Många hus skadade i byn

30 december
Rapport från Gammalsvenskby
Det är milt väder med flera plusgrader. Den ryska terrorbombningen av Gammalsvenskby har varit intensiv de senaste dagarna, både dag och natt. 58 hus har skadats sedan befrielsen. Idag skadades Knutas lagerbyggnad. Inga personer verkar ha skadads det senaste dygnet.

Poliklinikens har varit i närmaste staden Berislav och köpt in en större mängd mediciner till byns invånare. Byborna tacka er så innerligt för att ni tänker på dem och är givmilda.
Byäldsten Mykola skickade en bild på den svenska flagga som Kungaparet lämnade som gåva vid sitt besök 2008. Han gömde undan den, innan han i maj blev tillfångatagen och torterad av ockupationsmakten.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Alla bidrag stora som små bildar en hel Dnipro. Det är fantastiskt att känna den kraft ni ger med att hjälpa oss hjälpa. <3


Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

December 30
Report from Gammalsvenskby
The weather is mild with several plus degrees. The Russian terror bombing of Gammalsvenskby has been intense in recent days, both day and night. 58 houses have been damaged since the liberation. Today, Knuta’s warehouse building was damaged. No people seem to have been injured in the past 24 hours.

The polyclinic has been to the nearest town of Berislav and purchased a large quantity of medicines for the village’s residents. The villagers thank you so deeply for thinking of them and being generous.
Village elder Mykola sent a picture of the Swedish flag that the King and Queen left as a gift during their visit in 2008. He hid it away before he was captured and tortured by the occupation forces in May.
Thanks for all the contributions that keep coming in. All contributions big and small form a whole Dnipro. It’s amazing to feel the power you give in helping us help. <3
Together we are strong!

En raket slog ner i Nina Knutas lagerbyggnad i morse.
Byäldsen Mykola med den svesnka flaggan som Kungaparet skänkte 2008, vid sitt besök.
Olga och Nina var i Beryslav och köpte in medicin till byns poliklinik.

Kvinna svårt skadad, nödhjälp framme

28 december

Rapport från Gammalsvenskby.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Igår var det dimma.
Det senaste dygnet har det varit flera terrorbombningar och beskjutning av byn. En kvinna har skadats svårt och vårdas nu på sjukhus i Cherson.

Igår fick vi ner en hjälpsändning med 20 briketter. Vi överlämnade också en bil till kommunkontoret, som vi ordnat tillsammans med https://www.blagulabilen.se/. Den ska användas för transporter till byn. Vi har också finansierat mediciner till polikilniken.

Arbetet försvåras då byn ligger i frontzonen och att vägarna är mycket dåliga. Föreningen jobbar dock på och planerar för fullt för flera olika hjälpsändningar, då hjälpbehovet är stort. Vi har bland annat haft ett möte med Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 för att skicka en hjälpsändning till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

December 28
Report from Gammalsvenskby.
The weather is mild with a couple of plus degrees. Yesterday it was foggy.
In the past 24 hours, there have been several terrorist bombings and shelling of the village. A woman has been seriously injured and is now being treated at a hospital in Kherson.
Yesterday we received a relief shipment with 20 briquettes. We also handed over a car to the municipal office, which we arranged together with https://www.blagulabilen.se/. It will be used for transport to the village. We have also financed medicines for the polikilniken.
The work is made more difficult as the village is in the front zone and the roads are very bad. However, the association is working on and fully planning for several different aid shipments, as the need for help is great. Among other things, we have had a meeting with Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 to send a relief shipment to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav.
Thanks for all the contributions that keep coming in.
Together we are strong!

Kungaparet skänker stor gåva till Gammalsvenskby

26 december

Rapport från Gammalsvenskby.

Byborna önskar er alla en God Jul och tackar så mycket för all hjälp.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Det har varit lugnt och stilla i två dagar. Igår fick föreningen ner nödhjälp med mer mediciner och träbriketter till byn.

H.M. Konungen pratade varmt om Gammalsvenskby i årets jultal. Kungaparet besökte Gammalsvenskby 2008 och har starka, fina minnen från besöket.
Kungaparet skänker också en julgåva till byborna. En större penninggåva för att reparera vägen in till byn, samt skapa en trygghetspunkt i byn. Den ska fungera som en värmestuga där det finns värme, fika och kommunikationsmöjligheter för byborna. Föreningen Svenskbyborna och Gammalsvenskby tackar allra ödmjukast för den fina gåvan. Den kommer göra stor skillnad för byborna.

