Kvinna svårt skadad, nödhjälp framme

28 december

Rapport från Gammalsvenskby.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Igår var det dimma.
Det senaste dygnet har det varit flera terrorbombningar och beskjutning av byn. En kvinna har skadats svårt och vårdas nu på sjukhus i Cherson.

Igår fick vi ner en hjälpsändning med 20 briketter. Vi överlämnade också en bil till kommunkontoret, som vi ordnat tillsammans med https://www.blagulabilen.se/. Den ska användas för transporter till byn. Vi har också finansierat mediciner till polikilniken.

Arbetet försvåras då byn ligger i frontzonen och att vägarna är mycket dåliga. Föreningen jobbar dock på och planerar för fullt för flera olika hjälpsändningar, då hjälpbehovet är stort. Vi har bland annat haft ett möte med Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 för att skicka en hjälpsändning till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

December 28
Report from Gammalsvenskby.
The weather is mild with a couple of plus degrees. Yesterday it was foggy.
In the past 24 hours, there have been several terrorist bombings and shelling of the village. A woman has been seriously injured and is now being treated at a hospital in Kherson.
Yesterday we received a relief shipment with 20 briquettes. We also handed over a car to the municipal office, which we arranged together with https://www.blagulabilen.se/. It will be used for transport to the village. We have also financed medicines for the polikilniken.
The work is made more difficult as the village is in the front zone and the roads are very bad. However, the association is working on and fully planning for several different aid shipments, as the need for help is great. Among other things, we have had a meeting with Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 to send a relief shipment to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav.
Thanks for all the contributions that keep coming in.
Together we are strong!

Kungaparet skänker stor gåva till Gammalsvenskby

26 december

Rapport från Gammalsvenskby.

Byborna önskar er alla en God Jul och tackar så mycket för all hjälp.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Det har varit lugnt och stilla i två dagar. Igår fick föreningen ner nödhjälp med mer mediciner och träbriketter till byn.

H.M. Konungen pratade varmt om Gammalsvenskby i årets jultal. Kungaparet besökte Gammalsvenskby 2008 och har starka, fina minnen från besöket.
Kungaparet skänker också en julgåva till byborna. En större penninggåva för att reparera vägen in till byn, samt skapa en trygghetspunkt i byn. Den ska fungera som en värmestuga där det finns värme, fika och kommunikationsmöjligheter för byborna. Föreningen Svenskbyborna och Gammalsvenskby tackar allra ödmjukast för den fina gåvan. Den kommer göra stor skillnad för byborna.

Tillsammans är vi starka!


December 26
Report from Gammalsvenskby.
The villagers wish you all a Merry Christmas and thank you so much for all your help.
The weather is mild with a couple of plus degrees. It has been calm and quiet for two days. Yesterday, the association received emergency aid with more medicines and wood briquettes for the village.
H. M. The king spoke warmly of Gammalsvenskby in this year’s Christmas speech. The royal couple visited Gammalsvenskby in 2008 and have strong, fond memories of the visit.
The royal couple also give a Christmas present to the villagers. A larger monetary gift to repair the road into the village, as well as create a security point in the village. It will function as a heating cabin where there is heat, coffee and communication opportunities for the villagers. The association Svenskbyborna and Gammalsvenskby thank you most humbly for the fine gift. It will make a big difference for the villagers.


Together we are strong!

Kungapret av Sverige önskar en God Jul

24 december
Julrapport från Gammalsvenskby.

Föreningen Svenskbyborna önskar alla en God Jul!

Det är tyvärr ingen fridefull jul i Gammalsvenskby. De senaste dygnen har det tidvis vari hård ryska terrorbombningar. Flera hus i byn har förstörts. Men vad vi känner till verkar ingen ha skadats. Det är stora explosioner i Nova Kakhovka, på andra sidan floden.
Det finns inte el i byn och därmed är vattenförsörjningen fortfarande svår. Byborna kämpar på och hjälper varandra. Det är som tur är milt och plusgrader.

Men tack vare de pengar ni skänkt kan byborna få värme, tack vare de träbriketter som levererats. Vi fortsätter at intensivt jobba med att få en mer permanent vattenförsörjning och mer bränsle till kaminerna. Vi har de senaste dagarna också fått en del större bidrag från företag och andra organisationer. Lyssna gärna på kungens jultal

Tillsammans är vi starka! 🇸🇪🇺🇦

Slava Ukraini!

24 December
Christmas report from Gammalsvenskby.
The association Svenskbyborna wishes everyone a Merry Christmas!


Unfortunately, it is not a peaceful Christmas in Gammalsvenskby. In the last 24 hours, there have been heavy Russian terrorist bombings at times. Several houses in the village have been destroyed. But as far as we know, no one seems to have been hurt. There are big explosions in Nova Kakhovka, across the river.


