Läget i Gammalsvenskby är spänt. Det är oroligt runt omkring byn och i landet i stort. Ryska armén fortsätter sin oförutsägbara tunga beskjutning av civila mål i Ukraina.

Det är fortfarande svårt att hålla kontakt med nära och kära, då ukrainskt internet och mobilnät är avstängt. Men det finns några kanaler vi kan nå fram på.
Mer än hälften av befolkningen lär ha lämnat byn, så det är bara omkring 1000 personer kvar. De flesta till vänner eller släktningar i det icke ockuperade Ukraina, och en del till utomlands som Polen, Sverige, Kroatien eller Portugal.
Det finns mat, el och därmed vatten. det är ont om mediciner och hygienprodukter.
Ockupationsmakten har varit på besök ett par gånger, genomsökt hus och förhört byborna. Minst en person är tillfångatagen. De söker främst efter män som tidigare varit inkallade i ukrainska armén i Donbass.
Måtte dessa krigsbrott och terror ta slut!

Vi fortsätter att stötta och hjälpa byborna.

Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


The situation in Gammalsvenskby is tense. There are fights around the village and in the country as a whole. The Russian army continues its unpredictable heavy shelling of civilian targets in Ukraine.
It is still difficult to keep in touch with loved ones, as Ukrainian internet and mobile networks are turned off. But there are some channels we can reach.
More than half of the population is said to have left the village, so there are only about 1000 people left. Most to friends or relatives in unoccupied Ukraine, and some to foreign countries such as Poland, Sweden, Croatia or Portugal.
There is food, electricity and thus water. there is a shortage of medicines and hygiene products.
The occupying forces have visited a couple of times, searched houses and interrogated the villagers. At least one person is captured. They are mainly looking for men who have previously been drafted into the Ukrainian army in Donbass.

May these war crimes and terror end!
We continue to support and help the villagers.

Vi får korta, sporadiska rapporter från Gammalsvenskby. Det är förhållandevis lugnt. Det finns el, vatten och mat. Det pågår stridheter norr och väster om byn så det är mycket överflygningar av ryska jaktplan. Igår var det en kraftig explosion och ett sken syntes på himlen. Det är svårt att hålla kontakt med nära och kära. En ny mast ska ha satts upp i byn, för de som har ryska mobilabonnemang.Det finns mycket potatis att skörda, men ingen att sälja till. Ett par mindre partier har gått iväg , men till mycket lågt pris.


We receive short reports from Gammalsvenskby. It’s relatively quiet. There is electricity, water and food. There are fighting going on north and west of the village so there are a lot of overflights of Russian fighter jets. Yesterday there was a powerful explosion and a light appeared in the sky. It is difficult to keep in touch with loved ones. A new mast must have been set up in the village, for those who have Russian mobile subscriptions. There are a lot of potatoes to harvest, but none to sell to. A couple of smaller parties have left, but at a very low price.

Det pågår mer stridigheter och bombningar runt byn. Det är mycket patrullerande flyg i luften.

Stämningen i byn är nedstämd, då det är mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära.

Idag lyckades vi, efter ett par veckors avvaktande på grund av säkerhetsläget, äntligen fram en hjälpsändning med mediciner och hygienartiklar. Tack för alla ekonomiska gåvor som gör det möjligt. Vi vill också tacka vårt fina nätverk av hjälparbetare och chaufförer ❤️.

There are more shellin and bombings going on around the village. There are a lot of patrolling flights in the air.

The atmosphere in the village is depressed, as it is very difficult to keep in touch with loved ones.

Today, after a couple of weeks of waiting due to the security situation, we finally managed to get an aid shipment with medicines and hygiene items. Thank you for all the economic gifts that make it possible and thank you to all brave organizers and drivers.

Byn har fortfarande mycket begränsad kommunikation med omvärlden och nära och kära sedan ockupationsmakten stängt ner ukrainskt mobilnät och internet. De har också infört rysk valuta, vilket innebär att en del ukrainska bankkonton inte längre fungerar.

Det pågår en ukrainsk offensiv och stridigheter norr om byn. Annars är det efter omständigheterna lugnt i byn. Byborna har el, vatten och mat. Det är dock brist på mediciner och hygienprodukter.

Byn kallas ibland potatisbyn, då den är känd för sin goda potatis och många av byborna lever på inkomsterna från den. Färskpotatisen har precis blivit färdig, men det finns ingen möjlighet att sälja den på grund av att gränsen är stängd mellan de ockuperade området och Ukraina.
———-

The village still has very limited communication with the outside world since the occupants shut down the Ukrainian mobile network and internet. They also introduced Russian currency, which means that some Ukrainian bank accounts no longer work.

