En rapport från Gammalsvenskby. Det var lite lugnare från beskjutningar i mitten på veckan. Det finns el, vatten och internet. Det är ont om hygienartiklar och mediciner. Det kommer in lite mat utifrån, men den är mycket dyr. Alla får inte ut sina pensioner.

Sen igår morse är läget sämre. Det är mycket artillerield, raketer och ryska jaktplan flyger över, kraftiga explosioner sker i närheten samt mycket rök ses. Igår eftermiddag kl 14.06 var det en kraftig explosion, ett vittne berättar hur de kastade sig till marken i skräck, dörrarna till husen slogs upp och det hördes mycket skottlossning. Det var mycket skrämmande.

Föreningen har med er hjälp kunnat dela ut 40 matpaket till de äldre sängliggande och mest utsatta familjerna. Och vi har lyckats skickat nödvändig medicin till byborna tack vare ett starkt nätverk av pålitliga hjälparbetare och chaufförer.

Byborna kan inte lämna byn på grund av säkerhetsläget. Det är svårt när de inte kan åka och hälsa på nära i kära som är sjuka på andra platser.

De börjar bli mycket trötta och ber för att ukrainska armén ska ha kraft och kunna slå tillbaka ockupanterna.

Slava Ukraini!

It was a little calmer from shelling in the middle of the week. There is electricity, water and internet. There is a shortage of hygiene items and medicines. Some food comes in from outside, but it is very expensive. Not everyone gets their pensions.

Since yesterday morning, the situation is worse. There is a lot of artillery fire, rockets and Russian fighter jets fly over, powerful explosions take place nearby and a lot of smoke is seen. Yesterday afternoon at 14.06 there was a powerful explosion, a witness tells how they threw themselves to the ground in terror, the doors to the houses were opened and a lot of gunfire was heard. It was very scary.

With your help, the association has been able to distribute 40 food packages to the elderly bedridden and most vulnerable families. And we have succeeded in sending the necessary medicine to the villagers thanks to a strong network of reliable aid workers and drivers.

The villagers can not leave the village due to the security situation. It is difficult when they can not go and visit loved ones who are ill in other places.

They are getting very tired and are praying for the Ukrainian army to have power and be able to repel the occupiers.

Slava Ukraini!

Vi har glädjande nog fått reda på att byäldsten Mykola Kurivchak idag har återvänt till sin familj i Gammalsvenskby. Ryska armén tillfångatog honom på valborgsmässoafton, så han har varit på okänd ort i 3 veckor. Vi hoppas och ber för att han mår bra.

🙏 ❤️

We have happily found out that the village elder Mykola Kurivchak has today returned to his family in Gammalsvenskby. The Russian army captured him april 30:th, so he has been in an unknown location for 3 weeks. We hope and pray that he is well.

Sammanfattning krigets 3 första månader

Föreningen Svenskbyborna har regelbunden kontakt med innevånarna i Gammalsvenskby.


Byn ligger på floden Dnjeprs västra strand i södra Ukraina, 8 mil norr om Krymhalvön. Det bor c:a 2000 i byn idag och den heter tillsammans med tre tyska grannbyar Zmijivka. Ett 20-tal pratar svenska. Byn ligger i Khersons län.

Svenskbyborna var bönder från Dagö som 1781 tvingades flytta till södra Ryssland. Här byggde de en svensk by, behöll sitt språk och levde där i nästan 150 år. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd fick svenskbyborna tillstånd att resa hem till Sverige 1929. De flesta av dem hamnade på Gotland men några återvände till Ukraina. De fick snart ångra sitt beslut, då de utsattes för Stalins terror, utrensningar och sedan kom 2:a världskriget.

Tidigt den 24 februari vaknade byborna i Gammalsvenskby till ljudet av kraftiga explosioner vid dammen i Kakchovka 25 km längre ned längs floden. Den ryska armén anföll Ukraina och byn ligger sedan den 24 mars i ryskockuperat område.

Byn är i stort sett isolerad. I matbutiken finns ett begränsat utbud och medicinerna i byns apotek är slut. Byborna lever till stor del av självhushåll och klarar matförsörjningen bättre än i storstäderna. Brödbilen från Beryslav kommer varannan dag, med begränsad mängd bröd. Ständiga elavbrott orsakar vattenbrist, och slår ut både internet och telefon. Det blir därför svårt att hålla kontakt med omvärlden. Ukrainsk TV ligger nere, nu visas bara rysk propaganda.

