Kallt att bo i potatiskällare

30 mars
Rapport från Gammalsvenskby. Det är åter rått och kallat i byn och bara några plusgrader.
Ryska armén fortsätter sina terrorbombningar med stridvagnseld från andra sida floden och bombar med drönare. Många hus är skadade. Det är c:a 400 invånare kvar i byn, främst äldre som har svårt att flytta på sig och de som är kvar för att hjälpa sina nära och kära.

Vår chaufför Viktor fortsätter köra ner träbriketter, då byborna som är kvar i byn och de som flytt till grannbyar fortsatt behöver elda. De tar skydd i sina potatiskällare. Vi har nu levererat 150 ton och fortsätter med 50 ton till. Grannbyarna har inte heller el eller vatten. Men de beskjuts inte lika mycket.

Vi har två hjälpsändningar på gång från Sverige. Den första går iväg från Gotland imorgon med Janne Ullberg som chaufför. Han ska då köra ner en familj som flydde till Gotland för et år sedan, men som nu vill återvända till sina män och söner. Nästa hjälpsändning går iväg med Sven från Skåne efter påsk, med elverk, byggplast och presenningar samt medicin som köps in i Ukraina.

Det går inte att göra något som helst vårbruk, vilket många lever på. Utan inkomster är det svår att klara sig. Så byborna kommer behöva hjälp lång tid framöver.


Tack för alla generösa pengagåvor, stora som små som fortsätter komma in. Med er hjälp kan vi fortsätta hjälpa. Hjälpen är anpassad efter bybornas behov och alla pengar i krigsinsamlingen går till direkt hjälp.


Vi har tack vare er hittills kunna levererat 3 transportbilar, 30 elverk, 150 kaminer, 150 ton träbriketter, vattenpumpbyggplast för reparationer, mediciner, sjukvårdsutrustning, värmeljus, pannlampor och batterier till de flesta hushåll. Vi är många som jobbar ideellt både här i Sverige och på plats i Ukraina. Och vi har samarbetat med flera organisationer.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

March 30
Report from Gammalsvenskby. It is again raw and cold in the village and only a few plus degrees.
The Russian army continues its terror bombings with tank fire from across the river and bombing with drones. Many houses are damaged. There are about 400 residents left in the village, mainly elderly people who find it difficult to move and those who stay to help their loved ones.

Our driver Viktor continues to drive down wood briquettes, as the villagers who remain in the village and those who have moved to neighboring villages still need fire. They take shelter in their potato cellars. We have now delivered 150 tonnes and are continuing with 50 more tonnes. The neighboring villages also do not have electricity or water. But they are not fired upon as much.

We have two aid shipments underway from Sweden. The first leaves Gotland tomorrow with Janne Ullberg as driver. He will then run down a family who fled to Gotland a year ago, but who now want to return to their husbands and sons. The next aid shipment will leave with Sven from Skåne after Easter, with electrical equipment, construction plastic and tarpaulins as well as medicine bought in Ukraine.

It is not possible to do any spring farming, which many people do for a living. Without income, it is difficult to get by. So the villagers will need help for a long time to come.


Thank you for all the generous monetary donations, large and small, that continue to come in. With your help, we can continue to help. The aid is adapted to the needs of the villagers and all money in the war collection goes to direct aid.
Thanks to you, we have so far been able to deliver 3 transport trucks, 30 power plants, 150 stoves, 150 tons of wood briquettes, water pump construction plastic for repairs, medicines, medical equipment, heat candles, headlamps and batteries to most households. There are many of us who work voluntarily both here in Sweden and on site in Ukraine.

And we have collaborated with several organizations.


Together we are strong!

Tack för alla bidrag som hjälper oss hjälpa!

26 mars
Rapport från Gammalsvenskby. Läget i byn är mycket svårt.
Det har varit lite varmare dagtid, med upp till 18 grader, men är fortsatt kall på nätterna.


Ryska armén fortsätter terrorbomba byn med artilleri och drönare, vilket gör det mycket svårt att röra sig och att leva i byn. De skjuter på bilar och människor. I regionstaden Berislav, som ligger en mil från byn, sköt Ukrainas polis ner 5 ryska drönare.


