Rapport från Gammalsvenskby Den ukrainska motoffensiven har börjat. Inatt förstördes ryska ammunitionsförråd nära byn, i Berislav och Nova Kakhovka.Det är svårt att få kontakt med Gammalsvenskby. Men vi har lite kontakt. Igår var det varmt och regnade. Situationen är nu mycket svår. De finns inte el eller vatten och det är svårt att hålla kontakt med omvärlden. Beskjutningen är hård och har varit mycket både dag o natt.Nu hoppas vi på en befrielse för området kring byn.Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby
The Ukrainian counteroffensive has begun. Last night, Russian ammunition depots were destroyed near the village, in Berislav and Nova Kakhovka.
It is difficult to get in touch with Gammalsvenskby. But we have little contact. Yesterday it was hot and rainy. The situation is now very difficult. There is no electricity or water and it is difficult to keep in touch with the outside world. The shelling is heavy and has been a lot both day and night.
Now we hope for a liberation for the area around the village.

Rapport från Gammalsvenskby

De senaste dagarna har det varit många kraftiga explosioner runt byn och de ryska flygplanen flyger lågt. Det har också varit flera elavbrott. Det är mycket stressande, särskilt för de äldre.

Bron till den större staden Nova Kakhovka, som ligger 25 km längre nedströms och på andra sidan floden, är nu förstörd av den ukrainska armén, för att stoppa försörjningen till den ryska armén. Men det gör också att det inte längre är möjligt för hjälparbetarna att ta bussen dit för att köpa mediciner. Men de har tagit sig till närmaste staden Berislav för att köpa in blöjor och hygienprodukter till ålderdomshemmet och till de äldre som är sängliggande i hemmen.

Ryska ockupationsmakten har aviserat en folkomröstning den 11 september i Kherson län, som Gammalsvenskby tillhör. Men när de ryska soldaterna gått från hus till hus och kontrollerat dokument svarar soldaterna att det inte ska bli någon folkomröstning i byn, utan att de bara utför en folkräkning inför vintern. De har börjat dela ut pensioner i posthuset som delas ut kontant i rubel.

Det finns gott om mat i affären från Krym och Kazakstan, men det är mycket dyrt. Det går att betala i ukrainska Hrivna, kanske är det ett sätt att tömma landsbygden på ukrainska kontanter.

Ockupationsmakten har också utlyst tjänsten som byäldste (kommunchef), men det har inte tillsatts någon än. De räknar med att öppna skolan den 1 oktober med rysk läroplan, men inte heller där har de lyckats rekrytera rektor eller lärare.

Byborna är bekymrade inför vintern. Många behöver hitta en lösning för att värma sina hus. Föreningen tittar på möjligheter att kunna köpa in och subventionera inköp av kol, då de flesta värmer sina hus med små kaminer.

Vi hoppas på att den ukrainska motoffensiven i söder under hösten ska befria Kherson och Gammalsvenskby, som båda ligger på norra/västra banken av Dnjepr.

Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

—-

In recent days there have been many heavy explosions around the village and the Russian planes are flying low. There have also been several power outages. It is very stressful, especially for the elderly.
The bridge to the larger town of Nova Kakhovka, which is 25 km further downstream and on the other side of the river, is now destroyed by the Ukrainian army, to cut off supplies to the Russian army. But it also means that it is no longer possible for the aid workers to take the bus there to buy medicines. But they have made it to the nearest town of Berislav to buy diapers and hygiene products for the retirement home and for the elderly who are bedridden in the homes.
The Russian occupying power has announced a referendum on September 11 in Kherson county, to which Gammalsvenskby belongs. But when the Russian soldiers went from house to house and checked documents, the soldiers replied that there would be no referendum in the village, but that they would only carry out a census before winter. They have started handing out pensions in the post office, which are distributed in cash in rubles.
There is plenty of food in the store from Krym and Kazakhstan, but it is very expensive. It is possible to pay in Ukrainian Hryvnia, perhaps it is a way to empty the countryside of Ukrainian cash.
The occupying power has also announced the position of village elder (municipal manager), but no one has been appointed yet. They expect to open the school on October 1 with a Russian curriculum, but there, too, they have not succeeded in recruiting a principal or a teacher.
The villagers are worried about winter. Many need to find a solution to heat their houses. The association is looking at opportunities to buy in and subsidize the purchase of coal, as most people heat their houses with small stoves.
We hope that the Ukrainian counter-offensive in the south during the fall will liberate Kherson and Gammalsvenskby, both of which are on the north/west bank of the Dnieper.