I mars satte byborna potatis i begränsad omfattning, då de saknades bränsle. Men det har kommit regn och nu i maj även värme, så potatis har börjat växa.

På valborgsmässoafton kom den ryska armén till byn. De gick på ett mycket burdust sätt in i husen, förhörde byborna och stal bärbara datorer och telefoner. Och de tillfångatog och förde bort Zmijivkas byäldste Mykola Kurivchak. Inget vet vart han är och ännu den idag har ingen hört var han befinner sig. Ryska soldater var under några dagar och skapade oro i byn, de förbjöd byborna att gå ner till floden och hotade med att minera stranden och. De informerade om att det kommer att bli bra när byn blir annekterad och allt blir bra, bara de gör som den ryska myndigheten säger. Raketer skjuts ständigt över byn, då det pågår strider runt om byn. Byborna hjälps åt för att hålla ut.

Det är mycket farligt att ge sig ut på vägarna, i varje vägkorsning är det vägspärrar med ryska soldater. Ungefär en fjärdedel av byns innevånare, kvinnor, barn och äldre har flytt ifrån byn till Polen, Kroatien och Sverige.

Föreningen Svenskbyborna har ständig kontakt med Gammalsvenskby och bedriver sedan 1990-talet hjälparbete där. Vi har upparbetade kontakter med byns ledande funktioner som klinik, skola, daghem, ålderdomshem och kyrkor. Vi bedriver även svenskundervisning för att byborna ska få behålla sitt kulturarv. Föreningen samlar in bidrag för att stötta de mest utsatta, där barn och äldre prioriteras. Vi samarbetar också med Region Gotland i ett demokratiprojekt som syftar till att skapa nya arbetssätt och mer inkomster till byn.

Vi ber för fred, frihet och demokrati.

Nu fokuserar föreningen på att hjälpa och stötta byborna i den svåra situation som Putins krig medför. Det är viktigt förinnevånarna i Gammalsvenskby att veta att världen vet vad som händer. Det är också många utanför Ukraina som bryr sig om och vill veta vad som händer i byn. Föreningen rapporterar därför regelbundet om vad som händer i byn, det är viktigt att informationen är korrekt. Uppgifterna kommer direkt från flera kontakter i byn och är bekräftade. Föreningen har startat en särskild insamling och vi har byggt upp ett pålitligt nätverk med organisationer och privatpersoner i Sverige, Polen och Sverige har föreningen lyckats få ner hjälpsändningar med främst mediciner till byn. Det är c:a 40 personer, mammor med barn, som tagit sig till säkerhet i Sverige, som föreningen stöttar på olika sett.

Tillsammans är vi starka!
Vill du bli medlem i Föreningen Svenskbyborna eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby?
Ge ett bidrag via föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 43761 41. Föreningen Svenskbyborna är en ideell förening för ättlingar och andra intresserade. Föreningen har sitt säte på Gotland och har omkring 600 medlemmar.

Slava Ukraini!


————-

BIld från tyska kyrkan våren 2022

Tack för alla bidrag som fortsätter strömma in. Byn har el, vatten och internet. Det har kommit in en del ryska matvaror till Gammalsvenskbys matbutik, men de är mycket dyra. Stämningen i byn har varit otäck de senaste två dagarna. Det sker mycket stridigheter i närheten och missiler samt flygplan flyger ständigt över byn. Byäldsten Mykola Kurivchak har nu varit borta i tre veckor. Ingen vet något om vart han befinner sig eller om han lever.

Regionstaden Beryslav är stängd, ingen kommer in eller ut, det rapporteras om hotfulla soldater från ockupationsmakten. Stadsborna vågar inte gå ut.

Vi ber för fred och att detta vansinne ska ta slut.

———–

Thank you for all the contributions that continue to flow in. The village has electricity, water and internet. Some Russian food has arrived in Gammalsvenskby’s grocery store, but they are very expensive. The atmosphere in the village has been nasty the last two days. There is a lot of shelling nearby and missiles and planes are constantly flying over the village. Village elder Mykola Kurivchak has now been gone for three weeks. No one knows where he is or if he lives.

The regional city of Beryslav is closed, no one enters or leaves, there are reports of threatening soldiers from the occupying forces. The citizens do not dare to go out.

We pray for peace and for this madness to end.