There is a Ukrainian offensive and fighting north of the village.

Otherwise, it is calm in the village under the circumstances. The villagers have electricity, water and food. However, there is a shortage of medicines and hygiene products.

The village is sometimes called the potato village, as it is known for its good potatoes and many of the villagers live on the income from it. The fresh potatoes have just been finished, but there is no possibility of selling them due to the closure of the border between the occupied territories and Ukraine.

Bild från höstskörden 2021.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. De kommer att behövas.

Byn har fortfarande ingen kommunikation omvärlden eller nära och kära sedan ockupationsmakten den 30 maj stängde ner ukrainska mobilnäten och internet. Det är en del i att annektera och ryssifiera Khersons län.

Vi har senaste veckan försökt hitta ett sätt att kunna hålla kontakten, så oroliga anhöriga kan få kontakt med varandra.

Och idag har vi äntligen lyckats få till en kontakt efter nästan en veckas tystnad.

Det är efter omständigheterna lugnt i byn. Byborna har el, vatten och mat. Stridigheter hörs ständigt, men förekommer inte direkt i byn.

Det pågår stridigheter norr om byn, vilket gör att byn för närvarande är isolerad.

Slava Ukraini!

————

Thank you for all the contributions that continue to come in. They will be needed.

The village still has no communication with the outside world or loved ones since the occupying forces on May 30 shut down Ukrainian mobile networks and the Internet. It is part of annexing and Russifying Kherson County.

We have last week tried to find different ways to solve it.

And today we have finally managed to get in touch after almost a week of silence.

It is calm in the village under the circumstances. The villagers have electricity, water and food. Fighting is constantly heard, but does not occur directly in the village.

Fighting is taking place north of the village, which means that the village is currently isolated.

Slava Ukraini!

Potatisen är färdig, men går inte sälja till uppköpare, då byn är isoleerad.

3 juni

Vi har har kontakt med Gammalsvenskby idag. De har mat, el och vatten. Men tidigare internet och mobilnät är bortkopplade, så kommunikationen är mycket svår.

—–

June 3

We have contact with Gammalsvenskby today. They have food, electricity and water. But previous internet and mobile networks are disconnected, so communication is very difficult.

Zmijivkas fana

Vi har inte fått kontakt med Gammalsvenskby det senaste dygnet.

Det senaste vi hörde var att det var relativt lugnt. Färskpotatisen är klar, men det är på grund av ockupationen inte möjligt att sälja något, då uppköparna inte kan ta sig till eller från området. Jordgubbarna i grannbyarna är också mogna, men kan inte heller säljas av samma orsak.

Vi fick meddelande från våra vänner i Kherson att ockupationsmakten igår kopplade bort de ukrainska mobil- och internetoperatörerna i Khersons län, där byn också ingår.

Ockupanterna vill ansluta stadsborna till det ryska mobil- och internätet av dålig kvalitet. De säljer ryska simkort, men alla som köper måste visa sina pass som de fotograferar. Ukrainarna i Kherson är rädda för att visa sitt pass och vill inte byta till rysk mobilkommunikation. Men det finns inget val om de vill kommunicera med omvärlden.

Vi har också fått rapporter från vänner i det fria Ukraina att det pågår en ukrainsk offensiv norr om Gammalsvenskby, någraa ryska helikoptrar och jaktflyg har skjutits ner. De senaste nyheterna berättar att 20 byar, norr om byn har befriats av ukrainska armén det senaste dygnet.

We have not been in contact with Gammalsvenskby in the last 24 hours.

The last we heard was that it was relatively quiet. The fresh potatoes are ready, but due to the occupation it is not possible to sell anything, as the buyers can not get to or from the area. The strawberries in the neighboring villages are also ripe, but can not be sold for the same reason.

We received a message from our friends in Kherson that the occupying forces yesterday disconnected the Ukrainian mobile and internet operators in Kherson County, which also includes the village.

The occupiers want to connect the city’s residents to the Russian mobile and internet network of poor quality. They sell Russian SIM cards, but everyone who buys must show their passports that they photograph. The Ukrainians in Kherson are afraid to show their passports and do not want to switch to Russian mobile communications. But there is no choice if they want to communicate with the outside world.

We have also received reports from friends in free Ukraine that there is a Ukrainian offensive north of Gammalsvenskby, some Russian helicopters and fighter jets have been shot down. The latest news is that 20 villages, north of the village, have been liberated by the Ukrainian army in the last 24 hours.

På väg till betet