”Jag är chockad, jag vill gråta”

Rapport Gammalsvenskby 30/9

En tung dag i Gammalsvenskbys historia. Vi har idag haft kontakt med flera i byn och frågat hur de mår med anledning av den illegala ryska annekteringen som Ryssland idag deklarerade.

Byborna säger att det är det en stor moralisk stress. De kommer inte längre fritt kunna uttrycka sina åsikter.

Den ukrainska valutan Hryvna kommer försvinna och bytas ut mot ryska rubel. Livsmedelsbutiker stänger i Beryslav, särskilt de som tar kortbetalning. Det går sedan i måndags inte ta ut pengar från kortet.  Det kommer att bli ett stort problem med att köpa mat, hygienartiklar och medicin. 

Ockupationsmyndigheten kommer att införa skatter med vapenhot. De säger att rysk läroplan ska gälla. De kommer att påtvinga oss sin heraldik. Vi vill se den ukrainska flaggan och Zmiivkas, vårt lokala statsvapen i Gammalsvenskby. 

Hur kan någon erkänna annektering? Rysslands armé dödar ukrainare: män, kvinnor, barn och gamla.  Ryska soldater dödar svanar på floden och och äter dem.

Vad är det för ”befriare” som redan på morgonen köper alkohol och dricker när de kör stridsvagnar, pansarvagnar, bilar -och detta sker varje dag.  Den ryska nationen är förnedrande.  Vad vill de dra in oss i? 

Vi ukrainare är ett väldigt hårt arbetande folk, som älskar vår by och vårt land. De vill förstöra vår kultur.

 -Jag är chockad, jag vill gråta.

Vi är också rädda för att ukrainare nu kan mobiliseras till den ryska armén. Vi tror att Ryssland med annekteringen vill avskräcka väst från att agera. Och det finns risk att Ukraina inte vågar fortsätta sin motoffensiv, eftersom Ryssland genom annekteringen kan hävda att de har rätt att använda ryskt kärnvapenskydd.

Report Gammalsvenskby 30/9

A heavy day in Gammalsvenskby’s history. Today we have been in contact with several people in the village and asked how they feel due to the illegal Russian annexation that Russia declared today.

The villagers say that it is a great moral stress. They will no longer be able to freely express their opinions.

The Ukrainian currency Hryvna will disappear and be replaced by Russian rubles. Grocery stores are closing in Beryslav, especially those that accept card payments. It is not possible to withdraw money from the card since Monday. It will be a big problem to buy food, hygiene items and medicine.

The occupation authority will impose taxes at gunpoint. They say Russian curriculum should apply. They will impose their heraldry on us. We want to see the Ukrainian flag and Zmiivkas, our local state coat of arms in Gammalsvenskby.

How can anyone admit annexation? Russia’s army is killing Ukrainians: men, women, children and the elderly. Russian soldiers kill swans on the river and eat them.

What kind of ”liberators” are already in the morning buying alcohol and drinking while driving tanks, armored cars, cars – and this happens every day. The Russian nation is degrading. What do they want to drag us into?

We Ukrainians are a very hardworking people, who love our village and our country. They want to destroy our culture.

 – I’m shocked, I want to cry.

We are also afraid that Ukrainians may now be mobilized into the Russian army. We believe that with the annexation, Russia wants to deter the West from acting. And there is a risk that Ukraine will not dare to continue its counter-offensive, because through the annexation Russia can claim that they have the right to use Russian nuclear protection.

Blågula staket i byn.

29 sept
Rapport från Gammalsvenskby
Det är efter omständigheterna ganska lugnt i byn. Det sker dock mycket beskjutning runt om byn. Och ockupationsmakten är ständigt närvarande i byn med sina soldater.
Byborna tackar så mycket för ekonomisk hjälp från er alla.
Senaste tiden har vi/de köpt in bränsle till extraaggregatet till ålderdomshemmet, så att hemmet ska fungera även när byn är strömlös. De försöker också tå tag på hygienartiklar och blöjor, vilket nu är svårt, då det är farligt att ge sig ut på vägarna. Men hjälparbetarna är fantastiskt modiga.
De hälsar till er alla och hoppas på en snar ukrainsk seger.

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
It’s fairly quiet in the village under the circumstances. However, there is a lot of shelling around the village. And the occupiers is constantly present in the village with its soldiers.
The villagers are very grateful for financial help from all of you.
Lately, we/they have bought fuel for the auxiliary unit for the retirement home, so that the home will function even when the village is without electricity. They are also trying to get hold of hygiene items and diapers, which is now difficult, as it is dangerous to go out on the roads. But the aid workers are amazingly brave.
They greet you all and hope for a quick Ukrainian victory.

Ålderdomshemmet 28 september 2023
bygata 2023

Rapport från våra kontakter i Gammalsvenskby 26 september
I morse stängde ryska ockupationsmyndigheten av internet och mobilkommunikation i byn. Sedan höll de en ”folkomröstning” i hela byn.

De gick från hus till hus, beväpnade med automatvapen.


