Rapport från Gammalsvenskby 27 januari


Det är o-gradigt i byn. Det finns ingen el sedan den mitten av oktober.
Byn beskjuts av den ryska armén dag och natt med artillerield och drönare. Fler bybor har lämnat byn den senaste veckan.
Vår nästa hjälpsändning från Sverige går till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav, lastad främst med sjukvårdsmaterial, mediciner, 150 kaminer och byggplast för att reparera förstörda hus. Denna sändning gör vi ihop med Direct Ukraine i Skåne. Vill ni bidra till denna insats, märk betalningen ”Direct Ukraine”.


Tack för alla bidrag som fortsätter komma in, så vi kan fortsätta hjälpa!
Tillsammans är vi starka!


Report from Gammalsvenskby January 27
It is uneventful in the village. There is no electricity since the middle of October.
The village is shelled by the Russian army day and night with artillery fire and drones. More villagers have left the village in the past week.
Our next aid shipment from Sweden goes to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav, loaded mainly with medical supplies, medicines, 150 stoves and construction plastic to repair destroyed houses. We do this broadcast together with Direct Ukraine in Skåne. If you want to contribute to this effort, mark the payment ”Direct Ukraine”.
Thanks for all the contributions that keep coming in, so we can keep helping!
Together we are strong!

Bild från Berislav

23 januari
Rapport från Gammalsvenskby
De är återigen 0-gradigt i byn. Det har varit lite lugnare med beskjutningar det sista dygnet.
Hjälpsändningen från Sverige med pannlampor, batterier, värmeljus och varma kläder har nu delats ut till byborna. Det är c:a 500 hushåll i byn. Våra två svenska chaufförer är nu hemma igen, välbehållna.
I byn jobbar teamet på med att få igång centralvattnet som nu börjat fungera i delar av byn. Trygghetspunkten som finansierats av Kungahuset, börjar också bli färdig. Där kommer det finnas värme, vatten och internet, så att byborna kan få lite vila och ro.
Nästa hjälpsändning går nu från Sverige till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav och byn, lastad främst med sjukvårdsmaterial, mediciner, 150 kaminer och byggplast. Denna sändning gör vi ihop med Direct Ukraine i Skåne. Tobbes bud hjälper till med logistik.
Vi har idag också inlett ett samarbete med IMCS (International Medical Corps Sweden), där vi hoppas att kunna förstärka byns vårdcentral med sjukvårdsutbildade volontärer från Sverige.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in, så vi kan fortsätta hjälpa!


Tillsammans är vi starka!


23 January
Report from Gammalsvenskby
They are again 0 degrees in the village. It has been a little calmer with shelling in the last 24 hours.
The aid shipment from Sweden with headlamps, batteries, tealights and warm clothes has now been distributed to the villagers. There are about 500 households in the village. Our two Swedish drivers are now back home, well preserved.
In the village, the team is working on getting the central water system up and running, which has now started working in parts of the village. The security point, financed by the Royal House, is also starting to be completed. There will be heat, water and internet, so that the villagers can get some rest and peace.
The next aid shipment is now going from Sweden to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav and the village, loaded mainly with medical supplies, medicines, 150 stoves and construction plastic. We do this broadcast together with Direct Ukraine in Skåne. Tobbe’s bid helps with logistics.
Today we have also started a collaboration with IMCS (International Medical Corps Sweden), where we hope to be able to strengthen the village’s health center with medically trained volunteers from Sweden.
Thanks for all the contributions that keep coming in, so we can keep helping!
Together we are strong!

94,5 ton briketter

21 januari
Rapport från Gammalsvenskby
Vädret är nu lite varmare med flera plusgrader.
Terrorbombningar från ryska armén från andra sidan floden fortsätter.
Vägarna till byn är mycket dåliga och framkomligheten beror på vädret..


Igår lyckades chaufförerna köra ner ytterligare en stor bil med träbriketter. Vi har nu fått ner 94,5 ton och fortsätter fylla på så byborna kan hålla värmen och laga mat. Vi köper in briketterna i Ukraina för 3000 kr/ton.


Tack alla för era bidrag, stora som små som gör det möjligt att hjälpa. All små bidrag bilder en hel flod.

Byborna är mycket tacksamma för er hjälp.
!Tillsammans är vi starka!


January 21
Report from Gammalsvenskby
The weather is now a little warmer with several plus degrees.
Terrorist bombings by the Russian army from across the river continue.
The roads to the village are very bad and accessibility depends on the weather..

Yesterday the drivers managed to run down another large car with wood briquettes. We have now brought down 94.5 tonnes and are continuing to replenish so the villagers can keep warm and cook.