Skolan i Gammalsvenskby 2021. Foto: Sofia Hoas

23 augusti


Det är väldigt varmt i Gammalsvenskby. Sedan två dagar tillbaka är det som smog, med mycket damm i luften, så sikten är mycket dålig, man ser inte ens floden Dnjepr eller grannbyar.
Annars är situationen i Gammalsvenskby är fortsatt svår. Elen slås ut då och då, vilket orsakar vattenbrist. Det går då inte heller att kommunicera med nära och kära. Det  finns dock gott om matvaror i butiken från Krym och Kazakstan, men de är mycket dyra. Det är svårt att få tag på bröd. Den ryska ockupationsmaktens soldater är ständigt i byn och kör runt med bilar och kontrollerar människor. Många ryska, lågt flygande stridsplan samt starka explosioner i närheten orsakar stress och oro för byborna.

Igår kunde hjälparbetarna köpa blöjor till sängliggande som delas ut i byn idag. Många är bekymrade över den kommande vintern. Det finns lite kol att köpa i Berislav, men det är oerhört dyrt. Innan kriget 2014 kostade ett ton kol 2-3000 UAH, efter 2014 steg det till c:a 6-7000 UAH och nu kostar det 12000 UAH, så för många är det otänkbart.

Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


23 August

It is very hot. Since two days ago it’s been like smog, with a lot of dust in the air, so the visibility is very bad, you can’t even see the river Dnieper or neighboring villages.

Otherwise, the situation in Gammalsvenskby remains difficult. Electricity goes out from time to time, causing water shortages. It is then also not possible to communicate with loved ones. However, there are plenty of foodstuffs in the store from Crimea and Kazakhstan, but they are very expensive. Bread is hard to come by. The soldiers of the Russian occupying power are constantly in the village, driving around in cars and checking people. Numerous Russian low-flying warplanes as well as loud explosions nearby cause stress and anxiety for the villagers.

Yesterday, the aid workers were able to buy diapers for those lying in bed, which are distributed in the village today. Many are worried about the coming winter. There is some coal to buy in Berislav, but it is extremely expensive. Before the war in 2014, a ton of coal cost 2-3000 UAH, after 2014 it rose to about 6-7000 UAH and now it costs 12000 UAH, so for many it is unthinkable.

Butiken i Schlangendorf 2021. Foto Sofia Hoas

Rapport från Gammalsvenskby


Byn har de senaste två dagarna haft problem med att ha kontakt med omvärlden på grund av elavbrott. De har då inte heller haft vatten. Oron är stor för att klara värmeförsörjningen i vinter.

Det har varit mer bombningar vid Kraftdammen vid Nova Kakhovka, 25 km från byn, så bron dit är nu avstängd, vilket försvårar möjligheten att få tag på förnödenheter.
Flera bybor försöker lämna byn, men det är farligt att ge sig ut på vägarna.

Äldreboende i byn har stora problem att klara den dagliga verksamheten. Vi hoppas kunna hitta sätt att hjälpa dem.


August 19th
The village has had problems with contact with the outside world for a couple of days due to power outages. There has also been no water then.
There has been more bombing at the Power Dam at Nova Kakhovka, 25 km from the village, so the bridge there is now closed, making it difficult to get supplies.


Several villagers try to leave the village, but it is dangerous to go out on the roads.


Elderly residents in the village have major problems coping with daily activities. We hope to find ways to help them.

