2 november
Rapport Gammalsvenskby

Läget är fortsatt svårt i byn. Det finns ingen el och därmed inte vatten. De passar på att bunkra upp vatten när elen tillfälligt är tillbaka. Byborna gläds åt att internet finns, så det går att hålla kontakt med nära och kära. De har mat då de lever till stor del på självhushåll med potatis, lök och andra grönsaker. De flesta har höns, ankor eller gäss. De flesta syltar och konserverar sin mat, som är en säkrare metod när elen är osäker.
Ockupationsmaktens soldaterna är kvar i byn. Fler bilar har stulits av byns innevånare. Jaktflygen flyger ofta och lågt över byn. De ukrainska väpnade styrkorna trycker på från norr och väster, så det pågår mycket strider i närområdet.
Vi hoppas på snar befrielse!

Slava Ukraini!

—-

The situation remains difficult in the village. There is no electricity and therefore no water. They take the opportunity to stockpile water when the electricity is temporarily back. The villagers are happy that the internet exists, so it is possible to keep in touch with loved ones. They have food as they live largely on their own with potatoes, onions and other vegetables. Most have chickens, ducks or geese. Most people pickle and preserve their food, which is a safer method when electricity is uncertain.
The occupation forces’ soldiers are still in the village. More cars have been stolen by the residents of the village. The fighter jets fly frequently and low over the village. The Ukrainian armed forces are pushing from the north and west, so there is a lot of fighting in the immediate area.
We hope for a quick release!

Bunkring av vatten.

Rapport Gammalsvenskby 23 oktober

Det är tyst i byn. Det har idag regnat och det är kallt.

Det har inte funnits el eller vatten på fem dagar vilket är ett stort problem. Särskilt för de äldre. Det är också stora svårigheter att hålla kontakt med omvärlden samt nära och kära.

Ryska armén har lämnat den södra delen av byn. De ryska stridsvagnarna och stridsfordon har nu också gett sig av. Men många ryska soldater är kvar i byn.

Byborna har firat gudstjänst och hälsar till er alla och tackar för stödet från Sverige.

Slava Ukraini!


Report Gammalsvenskby 23 October

It is quiet in the village. Today it has rained and it is cold.

There has been no electricity or water for five days which is a big problem. Especially for the elderly. There are also great difficulties in keeping in touch with the outside world and loved ones.

The Russian army has left the southern part of the village. Russian tanks and other heavy vehicles have also left the village. But the russian army is still in the village.

The villagers have celebrated a service and greet you all and thank you for the support from Sweden.

Hund i byn 2021. Foto: Sofia Hoas

20 oktober
Läget i Gammalsvenskby är fortsatt svårt. Det regnade på morgonen och är väldigt kallt.

Byn har inte haft el, vatten och mycket dåligt internet de senaste 2 dygnen. De får inte heller in något bröd.

Våra hjälparbetare har idag varit i Berislav och köpt in blöjor och hygienartiklar till ålderdomshemmet och andra behövande.

Den brittiska underrättelsetjänsten menar att Ryssland överväger ett tillbakadragande från västra området om floden Dnipro och i så fall överge hela Chersonfronten.

Slava Ukraini!


The situation in Gammalsvenskby remains difficult. It rained in the morning and is very cold.

The village has had no electricity, water and very poor internet for the past 2 days. They don’t get any bread either.

Our aid workers have been in Berislav today and bought diapers and hygiene items for the old people’s home and other needy people.

The British intelligence service believes that Russia is considering a withdrawal from the western area of the Dnipro River and in that case abandoning the entire Kherson front.


Foto taget från Gammalsvesnkby. Hård vind över Dnipro 2021. Foto: Sofia Hoas

Rapport 13 oktober 

Läget är stabilt i Gammalsvenskby. Ryska armén är kvar i byn. De har upprättat ett försvarshögkvarter i byn. 

Det har varit lite mindre beskjutningar runt byn. Det flyger raketer över byn.  Jaktflyg flyger högt och cirklar runt i skyn.

Strömmen kommer och går och det är tidvis svårt att hålla kontakt. Många av byborna plockar potatis på sina fält.

—-

The situation is stable in Gammalsvenskby. The Russian army remains in the village. They have set up a defense headquarters in the village.

There has been minor shelling around the village. Rockets fly over the village. Fighter jets fly high and circle in the sky.

The electricity comes and goes and it is sometimes difficult to stay in touch with the village. Many of the villagers pick potatoes in their fields.