Thank you all for your contributions, big and small, that make it possible to help!
The villagers are very grateful for your help.

Together we are strong!

Kärt återseende!

18 januari

Rapport från Gammalsvenskby

Vädret är nu lite varmare med flera plusgrader. Vägarna till byn är mycket dåliga.

Men igår kom vår hjälpsändning med värmeljus, ficklampor, batterier, powerbanks, hygienartiklar och varma kläder hela vägen fram till Gammalsvenskby!

Sven Bjerlestam och Jan Ullberg (Kotz), våra chaufförer blev mycket varmt välkomnade ❤Sven bor i vanligtvis i Ukraina och har samordnat föreningens nödhjälp på plats i byn de senaste 20 åren.

Hjälpsändningen fördelas ut till alla hushåll i Zmijivka.

Tack alla för era bidrag, stora som små som gör det möjligt att hjälpa byborna med de saker de verkligen behöver.

Byborna tackar er så mycket!

Slava Ukraini!

Kärt återseende!
Bakluckan stängdes på Gotland och kunde nu öppnas av Janne Ullberg (Kotz) som kört drygt 200 mil till Gammalsvesnkby.

Rapport Gammalsvenskby 16 januari

Det är 0-gradigt i byn och ryska arméns terrorbombningar mot bys civila har fortsatt två nätter i rad. Fler hus har skadats, men inga fler bybor har skadats för närvarande. Kommunkontoret skriver skaderapporter och får hjälp att försöka återställa bostäderna.


Vår hjälpsändning har gått enligt plan. De har med pannlampor, batterier, värmeljus till alla hushåll samt powerbanks, byggplast, filtar och varma kläder m.m.
Vi planerar nu för fullt inför nästa hjälpsändning som fokuserar på Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav. Den hjälpsändningen gör vi tillsammans med Tobbes bud och Direct Ukraine.

Slava Ukraini!

Report Gammalsvenskby 16 January

It is 0 degrees in the village and the Russian army’s terror bombings against the village’s civilians have continued for two nights in a row. More houses have been damaged, but no more villagers have been injured at this time. The municipal office writes damage reports and gets help trying to restore the homes.

Our aid shipment has gone according to plan. They have headlamps, batteries, tealights for all households as well as power banks, construction plastic, blankets and warm clothes, etc.
We are now fully planning for the next aid shipment, which focuses on Gammalsvenskby’s hospital in Berislav. We are doing that aid shipment together with Tobbe’s bid and Direct Ukraine.

Nödhjälp framme! Mer på väg.

Rapport Gammalsvenskby 12 januari


De senaste dagarna har det varit 0-gradigt och klart väder. Läget i Gammalsvenskby är svårt. Vägarna till byn är så dåliga att det bitvis är svårt att överhuvudtaget ta sig fram och bilarna går sönder. Det sker också ständiga terrorbombningar, i förrgår skadades en kvinna i byn av splitter.


Igår havererade den stora lastbilen på sin färd mot byn. Men lyckligtvis kunde den repareras, så det kom fram 20 ton briketter till byborna idag! Nu har alla hushåll i byn fått en första ranson. Vi fortsätter med en andra ranson och håller tummarna för att det är möjligt att fortsätta köra ner med större bilar.


Det är svårt att hitta chaufförer vill eller vågar köra till byn.


Vår lokale chaufför Viktor körde igår ner med sin lätta lastbil med 20 elverk som vi fått av en sponsor, som verkligen behövs i byn. Och idag har butiken fyllts på med matvaror.


Byborna har inte fått pensioner på 10 månader, vilket är ett stort bekymmer. Det beror på att de ligger i frontzonen. Vi jobbar på att försöka lösa det.


Vårt team i byn jobbar med att installera en större vattenpump till centralvattnet och det går framåt. Men det går långsamt på grund av beskjutningen. De behöver ett större elverk för att få det att fungera bra. Att få permanent vatten ett par timmar om dagen skulle underlätta livet väsentligt.


I går lastade vi 2 minibussar och ett släp på Gotland och i Skåne, med pannlampor, batterier, värmeljus till alla hushåll samt powerbanks, byggplast, filtar och varma kläder m.m. De avgår mot Gammalsvenskby imorgon med Jan Ullberg och Sven Bjerlestam som chaufförer.

Tack för alla bidrag som kommer in som gör det möjligt för oss att hjälp!

Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!


The last few days it has been 0 degrees and clear weather. The situation in Gammalsvenskby is difficult. The roads to the village are so bad that it is sometimes difficult to get there at all and the cars break down. There are also constant terrorist bombings, the day before yesterday a woman in the village was injured by shrapnel.

