Dimma i byn

28 april
Rapport från Gammalsvenskby.
Det har vari en ovanligt kall och blöt vår. Idag är det dimmigt i byn. Det är bra, då det försvårar för ryska armén att flygbomba med drönare eller flyg. Det har varit lite lugnare från tung beskjutning de senaste dagarna. Men de ryska drönarna fortsätter att flyga och bomba civila bilar och människor. Men vid ett par tillfällen har bomberna som tur var inte detonerat.


Våra hjälparbetare Nina och Andrei har kört ut bröd och matpaket till de som är kvar i byn.
Poliklinken skadades i förra veckan och behöver repareras.


Vi ber för fortsatt lugna dagar och väntar och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden, så byborna kan få leva sin liv i fred och frihet.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Vi hinner tyvärr inte tacka er personligen, men vi ser dem och fokuserar på att omsätta dem till nödhjälp.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby.
It has been an unusually cold and wet spring. Today it is foggy in the village. This is good, as it makes it difficult for the Russian army to bombard with drones or airplanes. It has been a bit calmer from heavy shelling in recent days. But the Russian drones continue to fly and bomb civilian cars and people. But on a couple of occasions the bombs have luckily not detonated.
Our aid workers Nina and Andrei have delivered bread and food packages to those who remain in the village.
The health center was damaged last week and needs to be repaired.


We pray for continued calm days and wait and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army from the other side of the river, so the villagers can live their lives in peace and freedom.


Thanks for all the contributions that keep coming in. Unfortunately, we don’t have time to thank you in person, but we see them and focus on turning them into emergency help.


Together we are strong!

23 april
Rapport från Gammalsvenskby.
Byn ligger i frontzonen sedan i november då den befriades från den ryska ockupationen. De finns inte el och därmed mycket begränsat med vatten och internet. Det är cirka 300 personer kvar i byn efter den senase månadernas terrorbombningar från ryska armén som ligger på andra sidan floden.
Det har varit lite lugnare i byn de senaste dagarna. Våra hjälparbetare på plats har kunnat dela ut presenningar och byggplast för att tillfälligt reparera förstörda hus. Dessa kördes ner av Sven Bjerlestam med föreningens senaste nödhjälpsändning från Sverige.

Byborna hoppas och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ockupanterna, så det kan få fortsätta leva sin liv i fred och frihet.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Byborna är så tacksamma!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Vill ni bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby. Sätt då in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


Report from Gammalsvenskby.
The village has been in the front zone since November when it was liberated from the Russian occupation. There is no electricity and therefore very limited water and internet. There are about 300 left in the village after the terrorist bombings of the last few months by the Russian army, which is located on the other side of the river.
It has been a little quieter in the village in recent days. Our aid workers on site have been able to distribute tarpaulins and construction plastic to temporarily repair destroyed houses. These were driven down by Sven Bjerlestam with the association’s latest emergency aid shipment from Sweden.

The villagers hope and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the occupiers away, so they can continue to live their lives in peace and freedom.

Thanks for all the contributions that keep coming in. The villagers are so grateful!
Together we are strong!

Poliklinik bombad

19 april

Rapport från Gammalsvenskby.

Igår bombade Ryska armén bland annat Gammalsvenskbys poliklinik, med tunga flygbombning s k glidbomber som har stor sprängkraft. En sjukvårdare skadades och flera hus förstördes.

Det regnar kraftigt i byn.

Sven Bjerlestam lastade av reparationsmaterial som byggplast, presenningar och elverk i en grannby, för vidare transport till byn.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

April 19
Report from Gammalsvenskby.
Today, the Russian army bombed, among other things, Gammalsvenskby’s health center, with heavy aerial bomb which have high explosive power. A paramedic was injured and several houses were destroyed.
It is raining heavily in the village.
Sven Bjerlestam unloaded repair materials such as construction plastic, tarpaulins and electrical equipment in a neighboring village, for onward transport to the village.
Together we are strong!


Påsk i frontzonen

17 april
Rapport från Gammalsvenskby
De ryska terrorbombningarna av byn från andra sidan floden fortsätter, om än i lite mindre omfattning. En man skadades och fick uppsöka vård på sjukhus i helgen. En av byns kyrkorna har skadats.


Byborna har försökt att fira påsk i frid. De åkte till Berislav och köpte påskbakelser , då det är svårt att baka utan el.
Sven Bjerlestam har idag mött upp med våra hjälparbetare i storstaden Kryvyv Rih med vår 11:e hjälpinsats sedan befrielsen i november. Han har med sig byggplast, presenningar och annat material för att laga trasiga hus. Han köper också in nödvändiga mediciner på plats.


Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Det gör skillnad för byborna.
Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!Report from Gammalsvenskby
The Russian terror bombing of the village from across the river continues, albeit on a slightly smaller scale. A man was injured and had to seek treatment in hospital this weekend. One of the village’s churches has been damaged.