Mykola Kurivchak

Rapport från Gammalsvenskby.
Det har avfyrats många raketer över byn de senaste dagarna, strider pågår främst norr om byn. Men inga ryska soldater har setts i byn senaste veckan.

Ingen vet vart byäldsten Kurivchak befinner sig, han har nu varit bortförd av ryska armén i över 2 veckor. Det finns elektricitet och internet.

Delar av byn blev utan vatten i några dagar, då en vattenpump brann ner och rör behövde bytas, det är nu åtgärdat tack vare ekonomiskt stöd från Sverige genom föreningen Svenskbyborna. Föreningen har också kunnat stötta med inköp av hygienprodukter. En hjälpsändning med medicin är på väg.

Det finns lite mat att köpa i affären. men en del pensioner betalas inte längre ut, vilket ställer till med problem.En hel del som tidigare flytt till större städer, återvänder nu till byn. De vill vara i sin by som de älskar och de är rädda att deras hus ska plundras.


Report from Gammalsvenskby.
Many rockets have been fired over the village in recent days, fighting is taking place mainly north of the village. But no Russian soldiers have been seen in the village in the past week.

No one knows where the village elder Kurivchak is, he has now been abducted by the Russian army for over 2 weeks.
There is electricity and internet. Parts of the village were without water for a few days, when a water pump burned down and pipes needed to be replaced, it has now been remedied thanks to financial support from Sweden through the association Svenskbyborna. The association has also been able to support the purchase of hygiene products. A relief shipment of medicine is on its way.

There is some food to buy in the store. but some pensions are no longer paid out, which poses problems.

Many who previously moved to larger cities, now return to the village. They want to be in their village that they love and they are afraid that their house will be looted.

Tyska kyrkan 220517
Potatisen växer 220516
Ukrainska grek-katolska kyrkan 220516

Byborna hälsar ifrån ett högsommarvarmt Gammalsvenskby. De senaste dagarna har det skett hårda strider med kraftig beskjutning, men idag är det lite lugnare. Det har inte varit någon plundringav ryska soldater i byn den senaste veckan. Det finns el och internet, men matvarorna i butiken är nu mycket dyra och pensioner har inte betalts ut den senaste veckan. En vattenpump har brunnit ner så delar av byn har inte haft vatten på fyra dygn, vilket ställer till problem. Byäldsten Mykola är ännu bortförd av ryska armén och ingen känner till var han befinner sig.

Tack för alla generösa bidrag som fortsätter att komma in. Många bäckar små och en del större blir till en hel Dnjepr (floden som flyter fram intill byn.) Det är underbart att känna kraften i att så många vill hjälpa och det möjliggör för föreningen att konkret kunna genomföra såväl humanitära, som logistiska och medicinska insatser som krävs när kriget rasar i Ukraina. Vi samarbetar nära med byns kommunkontor, poliklinik, ålderdomshem, skola och kyrkan i Gammalsvenskby. Vi har idag gett klartecken för att hjälpa till ekonomiskt för att reparera pumpstationen i Muhlhausendorf som förser delar av byn med vatten.

Föreningen Svenskbyborna har en hjälpsändning med nödvändig medicin och andra förnödenheter på väg som Tanya Kravetz, från Gammalsvenskby organiserat tillsammans med föreningen.

——

The villagers send greetings from a high summer hot Gammalsvenskby. In recent days, there have been heavy fighting with heavy shelling, but today it is a little calmer. There have been no looting of Russian soldiers in the village in the past week. There is electricity and internet, but the groceries in the store are now very expensive and pensions have not been paid out in the last week. A water pump has burned down so parts of the village have not had water for four days, which poses problems. Village elder Mykola has yet to be abducted by the Russian army and no one knows where he is.

Thank you for all the generous contributions that continue to come in. Many small streams and some larger ones become a whole Dnieper (the river that flows next to the village.) It is wonderful to feel the power of so many wanting to help and it enables the association to concretely carry out humanitarian, as well as logistical and medical efforts required when the war rages in Ukraine. We work closely with the village’s municipal office, outpatient clinic, retirement home, school and church in Gammalsvenskby. Today we have given the go-ahead to help financially to repair the pumping station in Muhlhausendorf that supplies parts of the village with water.

The association Svenskbyborna has a relief shipment with necessary medicine and other necessities on the way that Tanya Kravetz, from Gammalsvenskby organized together with the association.