Yesterday, the big truck broke down on its way to the village. But fortunately it could be repaired, so 20 tons of briquettes arrived for the villagers today! Now all households in the village have received a first ration. We continue with a second ration and keep our fingers crossed that it is possible to continue driving down with larger cars.

It is difficult to find drivers willing or daring to drive to the village.

Our local driver Viktor drove down with his light truck yesterday with 20 power plants that we got from a sponsor, which are really needed in the village. And today, the store has been filled with groceries.

The villagers have not received pensions for 10 months, which is a major concern. This is because they are in the front zone. We are working on trying to solve it.

Our team in the village is working on installing a larger water pump for the central water and it is progressing. But it’s slow going because of the shelling. They need a bigger power plant to make it work well. Having permanent water for a couple of hours a day would make life significantly easier.

Yesterday we loaded 2 minibuses and a trailer on Gotland and in Skåne, with headlamps, batteries, tealights for all households as well as power banks, construction plastic, blankets and warm clothes, etc. They depart for Gammalsvenskby tomorrow with Jan Ullberg and Sven Bjerlestam as drivers.

Thanks for all the contributions that come in that make it possible for us to help!

Together we are strong!Valentina Herman och Nina Knutas övervakar dagens last och ser till att alla får.
Vår lokale chaufför Viktor räds inte at köra i svåra förhållanden. Bild från i december.

Nödhjälp på väg

Rapport 10 januari
Läget i byn är stabilt dåligt, då terrorbombningarna fortsätter. Igår var det lite lugnare, men idag har de varit värre igen med mycket beskjutning från ryska armén. Minst en person har skadats. Det är ett par grader kallt och blåsigt.

Föreningen jobbar parallellt med flera nödhjälpsändningar. Dels fortsätter vårt team i Kryvyv Rih att leverera träbriketter till byn, men tidvis är det svårt på grund av beskjutningarna. På fredag går det en transport från Gotland & Skåne med pannlampor, batterier, värmeljus, vuxenblöjor och varma kläder, som är bristvaror i Ukraina. TACK för alla bidrag! Det värmer i hjärtat att se allas engagemang. Det är Sven Bjerlestam och Jan Ullberg som kommer att köra två minibussar hela vägen till Gammalsvenskby.
I veckan därpå jobbar vi med en transport tillsammans med Tobbes bud. Och i slutet av januari samarbetar vi kring en transport tillsammans med Direct Ukraine.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

Report 10 January
The situation in the village is stable bad, as the shelling of the bombing continue. Yesterday it was a little calmer, but today they have been worse again with a lot of shelling from the Russian army. At least one person has been injured. It is a couple of degrees cold and windy.

The association works in parallel with several emergency aid transports. Our team in Kryvyv Rih continues to deliver wood briquettes to the village, but at times it is difficult because of the shelling. On Friday, there will be a transport from Gotland & Skåne with headlamps, batteries, tealights, adult nappies and warm clothes, which are in short supply in Ukraine.

THANK YOU for all the contributions! It warms the heart to see everyone’s commitment. It is Sven Bjerlestam and Jan Ullberg who will drive two minibuses all the way to Gammalsvenskby.


The following week we work on a transport together with ”Tobbe’s bud”. And at the end of January, we are collaborating on a transport together with ”Direct Ukraine”.
Together we are strong!

Insamlingen på Gotland

Frostigt och relativt lugnt i byn

Rapport 8 januari
Vädret i byn har idag varit frostigt och soligt. Det har inte skett någon terrorbombning från den ryska armén. Gammalsvenskby är befriat, men ligger i frontzonen, då ryska armén finns på andra sidan floden.
Men det har skett mycket beskjutningar i kommunstaden Berislav, där Svenskbyns närmaste sjukhus ligger.
Tack för alla ekonomiska bidrag som fortsätter komma in. De gör stor nytta!
Föreningen jobbar intensivt med hjälpsändningen från Gotland och Skåne. Vi har köpt in pannlampor och värmeljus till alla hushåll i byn och fått en hel del hygienprodukter och vinterkläder skänkta.
På fredag lämnar två minibussar Sverige för att åka till Gammalsvenskby.


