Olika grader av helvete

22 november


Rapport från Gammalsvenskby


Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då kommunikationsnäten är mycket svaga. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är befriad från ockupationsmakten. Läget är relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera hus och människor är skadade och byborna försöker reparera så gott det går.


Fast egentligen vet inte om man kan kalla det lugnt. Det är olika grader av helvetet att befinna sig i ett land med krig. Byborna är glada över att vara befriade, efter månader av rädsla över att inte veta vad som kan hända under den ryska ockupationen. De ryska soldaterna var hotfulla, fulla och beväpnade. De förstörde och plundrade hus. Människor tillfångatogs och misshandlades och ingen visste om de skulle komma tillbaka. De stal bilar med våld.


Efter befrielsen gör Ryssland som i så många andra befriade byar. Förstör civil infrastruktur, minerar och terrorbombar civilbefolkningen. Detta i syfte att ingen ska känna sig säker. Blir det mer beskjutning inatt, kan jag sova? När sker det nästa gång? I flera dagar har byn utsatts för beskjutning och en människa har dödats. De är mycket stressande. Och tänk dig själv att det är runt 0 grader snart blir det kallare. Du har inte el, vatten eller mycket att elda med. Det kommer inte längre in matvaror i butiken. Du får ta med dig ett stearinljus när du går ut till utedasset. Och du får inte kontakt med dina nära och kära, som du inte sett på månader. Det är inte lugnt. Det är olika grader av helvetet.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige inom kort. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Slava Ukraina!


Föreningen Svenskbybornas syfte är att berätta vår unika historia och vi har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan början på 90-talet.
Hjälp oss med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby! Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


We still find it very difficult to keep in touch with the village as the communication networks are very weak. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village is liberated from the occupying power. The location is relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several houses and people are damaged and the villagers are trying to repair as best they can.

But really don’t know if you can call it calm. It is different degrees of hell to be in a country at war. The villagers are happy to be freed, after months of fear of not knowing what might happen under the Russian occupation. The Russian soldiers were menacing, drunk and armed. They destroyed and looted houses. People were captured and beaten and no one knew if they would come back. They stole cars by force.

After the liberation, Russia does as in so many other liberated villages. Destroy civilian infrastructure, mine and terror bomb the civilian population. This is to ensure that no one feels safe. Will there be more shelling tonight, can I sleep? When is the next time? For several days the village has been subjected to shelling and one person has been killed. They are very stressful. And imagine to yourself that it is around 0 degrees soon it will be colder. You don’t have electricity, water or much to fire with. Food items no longer enter the store. You may take a candle with you when you go out to the outdoor deck. And you don’t connect with your loved ones, whom you haven’t seen in months. It’s not peaceful. There are different degrees of hell.

The association Svenskbyborna is now working together with the aid organization Blågula bilen with an aid shipment, which will leave Sweden shortly. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.

Hus i Gammalsvesnkby 221113. Någon bodde här.

Ockupationsmakten har nu lämnat byn!

11 november


Rapport från Gammalsvenskby


Äntligen!
De ryska ockupanterna lämnade igår Gammalsvenskby.

Innan de lämnade slog de ner alla elstolpar runt byn och minerade allt runt byn. De hälsade också att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Som avskedspresent sprängde de Kungsvägen samt vägen till Novo Berislav. Kungsvägen är den väg som byggdes från den stora vägen ner till byn i samband med det svenska kungabesöket 2008.

Byn är nu därför isolerad och det finns stor risk för terrorbombning. Vi inväntar nu att byn kan bli säkrad och befriad, så att vi kan komma in med nödhjälp. Vi tillsammans med de svenska hjälporganisationerna Blågula bilen och Operation Aid för att få in hjälp så snart som möjligt. Och detta gör vi tillsammans med byborna, så att hjälpen blir så effektiv som möjligt.
Byn är utan el, vatten och internet. De har inte heller bränsle för att kunna hålla husen varma inför vintern, som nu knackar på dörren. Det kan också bli aktuellt med evakuering till säkrare platser om det krävs.
Slava Ukraini!
Hjälp oss i vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


Finally!
The Russian occupiers left Gammalsvenskby yesterday.

Before they left, they knocked down all the electricity poles around the village and mined everything around the village. They also greeted that the village will be destroyed from the other side of the river. As a parting gift, they blew up Kungsvägen and the road to Novo Berislav. Kungsvägen is the road that was built from the main road down to the village in connection with the Swedish royal visit in 2008.

