the river. Unfortunately, we have also received this confirmation from Gammalsvenskby. Houses and people have been damaged. Some villagers left the village yesterday.
We are working with the aid organization OperationAid, preparing to come in with a first aid shipment on Wednesday. We are also in contact with the Home Guard’s Kenneth Gregg, who is on his way into the village today.
The association Svenskbyborna is now also working together with the aid organization @blågula bilen, which put together a project group for the village. We are now planning together how best to solve the situation before the winter. We have started to prepare what we know is needed. But we have to get more stable communication with the village, so it will be the right efforts we make. Together, we are looking at, among other things, various possibilities to solve communication for the villagers as well as heat for the winter.
Thank you for all the financial support that flows into the humanitarian work.
Together we are strong!

Arkivbild. Foto: Sofia Hoas