Tillsammans är vi starka!Report January 8
The weather in the village today has been frosty and sunny. There has been no terrorist bombing by the Russian army. Gammalsvenskby is liberated, but is in the front zone, as the Russian army is on the other side of the river.
But there has been a lot of shelling in the municipal town of Berislav, where Svenskbyn’s nearest hospital is located.
Thanks for all the financial contributions that keep coming in. They are very useful!
The association works intensively with the aid shipment from Gotland and Skåne. We have bought headlamps and tealights for all households in the village and received a lot of hygiene products and winter clothes as donations.
On Friday, two minibuses leave Sweden to go to Gammalsvenskby.
Together we are strong!

Lars Thomsson är nödhjälpsamordnare och planerar och samordnar föreningens nödhjälp till Gammalsvenskby.

Terrorbombningarna fortsätter

Rapport från Gammalsvenskby 6 januari

De ryska terrorbombningarna fortsätter i byn. Igår skadades flera hus. En lagård totalförstördes och korna dödades.

Vårt team i byn arbetar intensivt med att få igång vattenförsörjning i byn. Det är @visbymäklarna som bidragit med en ny vattenpump.

Sofia Hoas höll ett trettondagstal på Gotlands Museum om Gammalsvenskby och Julia Westberg sjöng en vacker koral, som Anders (Andreas) Simonsson Hoas från Gammalsvenskby tidigare nedtecknat.


Report from Gammalsvenskby January 6
The Russian terrorist bombings continue in the village. Yesterday several houses were damaged. A farm was completely destroyed and the cows were killed.
Our team in the village is working intensively to get the water supply up and running in the village. It is @visbymäklarna who contributed a new water pump.
Sofia Hoas gave a speech at the Gotlands Museum about Gammalsvenskby and Julia Westberg sang a beautiful chorale, which Anders (Andreas) Simonsson Hoas from Gammalsvenskby had previously recorded.

Trettondagstal av Sofia Hoas

Tal av Sofia Hoas om Gammalsvenskby på trettondagen 2023
på Gotlands Museum

Läget i Gammalsvenskby är stabilt. Stabilt dåligt. Ryska armén ligger på andra sidan floden Dnipro och terrorbombar de befriade byarna. Byborna lever i ständig rädsla. Flera bybor har skadats och en man har dog av sina skador. Igår slog det ner flera granater i byn. De skadade bland annat Elena Knutas hus, förstörde lagården och dödade hennes kor.
Gammalsvenskby ligger vid floden Dnipros strand i södra Ukraina, 8 mil norr om Krimhalvön.
Det var svenska bönder från Dagö i nuvarande Estland som grundade byn 1782. Den ryska härskarinnan Katarina den Stora tvångsförflyttade dem till nyerövrade områden i södra Ryssland. De blev lovade färdiga gårdar. De vandrade 200 mil. När de kom fram fanns det bara stäpp och en flod. De första åren blev de tvungna att gräva ner i jordhålor för att överleva. Det var 900 personer som lämnade Dagö. Hälften dog på vandringen ner och endast 137 personer överlevde de första 3 åren.

Svenskarna grundae byn som sakta växte. De behöll sitt svenska språk och sina traditioner. Efter ungefär 100 år blev det dåliga tider med jordbrist, första världskriget, svält och revolution. Drömmen föddes om att få återvända till Sverige. Den 1 augusti 1929 klev 900 svenskbybor i land i Sverige. Av dem hamnade 500 på Gotland. Det är därför Gotland har så starka band till Gammalsvenskby. Många tror att svenskbynamn som Hinas, Knutas, Annas, Buskas, Hoas, Sigalet och Kotz är gotländska namn. Men det är typiska namn på svenskbybor. 250 valde att återvända till Gammalsvenskby. De möttes av Stalins terror, svält och utrensningar.


Föreningen svenskbyborna har haft en nära kontakt med Gammalsvenskby sedan Ukraina blev självständigt 1991.
Kriget kom till byn den 24 februari 2022. Byborna vaknade tidigt på morgonen av granateld. Jag fick ett SMS att kriget startat. Jag ringde min vän Lilja Malmas i byn som bekräftade att det var kaos och krig. Ryska stridsvagnar hade korsat gränsen vid Krim och var på väg norrut, mot Gammalsvenskby. Några timmar senare hade ryska armén intagit den strategiskt viktiga kraftdammen vid Nova Kakchovka som ligger två mil nedströms.

Samma dag började vi att rapportera om läget i byn. Bybornas var oroliga att världen inte skulle veta vad som hände. Att Ryssland verkligen invaderat Ukraina. Många oroliga släktingar och vänner hemma i Sverige ville också veta vad som hände i byn. Vi är en grupp som ständigt har kontakt med byborna. Vi rapporterar i stort sätt dagligen vad som händer i byn. Det har varit viktigt för oss att leverera sanna och bekräftade rapporter om läget i byn.
Idag finns det omkring 890 personer kvar i byn, två tredjedelar har flytt till säkrare platser. Inom Ukraina eller utomlands. Det finns ett 70-tal i Sverige och c:a 30 på Gotland.