The village is now therefore isolated and there is a great risk of terrorist bombing. We are now waiting for the village to be secured and liberated, so that we can enter with emergency aid. We together with the Swedish aid organizations Blågula Bilen and Operation Aid to get help as soon as possible. And we do this together with the villagers, so that the help is as effective as possible.
The village is without electricity, water and internet. They also do not have fuel to be able to keep the houses warm for winter, which is now knocking at the door. It may also be relevant to evacuate to safer places if required.

Gammalsvenskbys vapen

8 november

Det är nästan omöjligt att få kontakt med byn. Den lilla information vi fått är att läget är som tidigare mycket svårt.
Det är kallare. Det finns inte el och därmed inte vatten och det är mycket svårt att hålla kontakt med omvärlden och nära och kära det internet fungerar dåligt.

Kenneth Gregg skriver i sin rapport på facebook att ryska soldater vid norra Chersonfronten (i det område där byn ligger) är hungriga. De plundrar och stjäl djur från civilbefolkningen. Han skriver att det börjar bli anarki i dessa trupper. Han menar att läget kommer bli outhärdig när kölden kommer, vilket kommer leda till myteri bland soldaterna.

Den ryska ockupationsmyndigheten säger att de ska utföra en obligatorisk evakuering av Berislav. Om detta innefattar byarna i Berislavs distrikt (där Gammalsvenskby ingår) är oklart.
Vi ber för en snar befrielse!

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
It is almost impossible to make contact with the village. The little information we have received is that the situation is, as before, very difficult.


It’s colder. There is no electricity and thus no water, and it is very difficult to keep in touch with the outside world and loved ones, the internet works poorly.
Kenneth Gregg writes in his report that Russian soldiers on the northern Kherson front (in the area where the village is located) are hungry. They loot and steal animals from the civilian population. He writes that there is beginning to be anarchy in these troops. He believes that the situation will become unbearable when the cold comes, which will lead to mutiny among the soldiers.
The Russian occupation authorities say they are to carry out a mandatory evacuation of Berislav. Whether this includes the villages in Berislav’s district (which includes Gammalsvenskby) is unclear.


Rapport den 6 november

Situationen i Gammalsvenskby är mycket svår. De har nu under lång tid varit utan el, vatten eller internet. Det är svårt att hålla kontakt med omvärlden. Det börjar också bli kallare väder. Ockupanterna sprider systematiskt skräck och gör livet djävulskt besvärligt för invånarna.

Ryska ockupationsmakten har stängt av elen i staden Cherson. Och i Berislavs distrikt som byn tillhör slår de ner alla elstolpar för att förstöra så mycket infrastruktur som möjligt.

De ryska soldaterna stjäl allt de kan i Gammalsvenskby. De har inte mat så de stjäl fjäderfän, ankor och kycklingar, då de inte har något att äta. De ryska soldaterna har beslagtagit hus. De hugger upp inredning och gör ved av trädgårdarnas träd, som de eldar med i kaminerna.De har stulit de flesta bilar, vilket gör det svårt för byborna att göra inköp till matbutiken eller handla förnödenheter och mediciner i staden Berislav.

Ockupanterna stal en bil och rullstol från en äldre rullstolsburen kvinna. Hon fick tas till sjukhus efter att de knuffat ut henne ur hennes bil och misshandlat hennes chaufför.

En bybo hittade en bild på vår svenska Drottning Silvia, kastad på stranden nere vid Dnipro. En symbol för hur Ryssland förnedrar och förstör.

Slava Ukraini!

—-

The situation in Gammalsvenskby is very difficult. They have now been without electricity, water or internet for a long time. It is difficult to keep in touch with the outside world. The weather is also starting to get colder. The occupiers systematically spread terror and make life devilishly difficult for the inhabitants.
The Russian occupying power has cut off the electricity in the city of Kherson. And in the district of Berislav to which the village belongs, they knock down all the electricity poles to destroy as much infrastructure as possible.
The Russian soldiers steal everything they can in Gammalsvenskby. They have no food so they steal poultry, ducks and chickens, as they have nothing to eat. The Russian soldiers have seized houses. They cut up furnishings and make firewood from the trees in the gardens, which they fire with in the stoves.
They have stolen most of the cars, making it difficult for the villagers to shop at the grocery store or buy supplies and medicine in the town of Berislav.
The occupants stole a car and wheelchair from an elderly wheelchair-bound woman. She had to be taken to hospital after they pushed her out of her car and assaulted her driver.
A villager found a picture of our Swedish Queen Silvia, thrown on the beach down by the Dnipro. A symbol of how Russia degrades and destroys.