Ryska flaggan vajar i Gammalsvenskby


Det är mycket varmt i Gammalsvenskby.
I går firade byborna gudstjänst i den tyska kyrkan och skickade en hälsning till er alla.


Läget försämras varje dag för byborna. Fler lämnar byn. En liten glimt i mörkret är att ett par av jordbrukarna i byn har lyckats tröska sitt spannmål och en av familjerna en son, som föddes på BB i Berislav.


Under senaste veckan har det varit mycket beskjutningar och explosioner i närheten av byn. Storbritanniens försvarsdepartement rapporterar att de två strategiska viktiga broarna över floden Dnjepr vid Kherson och Nova Kakhovka attackerades av den ukrainska motoffensiven och nu är odugliga för militära ändamål. Broarna kopplar ihop Kherson och området för Gammalsvenskby med det ryskkontrollerade området söder om floden.
De uppger också att Ryssland förlorade minst åtta stridsflygplan vid en attack på en flygplats på Krym, vilket innebär att ryska försvaret är försvagat. Den ukrainska motoffensiven som ska befria Khersons län är på gång, vilket ger byborna hopp om befrielse.


Byborna uppger att läget i byn är kraftigt försämrat. Det är svårt att få tag på kött och korv i den närmaste staden Berislav och priserna har ökat mycket. Det finns el och vatten. Internetkommunikationerna har förbättrats något, men det nyinförda ryska nätet fungerar dåligt. Det är en stor oro inför vinterns värmeförsörjning. Byborna behöver kol eler briketter, vilket är en bristvara. Gas finns inte i byn


Ryska ockupationsmakten bor nära och är nu i byn varje dag och kontrollerar pass. De försöker byta ut pass och har börjat utfärda ryska pensioner. Ryska ockupationsmakten stannar längre på kvällarna och har hängt upp den ryska flaggan vid kommunhuset. Den första oktober ska den ryska ockupationsmyndigheten öppna skolan och införa en rysk läroplan. Men de har ännu inte lyckats rekrytera någon rektor eller lärare.

Fler lämnar byn. Av de 40% som är kvar är de flesta pensionärer. Flera av dem har behov av vård och ber om hjälp. Polikliniken i Gammalsvenskby hjälper många och ett par är inlagda på sjukhus i närmaste staden Berislav.


Föreningen ser till att hjälpa till med ekonomiskt stöd så att alla får möjlighet att få pengar till mat och vård.


Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41

—-


Latest news
It is very hot in Gammalsvenskby. Yesterday the villagers celebrated service in the German church and sent a greeting to you all.


The situation worsens every day for the villagers. More people leave the village. A small glimmer in the darkness is that a couple of the farmers in the village have managed to thresh their grain and one of the families has a son, who was born at BB in Berislav.

During the past week, there has been a lot of shelling and explosions near the village.

The UK Ministry of Defense reports that the two strategically important bridges over the Dnieper River at Kherson and Nova Kakhovka were attacked by the Ukrainian counter-offensive and are now unfit for military purposes. The bridges connect Kherson and the area of Gammalsvenskby with the Russian-controlled area south of the river.


They also state that Russia lost at least eight warplanes in an attack on an airport in Crimea, which means that Russian defenses are weakened. The Ukrainian counteroffensive to liberate Kherson County is underway.
The situation in the village has greatly deteriorated. It is difficult to get hold of meat and sausages in the nearest town of Berislav and the prices have increased a lot. The Russian occupation forces live nearby and are now in the village every day checking passports. They are trying to exchange passports and have started issuing Russian pensions. The Russian occupation forces stay longer in the evenings and have hung the Russian flag at the town hall.


On the first of October, the Russian occupation authority will open the school and introduce a Russian curriculum. But they have not yet succeeded in recruiting any principal or teacher.


More people leave the village. Of the 40% that remain, most are pensioners. Several of them need care and ask for help. The polyclinic in Gammalsvenskby helps many and a couple are hospitalized in the nearest town of Berislav.

Gudstjänst i den tyska kyrkan

11 augusti

Rapport från Gammalsvenskby.