There is no electricity in the village and thus the water supply is still difficult. The villagers struggle on and help each other. Fortunately, it is mild and plus degrees.
But thanks to the money you donated, the villagers can get heat, thanks to the wood briquettes delivered. We continue to work intensively on getting a more permanent water supply and more fuel for the stoves. In recent days, we have also received some larger contributions from companies and other organisations. Please listen to the King’s Christmas speech
Together we are strong!

De blågula färgerna i byn!
Lite värme på julafton

Rapport från Gammalsvenskby 10 december
Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna. Alla bidrag stora som små blir till en Dnipro.
Det är minusgrader och lite snö i Gammalsvenskby. Det finns fortfarande ingen el, vatten eller internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Det är därför svårt att hålla kontakt med nära och kära. Det har varit mindre beskjutningar de senaste dygnen.
Uppdatering. Fick just rapport att byn blir beskjuten nu i eftermiddag 10/12.

Vi fortsätter vårt intensiva arbete med nödhjälp-. Vi har skapat en organisation i staden Kryvyv Rih, där hjälpen utgår ifrån. Det är mest effektivt att köpa in det som behövs lokalt. Vi planerar dock också hjälpsändningar från Sverige, med sådant som är bristvaror i Ukraina.

Vi har lyckats få ner den mest akuta nödhjälpen med mediciner, hygienartiklar och träbriketter. I nästa vecka kör vi ner en större hjälpsändning med 24 ton träbriketter, för att få värme i husen. Fler elverk är också på gång, för att bland annat kunna pumpa upp vatten. En starlink kommer att sättas upp i byn så byborna kan få stabilare kontakt med omvärlden.
Familjen som skadades av en mina när deras bil körde på en mina när de flydde från byn har nu skrivits ut från sjukhuset. Pappan behövde intensivvård, mamman bröt benet och ett av barnen fick splitterskador i ansiktet. De bor nu hos släktingar i Kyiv. Tack för de bidrag som kommit in till dem.
Föreningen sökte och fick bidrag beviljat av Visby stadsmission till de familjer från Gammalsvenskby som just nu bor på Gotland. Tack så mycket!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby 10 December
Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers. All contributions, big or small, go to a Dnipro.
It is freezing temperatures and a little snow in Gammalsvenskby. There is still no electricity, water or internet. The mobile network works very poorly. It is therefore difficult to keep in touch with loved ones. There has been less shelling in the last 24 hours.
We continue our intensive work with emergency aid. We have created an organization in the city of Kryvyv Rih, where the help starts. It is most efficient to buy what is needed locally. However, we are also planning aid shipments from Sweden, with items that are in short supply in Ukraine.

We have managed to bring down the most urgent emergency aid with medicines, hygiene items and wood briquettes. Next week, we will send down a larger relief shipment with 24 tons of wood briquettes, to get heat in the houses. More power plants are also in the works, to be able to pump up water, among other things. A starlink will be set up in the village so that the villagers can have more stable contact with the outside world.
The family who were injured by a mine when their car hit a mine while fleeing the village have now been discharged from hospital. The father needed intensive care, the mother broke her leg and one of the children suffered shrapnel injuries to the face. They now live with relatives in Kyiv. Thank you for the contributions that have come to them.
The association applied for and received a grant granted by the Visby city mission to the families from Gammalsvenskby who currently live on Gotland. Thanks so much!
Together we are strong!
Slave Ukraine!

Elena Knutas har fått byggplast för att reparera huset.

23 november
Rapport från Gammalsvenskby.

Det är fortfarande svårt med kontakt då kommunikationsnätet är fortfarande mycket svagt. Det finns fortfarande ingen el eller vatten.
Vi fick idag kontakt med Ivan, som är ukrainsk-ortodox präst i byn.

De har kunnat dela ut de två hjälpsändningar som hittills nått byn genom Kenneth Gregg, Jonas V Matern samt hjälporganisationen @OperationAid.

Familjer har fått matpaket, polikliniken har fått ett elverk och lättlagad fältmat kommer delas ut till äldre genom motsvarande hemtjänst.

Föreningen Svenskbyborna arbetar nu intensivt med hjälporganisationen Blågula Bilen. Det går idag iväg en hjälpsändning från Sverige, med en pick-up och en lastbil. De är lastade med en starlink (för internetuppkoppling), sjukvårdsmaterial, elverk, byggplast (för reparation av sönderskjutna fönster) m.m.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraina!