En bild på vår svenska Drottning Silvia låg kastad bland stöldgods nere vid Dnipros strand.

2 november
Rapport Gammalsvenskby

Läget är fortsatt svårt i byn. Det finns ingen el och därmed inte vatten. De passar på att bunkra upp vatten när elen tillfälligt är tillbaka. Byborna gläds åt att internet finns, så det går att hålla kontakt med nära och kära. De har mat då de lever till stor del på självhushåll med potatis, lök och andra grönsaker. De flesta har höns, ankor eller gäss. De flesta syltar och konserverar sin mat, som är en säkrare metod när elen är osäker.
Ockupationsmaktens soldaterna är kvar i byn. Fler bilar har stulits av byns innevånare. Jaktflygen flyger ofta och lågt över byn. De ukrainska väpnade styrkorna trycker på från norr och väster, så det pågår mycket strider i närområdet.
Vi hoppas på snar befrielse!

Slava Ukraini!

—-

The situation remains difficult in the village. There is no electricity and therefore no water. They take the opportunity to stockpile water when the electricity is temporarily back. The villagers are happy that the internet exists, so it is possible to keep in touch with loved ones. They have food as they live largely on their own with potatoes, onions and other vegetables. Most have chickens, ducks or geese. Most people pickle and preserve their food, which is a safer method when electricity is uncertain.
The occupation forces’ soldiers are still in the village. More cars have been stolen by the residents of the village. The fighter jets fly frequently and low over the village. The Ukrainian armed forces are pushing from the north and west, so there is a lot of fighting in the immediate area.
We hope for a quick release!

Bunkring av vatten.

Rapport Gammalsvenskby 23 oktober

Det är tyst i byn. Det har idag regnat och det är kallt.

Det har inte funnits el eller vatten på fem dagar vilket är ett stort problem. Särskilt för de äldre. Det är också stora svårigheter att hålla kontakt med omvärlden samt nära och kära.

Ryska armén har lämnat den södra delen av byn. De ryska stridsvagnarna och stridsfordon har nu också gett sig av. Men många ryska soldater är kvar i byn.

Byborna har firat gudstjänst och hälsar till er alla och tackar för stödet från Sverige.

Slava Ukraini!


Report Gammalsvenskby 23 October

It is quiet in the village. Today it has rained and it is cold.

There has been no electricity or water for five days which is a big problem. Especially for the elderly. There are also great difficulties in keeping in touch with the outside world and loved ones.

The Russian army has left the southern part of the village. Russian tanks and other heavy vehicles have also left the village. But the russian army is still in the village.

The villagers have celebrated a service and greet you all and thank you for the support from Sweden.

Hund i byn 2021. Foto: Sofia Hoas

20 oktober
Läget i Gammalsvenskby är fortsatt svårt. Det regnade på morgonen och är väldigt kallt.

Byn har inte haft el, vatten och mycket dåligt internet de senaste 2 dygnen. De får inte heller in något bröd.

Våra hjälparbetare har idag varit i Berislav och köpt in blöjor och hygienartiklar till ålderdomshemmet och andra behövande.

Den brittiska underrättelsetjänsten menar att Ryssland överväger ett tillbakadragande från västra området om floden Dnipro och i så fall överge hela Chersonfronten.

Slava Ukraini!


The situation in Gammalsvenskby remains difficult. It rained in the morning and is very cold.

The village has had no electricity, water and very poor internet for the past 2 days. They don’t get any bread either.

Our aid workers have been in Berislav today and bought diapers and hygiene items for the old people’s home and other needy people.

The British intelligence service believes that Russia is considering a withdrawal from the western area of the Dnipro River and in that case abandoning the entire Kherson front.


Foto taget från Gammalsvesnkby. Hård vind över Dnipro 2021. Foto: Sofia Hoas

Rapport 13 oktober 

Läget är stabilt i Gammalsvenskby. Ryska armén är kvar i byn. De har upprättat ett försvarshögkvarter i byn. 

