27 Mars
Byn är ryskockuperad och det går inte att lämna byn, men ukrainska styrkor börjar återta vissa områden / The village is russian occupied and you cannot leave the village, but ukrainian forces starting to recapture areas.

24 Mars
En mörk dag i Gammalsvenskby som nu är ryskkontrollerad / A dark day in Gammalsvenskby, which now is under russian control.

23 Mars
Gländjande nyheter om en familj med 6 barn som hämtats genom föreningens Jan Ullberg / Good news about a family with 6 children rescued by Jan Ullberg.

22 Mars
Läget i byn har försämrats och byn oroar sig för plundring / The situation in the village has deteriorated and the worry of looters are great.

Rapport om hjälpinsatserna och läget i byn just nu / Report about aid efforts and the situation in the village right now

Byborna rapporterar att det igår pågick strider och bobningar i Vesele, väster om Dnjepr nära Nova Kakhovkas kraftdamm igår. 2 mil från byn. Ryska styrkor lämnar Kherson och de har nu samlat många stridsvagnar vid dammen. Det har också varit raketbeskjutning från Kakhovka mot Высокополья, norr om byn, raketer som blivit nedskjutna mycket nära byn.

Föreningen Svenskbyborna har inlett ett samarbete med Stefan Amér psom driver Familjeläkarna, som gör humanitärt arbete i Ukraina. Vi hoppas kunna hjälpas åt att få ner de mediciner och sjukvårdsmaterial som läkarna i Gammalsvenskby behöver till Beryslav och Gammalsvenskby, genom våra gemensamma kontaktnät.

————————-

The village report that there has been shelling and bombing in Vesele, west of the Dnieper river. Near Nova Kakhovka’s hydro power plant yesterday, which is 25 km from the village. Russian forces are leaving Kherson and they have now gathered many tanks at the plant. There has alson been rocket fire from Kakhovka towards Высокополья, north of the village, rockets that had been shot down very close to the village.

The association Svenskbyborna has started a collaboration with Stefan Amér at ”Family doctors”, who do humanitary work in Ukraine. We hope to be able to help bring down the medicines and healthcare materials that the doctors in the village need to Beryslav and Gammalsvenskby, through our joint network of contacts.

Sofia Hoas, Föreningen Svenskbyborna och Stefan Amér, Familjeläkarna

Ryska trupper har omringat svenskbyn – Svenska Dagbladets artikel publicerad 2022-03-15 /
Russian troups has surroundes Gammalsvensky – An article in swedish in Svenska Dagbladet

Tack för alla bidrag som fortsätter komma, de kommer att behövas. Det ser tyvärr ut att bli en långdraget krig med stort humanitärt lidande.

Läget är efter omständigheterna ok i Gammalsvenskby.

Men de blir allt mer isolerade, då Putin nu har ockuperat landet söder, öster och väster om dem. Och i norr finns det nu också ryska styrkor.

De har ännu mat, el, värme och vatten. Internet fungerar tidvis, så de kan hålla kontakt och höra nyheter. Gammalsvenskby hjälper grannstaden Beryslav med lokala varor som lök, mjölk och potatis. Brödbilen från Beryslav kommer ibland, beroende på mjöltillgång

Byborna är oroliga, då ryska trupper är hungriga och har börjat plundra på landsbygden. De tar mat, djur och går in i privata hus och stjäl pengar och smycken. Byn har en checkpoint vid infarten till byn och de patrullerar dygnet runt.


De är också oroliga då det inte längre kommer matvaror eller mediciner från storstaden Kryvyi Rih.. De hjälps åt.


Det går en influensa på ålderdomshemmet i Gammalsvenskby och medicinerna börjar tryta.

De familjer som i förra veckan planerade att ta sig till Sverige har ställt in planera och väntar kvar i byn, då det är mycket farligt att ge sig ut på vägarna.
Föreningen når inte heller i dagsläget fram med hjälpsändningar.
Det går inte heller att få fram pengar, då banksystemen ligger helt nere. Och i byn går det lilla som går att handla bara att köpa med kontanter.


Men byborna är starka och hjälper varandra att klara situationen.


Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.


Thanks for all the contributions that come, they will be needed. Unfortunately, it looks like it will be a protracted war with great humanitarian suffering.

The situation is ok under the circumstances in Gammalsvenskby.

They are becoming increasingly isolated, as Putin has now occupied the land south, east and west of them. And in the north there are now also Russian forces.

They still have food, electricity, heat and water. The Internet works occasionally, so they can stay in touch and hear the news. Gammalsvenskby helps the neighboring town of Beryslav with local goods such as onions, milk and potatoes. The bread truck from Beryslav sometimes arrives, depending on the availability of flour.


The villagers are worried, as Russian troops are hungry and have started looting in the countryside. They take food, animals and go into private houses and steal money and jewelry. The village has a checkpoint at the entrance to the village and they patrol day and night.

They are also worried as there will no longer be food or medicine coming from the big city of Kryvyi Rih. They cooperate to handle the situation.
There is a flu in the old people’s home in Gammalsvenskby and they are soon out of important medicines.