Katter i Gammalsvesnby. 2021. Foto: Sofia Hoas

Gammalsvenskby har haft strömlöst igen i ett dygn och har då inget vatten och begränsad tillgång till omvärlden.
De två senaste dagarna har det kommit mycket rysk kravallpolis till byn. Ockupationsmyndigheten ska utse en ny ryssvänlig byäldste (Bychef), eftersom de ska genomföra en folkomröstning i övermorgon, den 23 september. Byborna vill inte ha en folkomröstning, de bor i och vill tillhöra Ukraina. Ockupationsmyndigheten ger pensionärerna en pension i rubel och kräver då passuppgifter. De tvingas skriva under ett informationspapper, men vet inte vad det betyder. Så de är oroliga att det har med röstningen att göra.


Världens ledare fördömer folkomröstningen och säger att det är riggat och en bluff. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger ikväll att Ockupationsmyndighetens folkomröstning är rättsvidrig.

——–

Gammalsvenskby has been without power again for a day and then has no water and limited access to the outside world.
In the last two days, a lot of Russian riot police have come to the village. The occupation authority is to appoint a new pro-Russian village elder (Village Chief), as they are to conduct a referendum the day after tomorrow, September 23. The villagers tell us that nobody wants a referendum, they live in and want to belong to Ukraine. The occupation authority gives the retired peolple gets a pension in rubles and then requires passport details. They are forced to sign an information sheet, but do not know what it means. So they are worried that it has to do with the voting.
World leaders condemn the referendum, saying it is rigged and a sham. Sweden’s Foreign Minister Ann Linde says tonight that the Occupation Authority’s referendum is illegal.

Försvarminister Ann Linde besökte Svenskbymuseet den 26 augusti 2022.
Swedens minister of Defence visited our museumin Agusgust 2022.
Försvarminister Ann Linde och ordförande för Föreningen Svenskbyborna Sofia Hoas

20 sept

Det har varit strömavbrott i Gammalsvenskby i ett par dagar, vilket medför vattenbrist och det är svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Den senaste kvällen och natten var fruktansvärda, raketer avfyrades från olika håll. Och det sker många explosioner i närheten av dammen vid Nova Kakhovka. Klockan 03.00 i natt föll en nedskjuten raket ner på en av bygatorna. Som tur var exploderade den inte och ingen skadades. Mycket skrämmande. Det är oerhört tröttande och stressande för innevånarna i byn. De vill bara ha fred.

Nyheterna rapporterar att den ukrainska försvarsstyrkornas offensiv går bra i Chersons oblast, som Gammalsvenskby tillhör. Den ryska ockupationsmakten svarar med att meddela att de redan till helgen genomföra en folkomröstning i Cherson, för att bevisa att innevånarna vill tillhöra den ryska federationen. När folkomröstningen gjordes på Krym 2014 blev valresultat 96,77 % till Rysslands fördel. Omröstningen lär inte heller denna gång anses giltigt, mer än av Ryssland själva.

There has been a power outage in Gammalsvenskby for a couple of days, which causes a water shortage and it is difficult to keep in touch with the outside world.

The last evening and night were terrible, rockets were fired from different directions. And there are many explosions near the dam at Nova Kakhovka. At 03.00 last night, a shot down rocket fell on one of the village streets. Luckily it didn’t explode and no one was hurt. But it was very scary. It is extremely tiring and stressful for the residents of the village. They just want peace.

The news reports that the offensive of the Ukrainian Defense Forces is going well in Kherson Oblast, to which Gammalsvenskby belongs. The Russian occupying power responds by holding a referendum this weekend in Kherson, to prove that the inhabitants want to belong to the Russian Federation. When the referendum was held in Krym in 2014, the election result was 96,77% in favor of Russia. The vote will not be considered valid this time either, more than by Russia itself.

Rapport 11 september
Jag har precis pratat med en av byborna. Hon tackar så mycket för den stora hjälp vi alla här i Sverige hjälper dem med. Det hjälper dem att överleva. Ingen har något jobb att gå till. Det är mycket svårt nu. Hon har tack vare hjälpen so föreningen svenskbyborna finansierat, fått medicin som hon behöver. Jag skulle hälsa och tacka er alla. 🌻

Det har varit många och svåra explosioner på andra sidan Dnjepr hela natten och dagen. De ryska flygplanen flyger precis ovanför hustaken. Mycket obehagligt.

Den ukrainska armén har de senaste dygnen sprängt ryska ammunitionsförråd och ryska flygplan har skjutits ner i området.

Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


I just spoke to one of the villagers. She thanks so much for the great help from Sweden. It helps them survive. Nobody has a job to go to. It is very difficult now. Thanks to the help from the society Svenskbyborna, she has received the medicine she needs. I would like to greet and thank you all. 🌻
There have been many and heavy explosions on the other side of the Dnieper throughout the night and day. The Russian planes fly right above the rooftops. Very unpleasant.
The Ukrainian offensive is successful, the Ukrainian army has blown up Russian ammunition depots in the past 24 hours and Russian aircraft have been shot down in the area.