Tillsammans är vi starka!


December 26
Report from Gammalsvenskby.
The villagers wish you all a Merry Christmas and thank you so much for all your help.
The weather is mild with a couple of plus degrees. It has been calm and quiet for two days. Yesterday, the association received emergency aid with more medicines and wood briquettes for the village.
H. M. The king spoke warmly of Gammalsvenskby in this year’s Christmas speech. The royal couple visited Gammalsvenskby in 2008 and have strong, fond memories of the visit.
The royal couple also give a Christmas present to the villagers. A larger monetary gift to repair the road into the village, as well as create a security point in the village. It will function as a heating cabin where there is heat, coffee and communication opportunities for the villagers. The association Svenskbyborna and Gammalsvenskby thank you most humbly for the fine gift. It will make a big difference for the villagers.


Together we are strong!

Kungapret av Sverige önskar en God Jul

24 december
Julrapport från Gammalsvenskby.

Föreningen Svenskbyborna önskar alla en God Jul!

Det är tyvärr ingen fridefull jul i Gammalsvenskby. De senaste dygnen har det tidvis vari hård ryska terrorbombningar. Flera hus i byn har förstörts. Men vad vi känner till verkar ingen ha skadats. Det är stora explosioner i Nova Kakhovka, på andra sidan floden.
Det finns inte el i byn och därmed är vattenförsörjningen fortfarande svår. Byborna kämpar på och hjälper varandra. Det är som tur är milt och plusgrader.

Men tack vare de pengar ni skänkt kan byborna få värme, tack vare de träbriketter som levererats. Vi fortsätter at intensivt jobba med att få en mer permanent vattenförsörjning och mer bränsle till kaminerna. Vi har de senaste dagarna också fått en del större bidrag från företag och andra organisationer. Lyssna gärna på kungens jultal

Tillsammans är vi starka! 🇸🇪🇺🇦

Slava Ukraini!

24 December
Christmas report from Gammalsvenskby.
The association Svenskbyborna wishes everyone a Merry Christmas!


Unfortunately, it is not a peaceful Christmas in Gammalsvenskby. In the last 24 hours, there have been heavy Russian terrorist bombings at times. Several houses in the village have been destroyed. But as far as we know, no one seems to have been hurt. There are big explosions in Nova Kakhovka, across the river.


There is no electricity in the village and thus the water supply is still difficult. The villagers struggle on and help each other. Fortunately, it is mild and plus degrees.
But thanks to the money you donated, the villagers can get heat, thanks to the wood briquettes delivered. We continue to work intensively on getting a more permanent water supply and more fuel for the stoves. In recent days, we have also received some larger contributions from companies and other organisations. Please listen to the King’s Christmas speech
Together we are strong!

De blågula färgerna i byn!
Lite värme på julafton

20 december
Rapport från Gammalsvenskby.
Imorse var det mycket frostigt, men sedan kom solen och värmde upp luften.

Den ryska beskjutningen av byn har idag fortsatt. Det hörs explosioner på andra sidan Dnipro.

Vår nödhjälpsgrupp i byn beträttar att det är c:a 780 personer kvar i byn, av normalt 2300.

Byn är fortsatt utan el, det är därför vattenbrist och svårt att hålla kontakt med omvärlden.

Tack för hjälpen från er alla. ❤️ Alla gåvor är viktiga, stora som små!

Tillsammans är vi starka! 🇸🇪🇺🇦

Slava Ukraini!

—-

Tack för alla bidrag!

19 december
Rapport från Gammalsvenskby.
Det har varit rysk beskjutning av byn de senaste två dagarna. Två personer har skadats.

Byn är fortsatt utan el, det är därför vattenbrist och svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Föreningen jobbar tillsammans med teamen i Kryvyj Rih och Gammalsvenskby för att få ner mer briketter och en större vattenpump innan jul.
Vi härhemma fortsätter krigsinsamlingen, Eva Lundqvist har tagit initiativ till en tomtejogg.

Igår föreläste föreningen för frimurarorden i Visby. De har under året samlat in pengar till Gammalsvenskby och lämnade igår över ytterligare en check till vår insamling.