Olika grader av helvete

22 november


Rapport från Gammalsvenskby


Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då kommunikationsnäten är mycket svaga. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är befriad från ockupationsmakten. Läget är relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera hus och människor är skadade och byborna försöker reparera så gott det går.


Fast egentligen vet inte om man kan kalla det lugnt. Det är olika grader av helvetet att befinna sig i ett land med krig. Byborna är glada över att vara befriade, efter månader av rädsla över att inte veta vad som kan hända under den ryska ockupationen. De ryska soldaterna var hotfulla, fulla och beväpnade. De förstörde och plundrade hus. Människor tillfångatogs och misshandlades och ingen visste om de skulle komma tillbaka. De stal bilar med våld.


Efter befrielsen gör Ryssland som i så många andra befriade byar. Förstör civil infrastruktur, minerar och terrorbombar civilbefolkningen. Detta i syfte att ingen ska känna sig säker. Blir det mer beskjutning inatt, kan jag sova? När sker det nästa gång? I flera dagar har byn utsatts för beskjutning och en människa har dödats. De är mycket stressande. Och tänk dig själv att det är runt 0 grader snart blir det kallare. Du har inte el, vatten eller mycket att elda med. Det kommer inte längre in matvaror i butiken. Du får ta med dig ett stearinljus när du går ut till utedasset. Och du får inte kontakt med dina nära och kära, som du inte sett på månader. Det är inte lugnt. Det är olika grader av helvetet.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige inom kort. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Slava Ukraina!


Föreningen Svenskbybornas syfte är att berätta vår unika historia och vi har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan början på 90-talet.
Hjälp oss med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby! Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


We still find it very difficult to keep in touch with the village as the communication networks are very weak. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village is liberated from the occupying power. The location is relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several houses and people are damaged and the villagers are trying to repair as best they can.

But really don’t know if you can call it calm. It is different degrees of hell to be in a country at war. The villagers are happy to be freed, after months of fear of not knowing what might happen under the Russian occupation. The Russian soldiers were menacing, drunk and armed. They destroyed and looted houses. People were captured and beaten and no one knew if they would come back. They stole cars by force.

After the liberation, Russia does as in so many other liberated villages. Destroy civilian infrastructure, mine and terror bomb the civilian population. This is to ensure that no one feels safe. Will there be more shelling tonight, can I sleep? When is the next time? For several days the village has been subjected to shelling and one person has been killed. They are very stressful. And imagine to yourself that it is around 0 degrees soon it will be colder. You don’t have electricity, water or much to fire with. Food items no longer enter the store. You may take a candle with you when you go out to the outdoor deck. And you don’t connect with your loved ones, whom you haven’t seen in months. It’s not peaceful. There are different degrees of hell.

The association Svenskbyborna is now working together with the aid organization Blågula bilen with an aid shipment, which will leave Sweden shortly. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.

Hus i Gammalsvesnkby 221113. Någon bodde här.

Ockupationsmakten har nu lämnat byn!

11 november


Rapport från Gammalsvenskby


Äntligen!
De ryska ockupanterna lämnade igår Gammalsvenskby.

Innan de lämnade slog de ner alla elstolpar runt byn och minerade allt runt byn. De hälsade också att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Som avskedspresent sprängde de Kungsvägen samt vägen till Novo Berislav. Kungsvägen är den väg som byggdes från den stora vägen ner till byn i samband med det svenska kungabesöket 2008.

Byn är nu därför isolerad och det finns stor risk för terrorbombning. Vi inväntar nu att byn kan bli säkrad och befriad, så att vi kan komma in med nödhjälp. Vi tillsammans med de svenska hjälporganisationerna Blågula bilen och Operation Aid för att få in hjälp så snart som möjligt. Och detta gör vi tillsammans med byborna, så att hjälpen blir så effektiv som möjligt.
Byn är utan el, vatten och internet. De har inte heller bränsle för att kunna hålla husen varma inför vintern, som nu knackar på dörren. Det kan också bli aktuellt med evakuering till säkrare platser om det krävs.
Slava Ukraini!
Hjälp oss i vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


Finally!
The Russian occupiers left Gammalsvenskby yesterday.

Before they left, they knocked down all the electricity poles around the village and mined everything around the village. They also greeted that the village will be destroyed from the other side of the river. As a parting gift, they blew up Kungsvägen and the road to Novo Berislav. Kungsvägen is the road that was built from the main road down to the village in connection with the Swedish royal visit in 2008.