Tyska kyrkan 220513
Ålderdomshemmet
Kommunhuset 220513
Svenskbymuseet 220513

Tack för alla gåvor och insatser som görs för att hjälpa Gammalsvenskby. Det är fantastiskt att känna kraften i vilja att hjälpa. Tillsammans är vi starka!

Läget i Gammalsvenskby är lite lugnare igen. Det är varmt i luften och potatisen ha redan börjat växa. Det finns el, vatten och mat. Internet svajar, så tidvis är det svårt att hålla kontakt. Medicinerna börjar tryta på polikliniken.
Byäldsten Mykola Kurivchak är ännu bortförd av ryska armén och ingen vet var han befinner sig. Tankarna går till hans familj och vi hoppas att han släpps snart.

Den tidigare tillfångatagne Oleksander, f.d. kommunchef i Beryslav, är tillbaka och arbetar med administration. Han är oskadd fysiskt. De jobbar på, så att befolkningen i Beryslavs region, där Gammalsvenskby ingår ska få el, vatten, pensioner och andra nödvändiga kommunala funktioner.

En svenskbyfamilj med kvinnor och barn har lyckats ta sig ur byn sista veckan och är nu på Gotland.

En hjälpsändning med nödvändiga mediciner och hygienprodukter till är på väg till byn. Vi har byggt upp ett starkt och pålitligt nätverk med hjälporganisationer, privata organisatörer, hjälparbetare och chaufförer både i Sverige, Polen och Ukraina.

Tack alla!

Vill du bli hjälpa till med Föreningen Svenskbybornas humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

——————————–

Thank you for all the gifts and efforts that are made to help Gammalsvenskby. It’s amazing to feel the power of wanting to help. Together we are strong!

The situation in Gammalsvenskby is a little calmer again. The weather is warm and the potatoes have already started to grow. There is electricity, water and food. The Internet is swaying, so at times it is difficult to keep in touch. The are soon out of medicines at the care center.

Village elder Mykola Kurivchak has yet to be abducted by the Russian army and no one knows where he is. The thoughts go to his family and we hope he is released soon.

The previously captured Oleksander, former Mayor of Beryslav, is back and working with administration. He is physically unharmed. They are working on, so that the population in Beryslav’s region, where Gammalsvenskby is included, will receive electricity, water, pensions and other necessary municipal functions.

A Swedish village family with women and children has managed to get out of the village last week and is now on Gotland.

An aid shipment with necessary medicines and hygiene products is on its way. We have built up a strong and reliable network with aid organizations, private organizers, aid workers and drivers in Sweden, Poland and Ukraine.

Thank you all!

Den svesnka kyrkan är samekumeniskmed den Ukrainsk-ortodoxa kyrkaan, som återuppbyggdes 1991.

Det har idag varit mycket blåsigt i Gammalsvenskby. Internet fungerar igen. Byäldsten Mykola Kurivchak är ännu borta, bortförd av ockupanterna i lördags.

Glädjande nog har några kvinnor och barn har lyckats ta sig ut ur byn, ibland efter flera dagars försök. Det har varit mycket farligt och svårt.

Några stannar hos släkt och vänner i västra eller norra Ukraina. En familj har idag tagit sig till Polen, för vidare färd till Gotland.

Ryska armén var nere i byn i onsdags med pansarfordon och har troligen minerat stranden vid Dnjepr. De har förbjudit byborna att gå till stranden. De stal telefoner och bärbara datorer i privata hem.

Några tappra bybor har stannat kvar för att hjälpa de gamla som inte kan lämna men också för att de älskar sin by. Det är psykiskt påfrestande och många är trötta.

Det finns lite att köpa i affären, men medicinerna börjar återigen att ta slut.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41

—-

Today it has been very windy in Gammalsvenskby. The internet is working again. Village elder Mykola Kurivchak is still gone, abducted by the occupiers last Saturday.

Happily, some women and children have managed to get out of the village, sometimes after several days of trying. It has been very dangerous and difficult.

Some stay with relatives and friends in western or northern Ukraine. A family has today gone to Poland, for further travel to Gotland.

The Russian army was down in the village on Wednesday with armored vehicles and has probably mined the beach at the Dnieper. They have forbidden the villagers to go to the beach. They stole phones and laptops in private homes.

Some brave villagers have stayed behind to help the old people who can not leave but also because they love their village. It is mentally stressful and many are tired.

There is little to buy in the store, but the medicines are starting to run out again.

