Rapport från Gammalsvenskby 10 december
Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna. Alla bidrag stora som små blir till en Dnipro.
Det är minusgrader och lite snö i Gammalsvenskby. Det finns fortfarande ingen el, vatten eller internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Det är därför svårt att hålla kontakt med nära och kära. Det har varit mindre beskjutningar de senaste dygnen.
Uppdatering. Fick just rapport att byn blir beskjuten nu i eftermiddag 10/12.

Vi fortsätter vårt intensiva arbete med nödhjälp-. Vi har skapat en organisation i staden Kryvyv Rih, där hjälpen utgår ifrån. Det är mest effektivt att köpa in det som behövs lokalt. Vi planerar dock också hjälpsändningar från Sverige, med sådant som är bristvaror i Ukraina.

Vi har lyckats få ner den mest akuta nödhjälpen med mediciner, hygienartiklar och träbriketter. I nästa vecka kör vi ner en större hjälpsändning med 24 ton träbriketter, för att få värme i husen. Fler elverk är också på gång, för att bland annat kunna pumpa upp vatten. En starlink kommer att sättas upp i byn så byborna kan få stabilare kontakt med omvärlden.
Familjen som skadades av en mina när deras bil körde på en mina när de flydde från byn har nu skrivits ut från sjukhuset. Pappan behövde intensivvård, mamman bröt benet och ett av barnen fick splitterskador i ansiktet. De bor nu hos släktingar i Kyiv. Tack för de bidrag som kommit in till dem.
Föreningen sökte och fick bidrag beviljat av Visby stadsmission till de familjer från Gammalsvenskby som just nu bor på Gotland. Tack så mycket!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby 10 December
Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers. All contributions, big or small, go to a Dnipro.
It is freezing temperatures and a little snow in Gammalsvenskby. There is still no electricity, water or internet. The mobile network works very poorly. It is therefore difficult to keep in touch with loved ones. There has been less shelling in the last 24 hours.
We continue our intensive work with emergency aid. We have created an organization in the city of Kryvyv Rih, where the help starts. It is most efficient to buy what is needed locally. However, we are also planning aid shipments from Sweden, with items that are in short supply in Ukraine.

We have managed to bring down the most urgent emergency aid with medicines, hygiene items and wood briquettes. Next week, we will send down a larger relief shipment with 24 tons of wood briquettes, to get heat in the houses. More power plants are also in the works, to be able to pump up water, among other things. A starlink will be set up in the village so that the villagers can have more stable contact with the outside world.
The family who were injured by a mine when their car hit a mine while fleeing the village have now been discharged from hospital. The father needed intensive care, the mother broke her leg and one of the children suffered shrapnel injuries to the face. They now live with relatives in Kyiv. Thank you for the contributions that have come to them.
The association applied for and received a grant granted by the Visby city mission to the families from Gammalsvenskby who currently live on Gotland. Thanks so much!
Together we are strong!
Slave Ukraine!

Elena Knutas har fått byggplast för att reparera huset.