Nya flygbombningar

Rapport 27 maj
Gammalsvenskby
Byn har de senaste dagarna terrorbombats med flyg av Ryssland. En lagerbyggnad skadades och en buss, en skördetröska och flera traktorer förstördes. Det finns inga militära mål byn. Ingen skadades vid attackerna.

Byborna som finns kvar bor i jordkällare, där det är det kallt och rått. Föreningen kör därför fortsatt ner värmebriketter, tack vare våra modiga hjälparbetare.


Det är fin försommargrönska i byn, då det kommit en del regn i vår. Det har varit bra förutsättningar för odling, men det har varit i stort sätt omöjligt att så på grund av Rysslands bombningar. En av byborna sådde dock en dimmig dag, för då kunde drönarna inte se honom. Slava Ukraini!


Tack för alla bidrag, de gör stor nytta 💙💛
Tillsammans är vi starka!


Hjälp oss hjälpa, sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro 187879-2 eller Swish 123 437 6141.


The village has been terror-bombed by Russia in recent days. A barn was damaged and a bus, a combine and several tractors were destroyed. There are no military targets in the village. No one was injured in the attacks.

The remaining villagers live in potato cellars, where it is cold and raw. The association therefore continues to drive down heating briquettes, thanks to our brave helpers.

There is nice early summer greenery in the village, as there has been some rain this spring. There have been good conditions for cultivation, but it has been impossible to sow because of Russia’s bombings. However, one of the villagers sowed on a foggy day, because then the drones could not see him. Slava Ukraini!

Thanks for all the contributions, they are very useful 💙💛
Together we are strong!

Vattenståndet högt i Dnipro

20 maj
Rapport från Gammalsvenskby
De har varit några lugnare dagar i byn, med mindre beskjutning. Ryska armén fortsätter sin terrorbombning mot civila mål. För några dagar förstörde de operationssalen och intensivvårdsavdelningen på Gammalsvenskbys sjukhus i Beryslav. 60 rutor ska ha blåsts u, men som tur var dödades inga människor. Tidigare har Gammalsvenskbyns poliklinik och vårdcentral skadats svårt.

Vattenståndet i floden Dnipro är mycket högt, ett par meter över normal nivå. Det står vatten i ravinen ”Gravgårdvarde” i byn. Detta beror på att kraftdammen vid Nova Kakhovka inte regleras. Det kommer in mer vatten i reservoaren, än som rinner ut vid dammen. Ockupanterna förstörde funktionen av regleringen av dammen.

Vädret I Gammalsvenskby är varmt, med 20-25 grader. Men de 300 bybor som är kvar i byn bor i sina jordkällare för att skydd från terrorbombningar. Där är det kallt och rått. De håller värmen och lagar mat med hjälp av de kaminer vi kört ner under vintern. Vårt team har senaste veckan levererat 21 ton värmebriketter.

Och detta är möjligt tack vare era bidrag. De gör skillnad på riktigt!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

——

Report from Gammalsvenskby
They have had a quieter few days in the village, with less shelling. The Russian army continues its terrorist bombing of civilian targets. A few days ago, they destroyed the operating room and the intensive care unit at Gammalsvenskby Hospital in Beryslav. 60 windows are said to have been blown out, but luckily no people were killed. In the past, Gammalsvenskbyn’s outpatient clinic and health center have been badly damaged.

The water level in the Dnipro River is very high, a couple of meters above normal level. There is water in the ravine ”Gravgårdvarde” in the village. This is because the power dam at Nova Kakhovka is not regulated. More water enters the reservoir than flows out at the dam. The occupiers destroyed the function of the regulation of the dam.

The weather in Gammalsvenskby is warm, with 20-25 degrees. But the 300 villagers who remain in the village live in their earthen cellars for protection from terrorist bombings. It’s cold and raw there. They keep warm and cook with the help of the stoves we drove down during the winter. Last week, our team delivered 21 tons of heating briquettes.

And this is possible thanks to your contributions. They really make a difference!
Together we are strong!