Gravgårdsvarde

Nibigatne med utsikt över Dnjepr


Det är svårt att hålla kontakt med Gammalsvenskby, internet fungerar nästan inte alls och telefonnätet mycket dåligt. Men vi har lyckats få lite rapporter direkt från byn.

Läget är lugnare. Men ryska armén har varit där idag igen. De har går in och vandaliserar i tomma hus samt förhör människor. De varnar också för att de kommer att minera stranden vid Dnjepr.

Ingen vet något mer om byäldsten Mykola Kurivchak som bortfördes av ryska armén i lördags. Svenska utrikesministern Ann Linde fördömde igår tillfångatagandet och krävde att Ryssland ska respektera internationell lag.

Vi har också fått bekräftat att en annan byäldste Ihor Protokovylo i Kahovka, på andra sidan floden samt en rektor blivit bortförda i den gångna helgen.

En konvoj med civila flyktingar har idag kunnat lämna det ryskockuperade området, för att komma i säkerhet.

Allt vi skriver på denna sida är bekräftat och går bra att sprida. Det är viktigt att vi sprider korrekt information och att världen vet vad som händer i byn.

Under en ceremoni mottog igår föreningen Svenskbyborna en gåva på 25 000 SEK från pressföreningen ”Gotlänningen Tryckeri AB” för rapporterna från Gammalsvenskby som är viktiga för både byn och omvärlden. Pengarna kommer att gå till demokratiarbete i byn.

–4 May

It is difficult to keep in touch with Gammalsvenskby, the internet is most of the time down and the telephone network is very bad. But we have managed to get some reports directly from the village.

The situation is calmer. But the Russian army has been there again today. They have been going in and vandalizing empty houses as well as interrogating people. They also warn that they will mine the beach at the Dnieper.

No one knows anything more about the village elder Mykola Kurivchak who was abducted by the Russian army last Saturday. Swedish Foreign Minister Ann Linde yesterday condemned the capture and demanded that Russia respect international law.

We have also received confirmation that another village elder Ihor Protokovylo in Kahovka, on the other side of the river, and a principal have been abducted this past weekend.

A convoy of civilian refugees has today been able to leave the Russian-occupied area, to get to safety.

Everything we write on this page is confirmed and can be spread well. It is important that we spread correct information and that the world knows what is happening in the village.

During a ceremony yesterday, the association Svenskbyborna received a gift of 25,000 SEK from the media association ”Gotlänningen Tryckeri AB” for the reports from Gammalsvenskby which are important for both the village and the outside world. The money will go to democracy work in the village.

Valborgsmässotal i Gammalsvenskby om vänskapen mellan byn och Gotland.
Den turkiska befästning vid Dnjepr. foto: Sofia Hoas

Det är med förtvivlan vi igår tog emot beskedet att ryska armén var på besök i Gammalsvenskby igen. De tillfångatog byäldsten/kommunchefen Mykola Kurivchak. Senast igår förmiddag skrev han här på sidan om att det idag är 240-årsjubileet sedan svenskarna grundande byn.

Armén genomsökte igår många av bybornas hus, kollade pass och telefoner samt stal elektronisk utrustning. Om byborna inte öppnade, sparkades dörrarna in.

Internet fungerar inte alls eller mycket dåligt i Khersons län, vilket gör att det är svårt att ha kontakt med omvärlden. Det är tyvärr ingen olycka säger flera av internetleverantörerna, utan är en medveten strategi för att isolera länet. I staden Kherson inför rubel från idag, men protester fortsätter i staden.

Vi ber för fred och att detta vansinne ska sluta.

Slava Ukraini!

Vill du bli hjälpa till med Föreningen Svenskbybornas humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

————-

It is with despair that we received the news yesterday that the Russian army was visiting Gammalsvenskby again. They captured the village elder / mayor Mykola Kurivchak. Most recently yesterday morning, he wrote here on the page that today is the 240th anniversary since the Swedes founded the village.

Yesterday, the army searched many of the villagers’ houses, checked passports and telephones and stole electronic equipment. If the villagers did not open, the doors were kicked in.

The Internet does not work at all or very poorly in Kherson County, which makes it difficult to keep in touch with the outside world. Unfortunately, this is not an accident, say several of the internet providers, but is a conscious strategy to isolate the county. In the city of Kherson face rubles from today, but protests continue in the city.

We pray for peace and for this madness to end.

Slava Ukraini!

————-

Byäldsten/mayor/starosta Mykola Kurivchak. Foto: Sofia Hoas