23 augusti


Det är väldigt varmt i Gammalsvenskby. Sedan två dagar tillbaka är det som smog, med mycket damm i luften, så sikten är mycket dålig, man ser inte ens floden Dnjepr eller grannbyar.
Annars är situationen i Gammalsvenskby är fortsatt svår. Elen slås ut då och då, vilket orsakar vattenbrist. Det går då inte heller att kommunicera med nära och kära. Det  finns dock gott om matvaror i butiken från Krym och Kazakstan, men de är mycket dyra. Det är svårt att få tag på bröd. Den ryska ockupationsmaktens soldater är ständigt i byn och kör runt med bilar och kontrollerar människor. Många ryska, lågt flygande stridsplan samt starka explosioner i närheten orsakar stress och oro för byborna.

Igår kunde hjälparbetarna köpa blöjor till sängliggande som delas ut i byn idag. Många är bekymrade över den kommande vintern. Det finns lite kol att köpa i Berislav, men det är oerhört dyrt. Innan kriget 2014 kostade ett ton kol 2-3000 UAH, efter 2014 steg det till c:a 6-7000 UAH och nu kostar det 12000 UAH, så för många är det otänkbart.

Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


23 August

It is very hot. Since two days ago it’s been like smog, with a lot of dust in the air, so the visibility is very bad, you can’t even see the river Dnieper or neighboring villages.

Otherwise, the situation in Gammalsvenskby remains difficult. Electricity goes out from time to time, causing water shortages. It is then also not possible to communicate with loved ones. However, there are plenty of foodstuffs in the store from Crimea and Kazakhstan, but they are very expensive. Bread is hard to come by. The soldiers of the Russian occupying power are constantly in the village, driving around in cars and checking people. Numerous Russian low-flying warplanes as well as loud explosions nearby cause stress and anxiety for the villagers.

Yesterday, the aid workers were able to buy diapers for those lying in bed, which are distributed in the village today. Many are worried about the coming winter. There is some coal to buy in Berislav, but it is extremely expensive. Before the war in 2014, a ton of coal cost 2-3000 UAH, after 2014 it rose to about 6-7000 UAH and now it costs 12000 UAH, so for many it is unthinkable.

Butiken i Schlangendorf 2021. Foto Sofia Hoas

Rapport från Gammalsvenskby


Byn har de senaste två dagarna haft problem med att ha kontakt med omvärlden på grund av elavbrott. De har då inte heller haft vatten. Oron är stor för att klara värmeförsörjningen i vinter.

Det har varit mer bombningar vid Kraftdammen vid Nova Kakhovka, 25 km från byn, så bron dit är nu avstängd, vilket försvårar möjligheten att få tag på förnödenheter.
Flera bybor försöker lämna byn, men det är farligt att ge sig ut på vägarna.

Äldreboende i byn har stora problem att klara den dagliga verksamheten. Vi hoppas kunna hitta sätt att hjälpa dem.


August 19th
The village has had problems with contact with the outside world for a couple of days due to power outages. There has also been no water then.
There has been more bombing at the Power Dam at Nova Kakhovka, 25 km from the village, so the bridge there is now closed, making it difficult to get supplies.


Several villagers try to leave the village, but it is dangerous to go out on the roads.


Elderly residents in the village have major problems coping with daily activities. We hope to find ways to help them.

20 juli

Fick just en rapport från våra hjälparbetare i byn.

”Tack för er hjälp från Gotland och Sverige! Vi från Gammalsvenskby tackar er alla så mycket. Vi kunde få tag på mycket mediciner till byborna.

Det är väldigt varmt här nu, det är många explosioner runt omkring oss.  igår sköts ett plan ner ovanför oss, det var skrämmande, men vi väntar på befrielse.  Själva byn är inte skadad, men folk är rädda och kan inte längre lämna. En fridfull himmel åt ert hjälpande land.  Med er hjälp och världens hjälp kommer det att bli fred i Ukraina, och detta kommer att bevara freden i hela världen.”

Hjälparbetarna i Gammalsvenskby har också gjort iordning 40 matpaket som föreningens insamling bidrog till i förra veckan. De har nu delats ut till de äldre som har det mycket svårt. Paketen innehåller basvaror för en månad framåt.

Just received a report from our relief workers in the village.

”Thank you for your help from Gotland and Sweden! We from Gammalsvenskby thank you all so much. We were able to get a lot of medicine for the villagers.

It is very hot here now, there are many explosions around us. yesterday a plane was shot down above us, it was scary, but we are waiting for liberation. The village itself is not damaged, but people are afraid and can no longer leave. A peaceful sky for your helping country. With your help and the world’s help, there will be peace in Ukraine, and this will preserve peace throughout the world.”

The aid workers in Gammalsvenskby have also prepared 40 food packages that the association’s collection contributed to last week. They have now been distributed to the elderly who are having a very difficult time. The packages contain basic goods for one month ahead.