The village is now therefore isolated and there is a great risk of terrorist bombing. We are now waiting for the village to be secured and liberated, so that we can enter with emergency aid. We together with the Swedish aid organizations Blågula Bilen and Operation Aid to get help as soon as possible. And we do this together with the villagers, so that the help is as effective as possible.
The village is without electricity, water and internet. They also do not have fuel to be able to keep the houses warm for winter, which is now knocking at the door. It may also be relevant to evacuate to safer places if required.

Gammalsvenskbys vapen

8 november

Det är nästan omöjligt att få kontakt med byn. Den lilla information vi fått är att läget är som tidigare mycket svårt.
Det är kallare. Det finns inte el och därmed inte vatten och det är mycket svårt att hålla kontakt med omvärlden och nära och kära det internet fungerar dåligt.

Kenneth Gregg skriver i sin rapport på facebook att ryska soldater vid norra Chersonfronten (i det område där byn ligger) är hungriga. De plundrar och stjäl djur från civilbefolkningen. Han skriver att det börjar bli anarki i dessa trupper. Han menar att läget kommer bli outhärdig när kölden kommer, vilket kommer leda till myteri bland soldaterna.

Den ryska ockupationsmyndigheten säger att de ska utföra en obligatorisk evakuering av Berislav. Om detta innefattar byarna i Berislavs distrikt (där Gammalsvenskby ingår) är oklart.
Vi ber för en snar befrielse!

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
It is almost impossible to make contact with the village. The little information we have received is that the situation is, as before, very difficult.


It’s colder. There is no electricity and thus no water, and it is very difficult to keep in touch with the outside world and loved ones, the internet works poorly.
Kenneth Gregg writes in his report that Russian soldiers on the northern Kherson front (in the area where the village is located) are hungry. They loot and steal animals from the civilian population. He writes that there is beginning to be anarchy in these troops. He believes that the situation will become unbearable when the cold comes, which will lead to mutiny among the soldiers.
The Russian occupation authorities say they are to carry out a mandatory evacuation of Berislav. Whether this includes the villages in Berislav’s district (which includes Gammalsvenskby) is unclear.


Rapport den 6 november

Situationen i Gammalsvenskby är mycket svår. De har nu under lång tid varit utan el, vatten eller internet. Det är svårt att hålla kontakt med omvärlden. Det börjar också bli kallare väder. Ockupanterna sprider systematiskt skräck och gör livet djävulskt besvärligt för invånarna.

Ryska ockupationsmakten har stängt av elen i staden Cherson. Och i Berislavs distrikt som byn tillhör slår de ner alla elstolpar för att förstöra så mycket infrastruktur som möjligt.

De ryska soldaterna stjäl allt de kan i Gammalsvenskby. De har inte mat så de stjäl fjäderfän, ankor och kycklingar, då de inte har något att äta. De ryska soldaterna har beslagtagit hus. De hugger upp inredning och gör ved av trädgårdarnas träd, som de eldar med i kaminerna.De har stulit de flesta bilar, vilket gör det svårt för byborna att göra inköp till matbutiken eller handla förnödenheter och mediciner i staden Berislav.

Ockupanterna stal en bil och rullstol från en äldre rullstolsburen kvinna. Hon fick tas till sjukhus efter att de knuffat ut henne ur hennes bil och misshandlat hennes chaufför.

En bybo hittade en bild på vår svenska Drottning Silvia, kastad på stranden nere vid Dnipro. En symbol för hur Ryssland förnedrar och förstör.

Slava Ukraini!

—-

The situation in Gammalsvenskby is very difficult. They have now been without electricity, water or internet for a long time. It is difficult to keep in touch with the outside world. The weather is also starting to get colder. The occupiers systematically spread terror and make life devilishly difficult for the inhabitants.
The Russian occupying power has cut off the electricity in the city of Kherson. And in the district of Berislav to which the village belongs, they knock down all the electricity poles to destroy as much infrastructure as possible.
The Russian soldiers steal everything they can in Gammalsvenskby. They have no food so they steal poultry, ducks and chickens, as they have nothing to eat. The Russian soldiers have seized houses. They cut up furnishings and make firewood from the trees in the gardens, which they fire with in the stoves.
They have stolen most of the cars, making it difficult for the villagers to shop at the grocery store or buy supplies and medicine in the town of Berislav.
The occupants stole a car and wheelchair from an elderly wheelchair-bound woman. She had to be taken to hospital after they pushed her out of her car and assaulted her driver.
A villager found a picture of our Swedish Queen Silvia, thrown on the beach down by the Dnipro. A symbol of how Russia degrades and destroys.

En bild på vår svenska Drottning Silvia låg kastad bland stöldgods nere vid Dnipros strand.