Senaste dagarna har det varit hård beskjutning från båda sidor i Nova Kakhovka som ligger 25 km från byn.

Byborna hoppas på att den ukrainska motoffensiven ska ge seger och befrielse.

Ryska ockupationsmakten har de senaste dagarna varit i byn och tidvis stängt av delar av den. De gick in i alla hus och inventerade pass samt registrerade de som har bilar. Troligen en förberedelse inför en planerad folkomröstning i höst.

Byborna är mycket tacksamma för den finansiella hjälpen som föreningen svenskbyborna samlat in. Hjälparbetarna har vågat sig till närmaste staden Berislav och köpt medicin, tvättmedel, tvål, shampo och hygienartiklar till ålderdomshemmet.

I förra veckan hade t.ex. jazzorkestern ”Gotland Hot Får” en välgörenhetskonsert i Lärbro kyrka som inbringade hela 19.300 kr. Sammanlagt har de samlat in över 40000 kr. Fantastiskt fint!

Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

Report from Gammalsvenskby.

In recent days, there has been heavy shelling from both sides in Nova Kakhovka, which is 25 km from the village.

The villagers hope that the Ukrainian counter-offensive will bring victory and liberation.

The Russian occupying power has been in the village in recent days and has occasionally closed off parts of it. They entered every house and inventoried passports and registered those who have cars. Probably a preparation for a planned referendum this autumn.

The villagers are very grateful for the financial help collected by the association Svenskbyborna. The aid workers have ventured to the nearest town of Berislav and bought medicine, detergent, soap, shampoo and hygiene items for the retirement home.

Last week, e.g. jazz orchestra ”Gotland Hot Får” a charity concert in Lärbro church which brought in a whopping SEK 19,300. In total, they have collected over SEK 40,000. Fantastically nice!

If you want to contribute to our humanitarian work in Gammalsvenskby, deposit money into the association’s plusgiro: 187879-2

Inköp till ålderdomshemmet.

Rapport från byn

Det är idag relativt lugnt i Gammalsvenskby. 

Ett kraftigt välbehövligt regn passerade igår.

Många bybor söker sig till byns poliklinik och tack vare föreningens insamling kan de erbjuda gratis medicin. Många av de äldre får inte längre pensioner.

Det är mycket besök av ryska armén i byn. Många av de äldre mår dåligt och är stressade av den ryska närvaron och lågt flygande flygplan.

Ett par av våra modiga hjälparbetare åkte igår till närmaste större stad för att köpa mediciner. De såg många ryska stridsvagnar och stridsfordon, vägarna känns osäkra. De kunde dock hitta och köpa in ett stort antal livsnödvändiga och lugnande mediciner.

I tisdags gjorde ”Gotland Hot får” en välgörenhetskonsert till Gammalsvenskby i Lärbro kyrka som samlade in mycket pengar.

Och i måndags var det svenskbybornas högtidsdag i Roma på Gotland, som samlade in en rekordstor kollekt.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in!
Det behövs och gör stor nytta!

Report from the village

Today it is relatively calm in Gammalsvenskby.

A heavy, much needed rain passed yesterday.

Many villagers go to the village clinic and thanks to the association’s collection, they can offer free medicine. Many of the elderly no longer receive pensions.

There are many visits by the Russian army in the village. Many of the elderly are unwell and stressed by the Russian presence and low-flying aircraft.

A couple of our brave aid workers went to the nearest big city yesterday to buy medicines. They saw many Russian tanks and combat vehicles, the roads feel unsafe. However, they were able to find and purchase a large number of vital and sedative medicines.

On Tuesday, ”Gotland Hot får” did a charity concert for Gammalsvenskby in Lärbro church, which raised a lot of money.

And on Monday, it was the Swedish villagers’ day of celebration in Roma on Gotland, which collected a record-breaking collection.

Thanks for all the contributions that keep coming in!

It is needed and very useful!

Gudstjänst i Gammalsvenskby den 31 juli