Alla bybor låste in sig i sina hus, låste portarna och öppnade inte dörrarna för dem. Man kunde höra ockupanterna knacka på porten och hundar som skällde högt.
Några invånare gick ut och sa att de vägrade rösta. Några få röstade.


Byborna är stolta över sin by Zmijivka /Gammalsvenskby och hälsar Slava Ukraini!


De vill gärna att vi sprider budskapet.


Report from our contacts in Gammalsvenskby 26 September
This morning, the Russian occupation authority shut down internet and mobile communications in the village. Then they held a ”referendum” in the whole village. They went from house to house, armed with automatic weapons.
All the villagers locked themselves in their houses, locked the gates and did not open the doors for them. You could hear the occupants knocking on the gate and dogs barking loudly. Some residents walked out and said they refused to vote. A few voted.
The villagers are proud of their village Zmijivka / Old Swedish Village and salute -Slava Ukraini!

Arkivbilder från Gammalsvenskby. Foto: Sofia Hoas

Rapport 24 september
Idag är det 6 månader sen Gammalsvenskby blev ryskockuperat.

Under den senaste natten var mer explosioner i närheten av byn.

Och ikväll rapporterar en av byborna att ryska ockupationsmyndigheten gick runt i Gammalsvenskby och samlade in underskrifter till folkomröstningen, med hjälp av soldater.

Helt lagvidrigt och emot folkrätten.

Slava Ukraini!

Bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

—-

Report 24 September
Today it is 6 months since Gammalsvenskby was occupied by Russians.

During the last night, more explosions were near the village.

And tonight one of the villagers reports that the Russian occupation authority went around Gammalsvenskby collecting signatures for the referendum, with the help of soldiers.

Totally illegal and against international law.

Slave Ukraine!

Ravinen oktober 2021. foto Sofia Hoas

23 september
Efter flera strömavbrott fick vi nu kontakt med byn igen. De berättar att det är lugnt i byn idag och har varit så även senaste natten. Så den kaotiska stämningen med kravallpolis och många ryska soldater som var i förrgår är nu borta. Idag syns bara en jeep och ett par soldater från ockupationsmyndigheten. Så det är ingen folkomröstning i Gammalsvenskby idag. Kanske är det Rysslands taktik för ”en folkomröstning i tysthet” skriver byborna. En kvinnorna i byn skrev att nu går hon och plockar potatis i stället.

På www.liveuamap.com rapporteras det om protester mot den illegala folkomröstningen i Snihurvika, norr om Gammalsvenskby.

September 23
After several power black outs, we now got in touch with the village again. They say that it is quiet in the village today and has been so even last night. So the chaotic atmosphere with riot police and many Russian soldiers that was the day before yesterday is now gone. Today, only a jeep and a couple of soldiers from the occupation authorities are visible. So there is no referendum in Gammalsvenskby today. Perhaps it is Russia’s tactic for ”a referendum in silence”, they write. One of the women in the village wrote that now she goes and picks potatoes instead.

Www.liveuamap.com reports on protests against the illegal referendum in Snihurvika, north of Gammalsvenskby.

Höstros i Gammalsvenskby 2021
Bygata Gammalsvesnkby 2021. Foto Sofia Hoas

Gammalsvenskby har haft strömlöst igen i ett dygn och har då inget vatten och begränsad tillgång till omvärlden.
De två senaste dagarna har det kommit mycket rysk kravallpolis till byn. Ockupationsmyndigheten ska utse en ny ryssvänlig byäldste (Bychef), eftersom de ska genomföra en folkomröstning i övermorgon, den 23 september. Byborna vill inte ha en folkomröstning, de bor i och vill tillhöra Ukraina. Ockupationsmyndigheten ger pensionärerna en pension i rubel och kräver då passuppgifter. De tvingas skriva under ett informationspapper, men vet inte vad det betyder. Så de är oroliga att det har med röstningen att göra.


Världens ledare fördömer folkomröstningen och säger att det är riggat och en bluff. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger ikväll att Ockupationsmyndighetens folkomröstning är rättsvidrig.

——–

Gammalsvenskby has been without power again for a day and then has no water and limited access to the outside world.
In the last two days, a lot of Russian riot police have come to the village. The occupation authority is to appoint a new pro-Russian village elder (Village Chief), as they are to conduct a referendum the day after tomorrow, September 23. The villagers tell us that nobody wants a referendum, they live in and want to belong to Ukraine. The occupation authority gives the retired peolple gets a pension in rubles and then requires passport details. They are forced to sign an information sheet, but do not know what it means. So they are worried that it has to do with the voting.
World leaders condemn the referendum, saying it is rigged and a sham. Sweden’s Foreign Minister Ann Linde says tonight that the Occupation Authority’s referendum is illegal.