Det har varit lite mindre beskjutningar runt byn. Det flyger raketer över byn.  Jaktflyg flyger högt och cirklar runt i skyn.

Strömmen kommer och går och det är tidvis svårt att hålla kontakt. Många av byborna plockar potatis på sina fält.

—-

The situation is stable in Gammalsvenskby. The Russian army remains in the village. They have set up a defense headquarters in the village.

There has been minor shelling around the village. Rockets fly over the village. Fighter jets fly high and circle in the sky.

The electricity comes and goes and it is sometimes difficult to stay in touch with the village. Many of the villagers pick potatoes in their fields.

Katter i Gammalsvesnby. 2021. Foto: Sofia Hoas

Gammalsvenskby har haft strömlöst igen i ett dygn och har då inget vatten och begränsad tillgång till omvärlden.
De två senaste dagarna har det kommit mycket rysk kravallpolis till byn. Ockupationsmyndigheten ska utse en ny ryssvänlig byäldste (Bychef), eftersom de ska genomföra en folkomröstning i övermorgon, den 23 september. Byborna vill inte ha en folkomröstning, de bor i och vill tillhöra Ukraina. Ockupationsmyndigheten ger pensionärerna en pension i rubel och kräver då passuppgifter. De tvingas skriva under ett informationspapper, men vet inte vad det betyder. Så de är oroliga att det har med röstningen att göra.


Världens ledare fördömer folkomröstningen och säger att det är riggat och en bluff. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger ikväll att Ockupationsmyndighetens folkomröstning är rättsvidrig.

——–

Gammalsvenskby has been without power again for a day and then has no water and limited access to the outside world.
In the last two days, a lot of Russian riot police have come to the village. The occupation authority is to appoint a new pro-Russian village elder (Village Chief), as they are to conduct a referendum the day after tomorrow, September 23. The villagers tell us that nobody wants a referendum, they live in and want to belong to Ukraine. The occupation authority gives the retired peolple gets a pension in rubles and then requires passport details. They are forced to sign an information sheet, but do not know what it means. So they are worried that it has to do with the voting.
World leaders condemn the referendum, saying it is rigged and a sham. Sweden’s Foreign Minister Ann Linde says tonight that the Occupation Authority’s referendum is illegal.

Försvarminister Ann Linde besökte Svenskbymuseet den 26 augusti 2022.
Swedens minister of Defence visited our museumin Agusgust 2022.
Försvarminister Ann Linde och ordförande för Föreningen Svenskbyborna Sofia Hoas

20 sept

Det har varit strömavbrott i Gammalsvenskby i ett par dagar, vilket medför vattenbrist och det är svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Den senaste kvällen och natten var fruktansvärda, raketer avfyrades från olika håll. Och det sker många explosioner i närheten av dammen vid Nova Kakhovka. Klockan 03.00 i natt föll en nedskjuten raket ner på en av bygatorna. Som tur var exploderade den inte och ingen skadades. Mycket skrämmande. Det är oerhört tröttande och stressande för innevånarna i byn. De vill bara ha fred.

Nyheterna rapporterar att den ukrainska försvarsstyrkornas offensiv går bra i Chersons oblast, som Gammalsvenskby tillhör. Den ryska ockupationsmakten svarar med att meddela att de redan till helgen genomföra en folkomröstning i Cherson, för att bevisa att innevånarna vill tillhöra den ryska federationen. När folkomröstningen gjordes på Krym 2014 blev valresultat 96,77 % till Rysslands fördel. Omröstningen lär inte heller denna gång anses giltigt, mer än av Ryssland själva.

There has been a power outage in Gammalsvenskby for a couple of days, which causes a water shortage and it is difficult to keep in touch with the outside world.

The last evening and night were terrible, rockets were fired from different directions. And there are many explosions near the dam at Nova Kakhovka. At 03.00 last night, a shot down rocket fell on one of the village streets. Luckily it didn’t explode and no one was hurt. But it was very scary. It is extremely tiring and stressful for the residents of the village. They just want peace.

The news reports that the offensive of the Ukrainian Defense Forces is going well in Kherson Oblast, to which Gammalsvenskby belongs. The Russian occupying power responds by holding a referendum this weekend in Kherson, to prove that the inhabitants want to belong to the Russian Federation. When the referendum was held in Krym in 2014, the election result was 96,77% in favor of Russia. The vote will not be considered valid this time either, more than by Russia itself.