The villagers have tried to celebrate Easter in peace. They went to Berislav and bought Easter pastries, as it is difficult to bake without electricity.
Sven Bjerlestam has today met up with our aid workers in the big city of Kryvyv Rih with our 11th aid effort since the liberation in November. He brings construction plastic, tarpaulins and other materials to repair broken houses. He also buys necessary medicines on site.

Thanks for all the contributions that keep coming in. It makes a difference to the villagers.
Together we are strong!

Svart dag i byn

13 april

Rapport från Gammalsvenskby.

En svart dag.

Idag förstördes Gammalsvenskbys skola av en rysk flygattack. En civil man dödades och en skadades. Inga fler skadade vad vi vet just nu. Våra tankar går till de anhöriga. Ryska armén använde en så kallad glidbomb med mycket stor sprängkraft.

Detta är ren terror, det finns inga militära mål i byn.

Ryssland verkar nu rikta in sin terror på skolor. För ett par dagar sedan förstördes skolan i Beryslav.

Ryska armén drönarbombar fortsatt också humanitär hjälp i byn. Senast fick 4 hjälparbetare föras till sjukhus.

Det är c:a 3-400 invånare kvar i byn. De kämpar på och våra hjälparbetare ser till att få ut bröd och mat till de som är kvar.

Vi fortsätter vårt hjälparbete. Imorgon lämnar Sven Bjerlestam Sverige för att köra ner presenningar, byggplast, elverk mm. Detta är möjligt tack vare era generösa pengagåvor.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

April 13
Report from Gammalsvenskby.
A black day.
Today Gammalsvenskby’s school was destroyed by a Russian air attack. One civilian was killed and one was injured. No more injuries as far as we know right now. This is pure terror, there are no military targets in the village.
Russia now appears to be targeting schools with its terror. A couple of days ago, the school in Beryslav was destroyed.
The Russian army also continues to bombard humanitarian aid in the village with drones. Most recently, 4 aid workers had to be taken to hospital.
There are approx. 3-400 residents left in the village. They are struggling and our aid workers make sure to get bread and food out to those who remain.
We continue our relief work. Tomorrow, Sven Bjerlestam is leaving Sweden to drive down tarpaulins, construction plastic, electricity, etc. This is possible thanks to your generous monetary donations.
Together we are strong!

Terror mot ensamma civila och humanitär hjälp

Långfredagen den 7 april
Rapport från Gammalsvenskby
Ryska armén fortsätter sina djävulska terrorbombningar av civila och humanitär hjälp i Ganmalsvenskby. Ryska drönare släpper ner minor direkt mot civila, både mot bilar, men även direkt mot ensamma människor. Flera har blivit skadade, fyra är inlagda på sjukhus.
Livet för byborna är mycket svårt. Många familjer bor i sina matkällare och försöker hålla värmen där med kaminer. Vädret är fortsatt kyligt, med bara enstaka plusgrader. De är bara knappt 400 kvar i byn.

Vi försöker hitta säkra sätt att fortsätta hjälpa de som är kvar i byn. Igår kunde vi leverera färskt bröd och briketter till byborna.
De önskar oss alla en fridfull påsk.
Slava Ukraini!

—-

April 7
Report from Gammalsvenskby
The Russian army continues its diabolical terror bombings of civilians and humanitarian aid in Ganmalsvenskby. Russian drones drop mines directly at civilians, both at cars, but also directly at lone people. Several have been injured, four are hospitalized.
Life for the villagers is very difficult. Many families live in their food cellars and try to keep warm there with stoves. The weather is still chilly, with only occasional plus degrees. There are only about 400 of them left in the village.

We are trying to find safe ways to continue helping those who remain in the village. Yesterday we were able to deliver fresh bread and briquettes to the villagers.
They wish us all a peaceful Easter.Bröd till byn

2 april
Rapport från Gammalsvenskby.
Ryska armén fortsätter sina terrorbombningar från andra sida floden. Det är c:a 400 invånare kvar i byn. Igår körde nödhjälpsgruppen i byn ut bröd och konserver till byborna.


Jan Ullberg är på väg ner till området kring byn med familjen Utas, som nu återvänder till sina män.


Igår ordnade föreningen en svenskbyträff i Mullsjö, med föreläsningar och middag. Sven Bjerlestam berättade om sina senaste nödhjälpsresor till byn. Det kom omkring 100 personer. Mycket trevligt!


Lions Tidaholm överraskade med att överlämna en check på 10000 kr till vår nödhjälp. Och Lions Främmestad skänkte ett större elverk.


Tillsammans är vi starka!


Report from Gammalsvenskby. April 2.


The Russian army continues its terrorist bombings from across the river. There are about 400 residents left in the village. Yesterday, the emergency aid group in the village delivered bread and canned goods to the villagers.

Jan Ullberg is on his way down to the area around the village with the Utas family, who are now returning to their husbands.

Yesterday, the association arranged a Swedish village meeting in Mullsjö, with lectures and dinner. Sven Bjerlestam told about his recent emergency aid trips to the village. About 100 people came. Very nice!

Lions Tidaholm surprised by handing over a check for SEK 10,000 to our emergency aid. And Lions’ Främmestad donated a larger power plant.

Together we are strong!