Försvarminister Ann Linde besökte Svenskbymuseet den 26 augusti 2022.
Swedens minister of Defence visited our museumin Agusgust 2022.
Försvarminister Ann Linde och ordförande för Föreningen Svenskbyborna Sofia Hoas

20 sept

Det har varit strömavbrott i Gammalsvenskby i ett par dagar, vilket medför vattenbrist och det är svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Den senaste kvällen och natten var fruktansvärda, raketer avfyrades från olika håll. Och det sker många explosioner i närheten av dammen vid Nova Kakhovka. Klockan 03.00 i natt föll en nedskjuten raket ner på en av bygatorna. Som tur var exploderade den inte och ingen skadades. Mycket skrämmande. Det är oerhört tröttande och stressande för innevånarna i byn. De vill bara ha fred.

Nyheterna rapporterar att den ukrainska försvarsstyrkornas offensiv går bra i Chersons oblast, som Gammalsvenskby tillhör. Den ryska ockupationsmakten svarar med att meddela att de redan till helgen genomföra en folkomröstning i Cherson, för att bevisa att innevånarna vill tillhöra den ryska federationen. När folkomröstningen gjordes på Krym 2014 blev valresultat 96,77 % till Rysslands fördel. Omröstningen lär inte heller denna gång anses giltigt, mer än av Ryssland själva.

There has been a power outage in Gammalsvenskby for a couple of days, which causes a water shortage and it is difficult to keep in touch with the outside world.

The last evening and night were terrible, rockets were fired from different directions. And there are many explosions near the dam at Nova Kakhovka. At 03.00 last night, a shot down rocket fell on one of the village streets. Luckily it didn’t explode and no one was hurt. But it was very scary. It is extremely tiring and stressful for the residents of the village. They just want peace.

The news reports that the offensive of the Ukrainian Defense Forces is going well in Kherson Oblast, to which Gammalsvenskby belongs. The Russian occupying power responds by holding a referendum this weekend in Kherson, to prove that the inhabitants want to belong to the Russian Federation. When the referendum was held in Krym in 2014, the election result was 96,77% in favor of Russia. The vote will not be considered valid this time either, more than by Russia itself.

Idag firade några av byborna gudstjänst hemma hos en av de äldre kvinnorna. Läget är idag lite lugnare i Gammalsvenskby.
De senaste dagarna har annars präglats av mycket explosioner i närheten och ryska soldater har åkt runt och stökat i byn.
Enligt Ukrainas försvarsstyrkors håller ryska armén på att anlägga en reträttväg, över Dnjepr vid Nova Kakhovka, 25 km från byn.
Slava Ukraini!

—-
Today, some of the villagers celebrated a service at the home of one of the elderly women. The situation is a little calmer today in Gammalsvenskby.
The last few days have otherwise been marked by a lot of explosions in the vicinity and Russian soldiers have been driving around messing around the village.

According to the Defense Forces of Ukraine, the Russian army is constructing a retreat route across the Dnieper at Nova Kakhovka, 25 km from the village.

Byborna berättar att det är väldigt besvärlig situation i byn. Det är många ryska soldater i byn och lever om och alla mycket berusade. De har stulit bilar av byborna och kör omkring i olika fordon från morgon till kväll. I går slog de ner en elstolpe i byn, så delar av byn har nu ingen el. De körde också rakt in i ett bostadshus, som tur var hann ägaren rädda sig ut på gatan.
Det är många explosioner i närheten. Byborna är nervösa och hoppas på befrielse.

Slava Ukraini!

The villagers say that it is a very difficult situation in the village. There are many Russian soldiers in the village and living about and all very drunk. They have stolen cars from the villagers and drive around in different vehicles from morning to night. Yesterday they knocked down an electricity pole in the village, so parts of the village now have no electricity. They also drove straight into a residential building, luckily the owner managed to escape to the street.
There are many explosions nearby. The villagers are nervous and hope for liberation.

Rapport från byn
Det har inte funnits el och vatten i Gammalsvenskby på två dagar. Detta gör också att det är svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Den ukrainska armén har varit mycket framgångsrik i din motoffensiv. Flygplan flyger lågt och ofta precis ovanför hustaken. Det är mycket beskjutning och explosioner runt om byn. Det ur splitter som landar på bybornas tak och i trädgårdar. Ryska soldater är i byn dagligen, de sover i ravinerna runt byn. För ett par dagar sedan stal de av bilarna i byn.
Med hjälp av krigsinsamlingen har ålderdomshemmet lyckats köpa in tre ton kol och 100 liter bränsle, så de klarar sig i vinter. Det är stor brist på kol och om det finns är det mycket dyrt.
Vi hoppas på fred och en befriad by.
Slava Ukraini!
Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

Vi ser till att alla pengar kommer fram.

Report from the village
There has been no electricity or water in Gammalsvenskby for two days. This also makes it difficult to keep in touch with the outside world.
The Ukrainian army has been very successful in your counteroffensive. Airplanes fly low and often just above the rooftops. There is a lot of shelling and explosions around the village. It’s made of shrapnel that lands on villagers’ roofs and in gardens. Russian soldiers are in the village daily, they sleep in the ravines around the village. A couple of days ago they stole the cars in the village.
With the help of the war collection, the old people’s home has managed to buy three tons of coal and 100 liters of fuel, so they can get by this winter. There is a great shortage of coal and if it is available it is very expensive.
We hope for peace and a liberated village.

Kol till ålderdomshemmet 🙂