The families who last week planned to flee to Sweden are still waiting in the village, as it is very dangerous to get out on the roads.

The association does not currently arrive with relief shipments either. It is also not possible to get money, as the banking systems are completely down. And in the village there is little that can be bought, and ypu do have to pay with cash.


But the villagers are strong and help each other cope with the situation.


If you want to become a member or help with humanitarian work in Gammalsvenskby, deposit money on the association’s account.

Familjen Herman på väg till Gotland

En berättelse av Jörgen Hedman

För några år sedan hörde Dmytro Herman i Krivoj Rog i Ukraina av sig till mig. Han ville veta mer om sin släkt, sin mormor Elsa Pettersdotter Herman och hennes släkt. Jag hade både bilder och släktuppgifter och han var tacksam över det. Han hade varit i Gammalsvenskby och hälsat på Viktor Buskas som han var ungefär jämnårig med.

Eftersom han bodde i Krivoj Rog hörde jag av mig nu för att höra hur läget var. Detta för att inte minst höra om det skulle gå för några i byn att ta sig ut den vägen. När striderna nu hårdnat om just Krivoj Rog vågade Dmytro inte ha sin familj kvar där. Han tog kontakt med mig för två dagar sedan för att höra om det fanns någon möjlighet för familjen, hans fru och två barn att komma till Sverige och helst till Gotland där Dmytro visste att det fanns släktingar. Hans mormor Elsa hade kusiner som bodde på Gotland.

Efter lite olika kontakter genom föreningen Svenskbyborna fick vi tag i den svenske läkaren Stefan Amér, med rötter på Gotland. Vi visste att han och hans fru Marias företag Familjeläkarna hade åkt med en hjälpsändning med sjukvårdsmaterial till Ukraina. Vi lotsade till ett möte där Dmytro kunde lämna över familjen idag måndagen den 14 mars vid den polska gränsen. Nu är familjen på väg till Gotland.

Den 15 mars installerade föreningen Svenskbyborna familjen Herman hos svenskbyättlingen Olof Thomsson och Susanne Welin-Berger på Gotland. De har också lyckats få kontakt med några av familjens släktingar som finns på ön

———–


The family Herman on their way to Gotland, Sweden
A story by Jörgen Hedman


A few years ago, Dmytro Herman in Krivoj Rog, Ukraine contacted me. He wanted to know more about his family, his grandmother Elsa Pettersdotter Herman and her family. I had both pictures and family information and he was grateful for that. He had been to Gammalsvenskby and visited Viktor Buskas, with whom he was about the same age.

Since he lived in Krivoy Rog, I sent a message to him to hear how the situation was, due to the war. And to see if it would be possible for someone from the village to get out through there. Now that the fighting has intensified over Krivoy Rog, Dmytro did not dare to keep his family there. He contacted me two days ago to find out if there was any opportunity for the family, his wife and two children to come to Sweden and preferably to Gotland where Dmytro knew that they have relatives. His grandmother Elsa had cousins ​​who lived on Gotland.


After a few different contacts through the association Svenskbyborna, we got hold of the Swedish doctor Stefan Amér, with roots on Gotland. We knew that he and his wife Maria’s company Familjeläkarna were at the border with medical supplies to Ukraine. We initiated a meeting where Dmytro today Monday 14 March handed over his family at the Polish border. Now the family is on their way to Gotland with the help of Stefan and Maria Amér.

15 March the family moved in to a gotlandish family, susanne and Olof Thomsson, who also is descendants from the village.

Vita, Danil och Eva Herman tillsammans med familjeläkarna Stefan och Maria Amér i Polen.

Rapport 13 mars

Läget är efter omständigheterna ok i Gammalsvenskby. De har ännu mat, el, värme och vatten. Internet fungerar tidvis. Gammalsvenskby hjälper grannstaden Beryslav med lokala varor som lök, mjölk och potatis. De börjar dock bli lite oroliga då det inte längre kommer matvaror eller mediciner från storstaden Kryvyi Rih. Brödbilen kommer ibland. De hjälps åt för att klara situationen.
I regionstaden Cherson pågår demostrationer mot den ryska ockupationen. En familj Herman, en kvinna med två barn 9 och 14, är på väg mot polska gränsen. De önskar komma till Gotland.

Report March 13

The situation is, under the circumstances ok under in Gammalsvenskby. They still have food, electricity, heat and water. The Internet works from time to time. Gammalsvenskby helps the neighboring small town of Beryslav with local goods such as onions, milk and potatoes. However, they are starting to get a little worried as there will no longer be food or medicine from the big city Kryvyi Rih. The bread truck comes sometimes. They help each other to cope with the situation.
Demonstrations against the Russian occupation are taking place in the regional city of Kherson.
A Herman family, a woman with two children 9 and 14, is on their way to the Polish border.

Ravinen i utkanten av byn / The ravine in the outskirts of the village
Grind i byn oktober 2021.