Det är c:a 400 invånare kvar, främst äldre som har svårt att flytta på sig och de som är kvar för att hjälpa sina nära och kära. Det är mycket svårt att leva under dessa förutsättningar, när det blir livsfarligt bara för att gå att hämta vatten. De som lämnat har blivit tvungna att sälja eller slakta sina djur.
Det är också mycket illavarslande att byborna inte kan komma igång med något vårbruk. Många lever på självhushåll och odlar eller jobbar med potatis och morötter för sin försörjning. Utan inkomster är det svår att klara sig. Så många kommer behöva hjälp lång tid framöver.


Tack för alla generösa pengagåvor, stora som små som fortsätter komma in. Vi hinner inte tacka er personligen, men vi är oerhört tacksamma! Med er hjälp kan vi fortsätta hjälpa. Hjälpen är anpassad efter bybornas behov och alla pengar i krigsinsamlingen går till direkt hjälp.


Vi har sedan befrielsen från den ryska ockupationsmakten den 11 november, levererat 3 transportbilar, 30 elverk, 150 kaminer, 150 ton träbriketter, vattenpumpbyggplast för reparationer, mediciner, sjukvårdsutrustning, värmeljus, pannlampor och batterier till de flesta hushåll.

Vi är många som jobbar ideellt både här i Sverige och på plats i Ukraina. Och vi har samarbetat med flera organisationer som Blågula bilen, Direct Ukraine, Operation Aid m.fl.


Och vi fortsätter.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


March 26
Report from Gammalsvenskby. The situation in the village is very difficult.
It has been a little warmer during the day, with up to 18 degrees, but is still cold at night.
The Russian army continues to terror bomb the village with artillery and drones, making it very difficult to move and live in the village. They shoot at cars and people. In the regional town of Berislav, which is one mile from the village, Ukrainian police shot down 5 Russian drones.
There are about 400 residents left, mainly elderly people who find it difficult to move and those who remain to help their loved ones. It is very difficult to live under these conditions, when it becomes life-threatening just to go get water. Those who left have been forced to sell or slaughter their animals.
It is also very ominous that the villagers cannot start any spring farming. Many live independently and grow or work with potatoes and carrots for their livelihood. Without income, it is difficult to get by. So many will need help for a long time to come.
Thank you for all the generous monetary donations, large and small, that continue to come in. We don’t have time to thank you personally, but we are extremely grateful! With your help, we can continue to help. The aid is adapted to the needs of the villagers and all money in the war collection goes to direct aid.
Since the liberation from the Russian occupying power on November 11, we have delivered 3 transport trucks, 30 power plants, 150 stoves, 150 tons of wood briquettes, water pump construction plastic for repairs, medicines, medical equipment, heat candles, headlamps and batteries to most households. There are many of us who work voluntarily both here in Sweden and on site in Ukraine. And we have collaborated with several organizations such as Blue Yellow Car, Direct Ukraine, Operation Aid and others.
And we continue.
Together we are strong!

Två av våra modiga volontärer. Sven Bjerlestam lämnar över nycklarna till Nina Knutas. Sven körde ner bilen från Gotland till Ukraina för att användas till persontransporter i byn.

Heroiam slava

22 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Gammalsvenskby ligger i frontzonen. Byn befriades från den ryska ockupationsmakten i november, menterrorbombas sedan dess från andra sidan floden Dnipro. De sista två dygnen berättar byborna att det varit stilla, med färre bombningar.
Våren är på gång med varmare dagar, med upp till 15 grader dagtid, men på nätterna är det ännu kallt. Det finns ingen el och prognosen att få tillbaka elen ser mörk ut. Det lär ta månader.
På grund av terrorbombningarna går det inte att inleda något vårbruk. Normalt brukar potatisen sättas kring den 8 mars.
Flera män från byn är inkallade i till Ukrainas försvar. En man från byn dödades i förrgår vid fronten i Bachmut. Våra tankar går till hans familj.
Tack alla bidrag som fortsätter komma in till Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma för att vi inte glömmer dem.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini! Heroiam slava!