Tack för hjälpen från er alla. ❤️ Alla gåvor är viktiga, stora som små!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

December 19
Report from Gammalsvenskby.
There has been Russian shelling of the village for the past two days. Two people have been injured.
The village is still without electricity, there is therefore a water shortage and it is difficult to maintain contact with the outside world.
The association works together with the teams in Kryvyj Rih and Gammalsvenskby to bring down more briquettes and a bigger water pump before Christmas.
We here at home continue the war collection, Eva Lundqvist has taken the initiative for an Santa jog.
Yesterday the association for the Masonic Order in Visby lectured. During the year, they have collected money for Gammalsvenskby and handed over another check for our collection yesterday.
Thanks for the help from all of you. ❤️ All gifts are important, big or small!
Together we are strong!


17 december
Rapport från Gammalsvenskby.
Det är plusgrader och regn. Det har varit tyst, det vill säga ingen beskjutning av byn de senaste två dagarna.
Byn är utan el och prognosen är att den inte kommer tillbaka förrän i vår, då ockupationsmakten förstörde elnätet för de civila innan de lämnade. Det är därför vattenbrist och svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Föreningen jobbar på att få ner mer briketter, en större vattenpump och fler elverk innan jul. Detta köpa in lokalt. I januari planerar vi nästa hjälpsändning från Sverige.
De bybor som är kvar håller ut, lagar fönster och kämpar på. De är tacksamma för hjälpen från er alla. Alla gåvor är viktiga, stora som små!
Tillsammans är vi starka!December 17
Report from Gammalsvenskby.
It is plus degrees and raining. It has been quiet, meaning no shelling of the village for the past two days.
The village is without electricity and the forecast is that it will not return until this spring, when the occupying forces destroyed the electricity grid for the civilians before they left. There is therefore a shortage of water and it is difficult to maintain contact with the outside world.
The association is working on bringing down more briquettes, a bigger water pump and more electricity plants before Christmas. Buy this locally. In January, we are planning the next aid shipment from Sweden.
The villagers who remain persevere, fix windows and fight on. They are grateful for the help from all of you. All gifts are important, big or small!


Together we are strong!

Nödhjälpen rullar på bra nu

13 december Rapport från Gammalsvenskby
Idag på lucia åkte vårt team i Kryvyj Rih ner till byn med en större lastbil och kunde dela ut 20 ton briketter. Nödhjälpen fungerar bra.
Alla människor bad att förmedla ett stort tack till er. Det betyder enormt mycket att kunna få värme i husen.
Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

—-

13 December Report from Gammalsvenskby
Today at lucia, our team in Kryvyj Rih went down to the village with a bigger truck and were able to distribute 20 tons of briquettes. The emergency aid works well.
All the people asked to convey a big thank you to you. It means a lot to be able to get heat in the houses.
Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers.
Together we are strong!

Tillsammans är vi starka!

12 december Rapport från Gammalsvenskby


Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna.
Det 0-gradigt i Gammalsvenskby. Det finns fortfarande ingen el, vatten eller internet. Mobilnätet fungerar dåligt. Det är därför svårt att hålla kontakt med nära och kära. Det har varit lite lugnare med terrorbombningar.


Vi fortsätter vårt intensiva arbete med nödhjälp. Imorgon går, om allt fungerar, ner 20 ton med träbriketter till kaminerna till byborna. Vi arbetar med att lösa utmaningen att få igång centralvattnet och hoppas kunna lösa innan jul. Det är fantastiskt med alla den support och hjälp vi kan få genom kontakter som ställer upp för nödhjälpen till byn.


Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

12 December Report from Gammalsvenskby

Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers.
It’s 0 degrees in Gammalsvenskby. There is still no electricity, water or internet. The mobile network works poorly. It is therefore difficult to keep in touch with loved ones. It has been a little calmer with terrorist bombings.

We continue our intensive work with emergency aid. Tomorrow, if everything works, 20 tons of wood briquettes will go down for the stoves of the villagers. We are working on solving the challenge of getting the central water running and hope to solve before Christmas. It is fantastic with all the support and help we can get through contacts who stand up for the emergency aid to the village.

Together we are strong!

Bästa Nina Knutas, vår samordnare i byn <3
Vårt team i Kryvyj Rih lastar träbriketer för färd mot byn imorgon.