Gammalsvenskbys sjukhus i Beryslav

16 maj
Rapport från Gammalsvenskby
Det har varit tung artilleribeskjutning från ryska armén på andra sidan floden de senaste dagarna. Idag var det lugnt. Vårt hjälpteam levererade idag fler värmebriketter, då de som är kvar i byn bor i sina kalla och råa jordkällare.
Sedan befrielsen i november har föreningen kunnat leverera hjälp till ett värde av 1, 8 miljoner kronor. Vi har levererat 3 bilar, 40 elverk, 200 ton värmebriketter, 150 kaminer, 100 rullar byggplast, 70 presenningar och mediciner till byns poliklinik. Vi har också hjälpt Gammalsvenskbys sjukhus i Beryslav med sjukvårdsutrustning och mediciner.
Och allt detta är möjligt tacka vare era bidrag. Alla era bidrag, små som stora gör skillnad på riktigt!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

—-

Report from Gammalsvenskby
There has been heavy artillery shelling from the Russian army across the river in recent days. Today was calm. Our aid team delivered more heating briquettes today, as those who remain in the village live in their cold and raw earth cellars.
Since the liberation in November, the association has been able to deliver aid worth SEK 1.8 million. We have delivered 3 cars, 40 power plants, 200 tonnes of heating briquettes, 150 stoves, 100 rolls of construction plastic, 70 tarpaulins and medicines to the village’s polyclinic. We have also helped Gammalsvenskby’s hospital in Beryslav with medical equipment and medicines.
And all this is possible thanks to your contributions. All your contributions, big or small, really make a difference!
Together we are strong!

Gammalsvenskbys skola bombades den 13 april. En fastighetsskötare dödades. Nikolaj på bilden skades och behövde hjälp för att opereras. Detta kunde vi bidra med, tack vara era generösa gåvor. Han var rörd till tårar. Tack!

Tung artillerield mot byn

Rapport 13 maj
Gammalsvenskby
Byn beskjuts med tungt ryskt artilleri från andra sidan floden och har förstört fler hus. Det är ren terrorbombning, då det inte finns några militära mål eller militärt hot från byn.
Byborna som finns kvar bor i jordkällare, där det är det kallt och rått. Föreningen kör därför fortsatt ner träbriketter, med hjälp av våra lokala hjälpteam.
Tack för alla bidrag, de gör stor nytta!


Report 13 May
Old Swedish village
The village is being shelled by heavy Russian artillery from across the river and has destroyed more houses. It is pure terrorist bombing, as there are no military targets or military threat from the village.
The remaining villagers live in earthen cellars, where it is cold and raw. The association therefore continues to drive down wood briquettes, with the help of our local support teams.
Thanks for all the contributions, they are very helpful!

Hjälp till sjukhuset

Rapport 10 maj
Gammalsvenskby

Byn beskjuts fortsatt av ryska armén, som ligger på andra sidan floden. Senaste veckan har byn också utsatts för beskjutning av fosforgranter, som sätter eld på sin mål.
Inga personer dödades eller skadades svårt i de senaste attackerna, men ett hus har brunnit ner och flera hus är skadade.

Granater med fosfor är en ny elak företeelse i byn. Det är ett krigsbrott att använda brandgranater mot civila mål.
Detta är terrorbombning, då det inte finns några militära mål i byn.

Vår nästa hjälpsändning gör vi tillsammans med Direct Ukraine som riktar sig till Gammalsvenskbys sjukhus i grannstaden Berislav.

Vill ni bidra till denna hjälpsändning sätt in pengar på vårt plusgiro 187879-2 eller Swish 123 437 6141. Vill ni särskilt bidra till denna insats, märk betalningen Direct Ukraine.

Fosforgranter mot byn

9 maj -23

Rapport från Gammalsvenskby.

Meddelande från byn

”Hej, den 7 maj vid lunch bombades byn med fosfor, ett hus brann helt ned, andra skadades. Människor är vid liv.”

Det är svårt att hålla direktkontakt med byn, då byn är strömlös sedan i oktober.

Det vi känner till är att det inte verkar finnas några dödade, men att människor har skadats att hus blivit förstörda.

Gammalsvenskby blev befriat från den ryska ockupationen i november. Men byn ligger ännu i frontzonen, då ryska armén ligger på andra sidan floden. Sedan årsskiftet har ryska arméns terrorbombningar eskalerat. Först slumpvis artillerield, sedan mer direkt stridsvagnseld. Ett ungt par dödades när de låg och sov. I februari ökade bombningar med drönare som söker upp sina mål. Humanitär hjälp och civila polisbilar slogs ut och många skadades. Den 13 april förstördes skolan i en flygattack med tunga glidbomber och veckan därpå vårdcentralen.

Vi ser brända jordens taktik, där ryska armén förstör allt i sin väg.

Byborna och vi  hoppas och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden, så byn kan byggas upp och de kan få leva sin liv i fred och frihet.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!Report from Gammalsvenskby.

Message from the village
”Hello, on May 7 at lunchtime the village was bombed with phosphorus, one house burned down, others were injured. People are alive.”