Livet i byn är mycket svårt. Sedan två månader finns det ingen el eller vatten. Det är vinter och kallt. Internet och mobilnätet är mycket svagt. Det är lätt att tänka att internet inte är så viktig, men det är oerhört viktigt att kunna få kontakt med nära och kära. Många familjer är splittrade och det är viktigt at kunna få prata och veta att allt är ok.

Den 24 mars blev byn ryskockuperad. Byäldsten, borgmästaren, blev tillfångatagen. Ingen visste vart han fördes. De här var straxt efter Butja. Mykola torterades med elchocker. Ockupationsmakten ville att han skulle berätta vart byns nazister var. Men det fanns ju inga. Han släpptes efter 3 veckor och kom tillbaka till sin familj. Han hade förlorat 17 kilo. Att skriva rapporter från denna tid var overkligt. Det var som att skriva om tiden i byn för Stalins terror och andra världskriget.
De ryska soldater i byn var oberäkneliga, ofta fulla och hungriga. De plundrade hus, stal mat och bilar.

Jag är så imponerad av bybornas mod och civilkurage. I slutet av september gjorde Ryssland en folkomröstning i byn. Soldater gick från hus till hus med Kalasjnikovs. Men byborna låste sina dörrar och grindar och lät vakthundarna föra deras talan. En del gick ut för att säga att de vägrade rösta.


Soldaterna hotade med att skjuta Nina Knutas hund. Hon gick då ut och skällde ut dem. -Detta är mitt hus, min mark, detta är Ukraina! Skjuter ni min hund, stryper jag er med mina bara händer. Då hade de moloket vandrat vidare.
Byn blev befriad och den ukrainska flaggan kunde hissas den 10 november. Innan ockupationsmakten lämnade så förstörde de elsystemet, minerade och förstörde vägarna till byn. De hälsade att de skulle skjuta sönder byn från andra sidan floden. Men byborna var oerhört tacksamma för att bli befriade, det finns hopp om att de kan få fortsätta leva i frihet.

Vi har sedan befrielsen jobbat intensivt med nödhjälp inför vintern. Det är viktigt att ta reda på vilka behov som finns. Vi försöker köpa in så mycket som möjligt inom Ukraina. Vi jobbar tillsammans med byborna så att rätt hjälp kommer fram. Byborna har inte kunna förbereda sig inför vintern. De har inte fått pensioner eller inkomster. Och det har inte heller varit möjligt att få tag i bränsle till kaminerna.

Arbetet med nödhjälpen är svårt och måste ständigt ändras. Vägarna är dåliga, broar bortsprängda och minerade. Terrorbombningarna pågår ständigt. Men det går att hitta vägar att hjälpa. Vi har skapat ett logistikcenter i närmaste storstaden Kryvyv Rih. Vi har hittills fått ner 54 ton träbriketter och 40 till är på gång. En större vattenpump till centralvattnet håller på att installeras. Vi får anpassa oss efter läget.
Kungaparet har engagerat sig och skänkt pengar så att vi kan laga vägar och installera en trygghetspunkt.


Elen här hemma är dyr och det svider i plånboken när vi tankar bilen. Matpriserna ökar. Men jag kan ta en varm dusch när jag vill. Jag har el, rinnande vatten och kan laga mat. Jag kan ringa och prata med mamma eller mina barn och fråga att de mår bra, -när jag vill. Och jag behöver inte ha dåligt samvete för det. Jag kan bidra till demokrati och frihet i Europa genom att med att vara tacksam för det jag har. I Gammalsvenskby är man tacksam för det man har.


Jag blir stärkt av att det finns en sådan enorm kraft i att vilja hjälpa. Vi får in många bidrag, stora som små. Från väldigt många människor. Och det är faktiskt så att alla små bidrag ger enormt mycket. De bildar en hel Dnipro! En flicka här på Gotland ville hjälpa. Hon var kanske 7 år. Hon ville hjälpa. Hon gick och pantade de burkar och flaskor som fanns hemma. Det blev 36 kronor. Hon insåg att det inte var mycket. Så hon uppmanade sina kompisar att göra samma sak. Och till slut hade hon samlat in över 7000 kr. Pengarna gick direkt till en liten flicka i Gammalsvenskby som var sjuk och behövde sin dagliga medicin.


Tack för ert engagemang, tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!