Byborna hälsar ifrån ett högsommarvarmt Gammalsvenskby. De senaste dagarna har det skett hårda strider med kraftig beskjutning, men idag är det lite lugnare. Det har inte varit någon plundringav ryska soldater i byn den senaste veckan. Det finns el och internet, men matvarorna i butiken är nu mycket dyra och pensioner har inte betalts ut den senaste veckan. En vattenpump har brunnit ner så delar av byn har inte haft vatten på fyra dygn, vilket ställer till problem. Byäldsten Mykola är ännu bortförd av ryska armén och ingen känner till var han befinner sig.

Tack för alla generösa bidrag som fortsätter att komma in. Många bäckar små och en del större blir till en hel Dnjepr (floden som flyter fram intill byn.) Det är underbart att känna kraften i att så många vill hjälpa och det möjliggör för föreningen att konkret kunna genomföra såväl humanitära, som logistiska och medicinska insatser som krävs när kriget rasar i Ukraina. Vi samarbetar nära med byns kommunkontor, poliklinik, ålderdomshem, skola och kyrkan i Gammalsvenskby. Vi har idag gett klartecken för att hjälpa till ekonomiskt för att reparera pumpstationen i Muhlhausendorf som förser delar av byn med vatten.

Föreningen Svenskbyborna har en hjälpsändning med nödvändig medicin och andra förnödenheter på väg som Tanya Kravetz, från Gammalsvenskby organiserat tillsammans med föreningen.

——

The villagers send greetings from a high summer hot Gammalsvenskby. In recent days, there have been heavy fighting with heavy shelling, but today it is a little calmer. There have been no looting of Russian soldiers in the village in the past week. There is electricity and internet, but the groceries in the store are now very expensive and pensions have not been paid out in the last week. A water pump has burned down so parts of the village have not had water for four days, which poses problems. Village elder Mykola has yet to be abducted by the Russian army and no one knows where he is.

Thank you for all the generous contributions that continue to come in. Many small streams and some larger ones become a whole Dnieper (the river that flows next to the village.) It is wonderful to feel the power of so many wanting to help and it enables the association to concretely carry out humanitarian, as well as logistical and medical efforts required when the war rages in Ukraine. We work closely with the village’s municipal office, outpatient clinic, retirement home, school and church in Gammalsvenskby. Today we have given the go-ahead to help financially to repair the pumping station in Muhlhausendorf that supplies parts of the village with water.

The association Svenskbyborna has a relief shipment with necessary medicine and other necessities on the way that Tanya Kravetz, from Gammalsvenskby organized together with the association.

Tyska kyrkan 220513
Ålderdomshemmet
Kommunhuset 220513
Svenskbymuseet 220513

Det har idag varit mycket blåsigt i Gammalsvenskby. Internet fungerar igen. Byäldsten Mykola Kurivchak är ännu borta, bortförd av ockupanterna i lördags.

Glädjande nog har några kvinnor och barn har lyckats ta sig ut ur byn, ibland efter flera dagars försök. Det har varit mycket farligt och svårt.

Några stannar hos släkt och vänner i västra eller norra Ukraina. En familj har idag tagit sig till Polen, för vidare färd till Gotland.

Ryska armén var nere i byn i onsdags med pansarfordon och har troligen minerat stranden vid Dnjepr. De har förbjudit byborna att gå till stranden. De stal telefoner och bärbara datorer i privata hem.

Några tappra bybor har stannat kvar för att hjälpa de gamla som inte kan lämna men också för att de älskar sin by. Det är psykiskt påfrestande och många är trötta.

Det finns lite att köpa i affären, men medicinerna börjar återigen att ta slut.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41

—-

Today it has been very windy in Gammalsvenskby. The internet is working again. Village elder Mykola Kurivchak is still gone, abducted by the occupiers last Saturday.

Happily, some women and children have managed to get out of the village, sometimes after several days of trying. It has been very dangerous and difficult.

Some stay with relatives and friends in western or northern Ukraine. A family has today gone to Poland, for further travel to Gotland.

The Russian army was down in the village on Wednesday with armored vehicles and has probably mined the beach at the Dnieper. They have forbidden the villagers to go to the beach. They stole phones and laptops in private homes.

Some brave villagers have stayed behind to help the old people who can not leave but also because they love their village. It is mentally stressful and many are tired.

There is little to buy in the store, but the medicines are starting to run out again.

Gravgårdsvarde

Nibigatne med utsikt över Dnjepr

Vi kan glädjande nog meddela att en familj till har lyckats lämna Gammalsvenskby. De har tagit sig över gränsen till Polen idag . Det är Elsa Kozenko Utas barn, barnbarn och barnbarnsbarn. De är sammanlagt nio personer. De har släkt i Stockholm och letar boende till fem av dem i Stockholmsområdet. Har ni tips, hör av er till Mari och Olle. aberg.mari[at]gmail.com.

Elsa Kozenko Utas 1929-2019. Foto:Sofia Hoas

24 Mars
En mörk dag i Gammalsvenskby som nu är ryskkontrollerad / A dark day in Gammalsvenskby, which now is under russian control.