It is difficult to maintain direct contact with the village, as the village has been without electricity since October.
What we do know is that there don’t seem to be any deaths, but that people have been injured and that houses have been destroyed.
Gammalsvenskby was liberated from the Russian occupation in November. But the village is still in the front zone, as the Russian army is on the other side of the river. Since the turn of the year, the Russian army’s terrorist bombings have escalated. First random artillery fire, then more direct tank fire. A young couple was killed as they slept. In February, bombings increased with drones seeking out their targets. Humanitarian aid and civilian police cars were knocked out and many injured. On April 13, the school was destroyed in an air attack with heavy glide bombs, and the following week the health center.
We see scorched earth tactics, where the Russian army destroys everything in its path.

The villagers and we hope and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army away from the other side of the river, so the village can be rebuilt and they can live their lives in peace and freedom.

Together we are strong!

Bild på humanitär hjälp som bombades när enn mormor med 3 barnbarn skulle evakueras. De civila hjälparbetarna skadades svårt.

5 maj
Rapport från Gammalsvenskby.
Gammalsvenskby blev befriat från den ryska ockupationen den 11 november. Men byn ligger ännu i frontzonen, då ryska armén ligger på andra sidan floden. Många har flyt och det är bara cirka 300 personer kvar i byn. Många bor i en grannby, som ligger bortom rysk artillerield.


De senaste dagarna har ryska armén fortsatt terrorbomba byn med artilleri och drönare, från andra sidan floden. Vårt modiga team Nina, Leisha och André fortsätter se till att de som är kvar från bröd och konserver. Det senaste dygnet har det varit lite lugnare, byborna har då kunnat hämta byggmaterial från vår senaste hjälpinsats med byggplast och presenningar, för att kunna lappa och laga trasiga hus.


Idag bombades en solcellspark i närheten av byn. Ryska armén gör allt för att förstöra Ukrainas civila infrastruktur.
Vi hoppas och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden snart, så byborna kan få leva sin liv i fred och frihet.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

—–

Report from Gammalsvenskby.
Gammalsvenskby was liberated from the Russian occupation on 11 November. But the village is still in the front zone, as the Russian army is on the other side of the river. Many have floated and there are only about 300 people left in the village. Many live in a neighboring village, which is beyond Russian artillery fire.
In recent days, the Russian army has continued to terror bomb the village with artillery and drones, from across the river. Our brave team Nina, Leisha and André continue to ensure that those who are left from bread and preserves. The past 24 hours have been a bit calmer, the villagers have then been able to collect building materials from our latest relief effort with construction plastic and tarpaulins, to be able to patch up and repair broken houses.
Today, a solar park near the village was bombed. The Russian army is doing everything to destroy Ukraine’s civilian infrastructure.
We hope and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army from the other side of the river soon, so the villagers can live their lives in peace and freedom.
Together we are strong!


241 års jubileum

1 maj
Rapport från Gammalsvenskby.

Idag är de 241 år sedan Dagösvenskarna grundade Gammalsvenskby, intill Dnipro i södra Ukraina. De blev tvångsförflyttades dit av Rysslands kejsarinna Katarina den Stora. Svesnkbyborna levde där 150 år och behöll sitt svenska språk och traditioner. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd fick byborna tillstånd att resa hem till Sverige 1929. De flesta av dem stannade i Sverige, men några återvände till byn i Ukraina. De möttes av Stalins terror, Holodomor och andra världskriget. Ukraina blev sjävstädigt 1991 efter en folkomröstning. 2022 anföll Ryssland Ukraina och byn hamnade återigen i krig.

Gammalsvenskby ligger i frontzonen. De senaste dagarna har ryska armén åter börjat terrorbomba byn med artilleri och drönare, efter ett par lugnare dagar.

366 barn har evakuerats i Beryslav det senaste dygnet. Vi hoppas på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden snart, så byborna kan få leva sin liv i fred och frihet.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Today is 241 years since the Dagö swedes founded Gammalsvenskby, next to the Dnipro in southern Ukraine. They were forcibly transferred there by Russia’s Empress Catherine the Great. The Swedish villagers lived there for 150 years and kept their Swedish language and traditions. After difficult times with world war, revolution and famine, the villagers were given permission to travel home to Sweden in 1929. Most of them stayed in Sweden, but some returned to the village in Ukraine. They faced Stalin’s terror, the Holodomor and the Second World War. Ukraine became independent in 1991 after a referendum. In 2022, Russia attacked Ukraine and the village was once again at war.

Gammalsvenskby is in the front zone. In recent days, the Russian army has again started terror bombing the village with artillery and drones, after a couple of calmer days.

366 children have been evacuated in Beryslav in the last 24 hours. We hope that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army from the other side of the river soon, so the villagers can live their lives in peace and freedom.

Together we are strong!