March 22
Report from Gammalsvenskby
Gammalsvenskby is in the front zone. The village was liberated from the Russian occupying power in November, and has since been terror bombed from across the Dnipro River. For the last two days, the villagers say that it has been quiet, with fewer bombings.
Spring is underway with warmer days, with up to 15 degrees during the day, but at night it is still cold. There is no electricity and the prognosis for getting the electricity back looks bleak. It will take months.
Due to the terrorist bombings, it is not possible to start any spring farming. Normally, potatoes are planted around March 8.
Several men from the village are called up for the defense of Ukraine. A man from the village was killed the day before yesterday at the front in Bachmut. Our thoughts go out to his family.
Thank you to all the contributions that continue to come in to Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.
Together we are strong!

Vår i byn. arkivbild. Foto: Sofia Hoas

Värsta terrordagen hittills

18 mars
Rapport från Gammalsvenskby

Situationen är mycket svår i byn. Igår var värsta dagen hittills, när det gäller antal beskjutningar. Ryska armén terrorbombade då byn 100 gånger, från andra sidan floden.
I ett hus for möbler ut genom fönstren, men som tur var hade familjen tagit skydd i källaren.

Det finns ingen el sedan mitten på oktober. Det är bara c:a 400 personer kvar, av normalt 2300 personer.

Vi fortsätter köra ner träbriketter. Det börjar nu bli varmare på dagarna men är ännu kallt på nätterna.

Tack alla ni som stöder Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma för att vi inte glömmer dem.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


March 18th
Report from Gammalsvenskby

The situation is very difficult in the village. Yesterday was the worst day so far, in terms of number of shelling. The Russian army then terror-bombed the village 100 times, from across the river.
In one house, furniture went out through the windows, but luckily the family had taken shelter in the basement.

There has been no electricity since mid-October. There are only about 400 people left, out of the normal 2300 people.

We continue to drive briquettes to the village. It is now starting to get warmer during the day but is still cold at night.

Thank you to all of you who support Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.

Together we are strong!

Många granater och minor

14 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Situationen i byn blir värre för varje dag. Terrorbombningarna från ryska armén fortsätter. Det är mycket förstörelse av hus. Många bybor är nervösa och lämnar till släktingar eller hyr in sig i grannbyar eller grannstäder. Det har varit lite lugnare de sista dygnet. Det är omkring 500 personer kvar i byn som inte kan eller vill lämna.

Ockupanterna ligger på andra sidan floden Dnipro och skjuter på bilar och människor. Deras onda drönare med bomber flyger både dag och natt.

Det finns många odetonerade granater och minor runt om i byn.

Det har kommit in matpaket till byarna i distriktet. Vi har fortsatt kört ner träbriketter. Det är kallt på nätterna. Särskilt i de djupa matkällarna, där många tillbringar sin tid i skydd.

Tack alla ni som stöder Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma av vi inte glömmer dem.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


14th of March


Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is getting worse every day. The terrorist bombings by the Russian army continue. There is a lot of destruction of houses. Many villagers are nervous and leave to relatives or rent in neighboring villages or towns. It has been a little quieter the last 24 hours. There are around 500 people left in the village who cannot or do not want to leave.
The occupiers are on the other side of the Dnipro river and are shooting at cars and people. Their evil drones with bombs fly both day and night.
There are many unexploded shells and mines around the village.
Food parcels have arrived for the villages in the district. We have continued to run down wood briquettes. It is cold at night. Especially in the deep food cellars, where many spend their time in shelter.
Thank you to all of you who support Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.
Together we are strong!


10 mars


Rapport från Gammalsvenskby
Vädret i byn är nu varmare dagtid, men på nätterna är det bara några plusgrader.
Den 8 mars brukar byborna normalt sätta sin potatis. Men det är omöjligt just nu.

Det har varit mycket terrorbombningar dag som natt den senaste veckan. Men det senaste dygnet har det varit det lite lugnare.
Då ryska armén går in med uppsökande drönare är det mycket farligt att vara ute.
Många fler har flytt den senaste veckan. Många till släktningar i byar eller städer i närheten. Den senaste uppskattningen var att det är 4-500 personer kvar i byn.


Det är mycket svårt att nå fram med humanitär hjälp. Men byarna i frontzonen har fått in och ska få matpaket med basvaror. Vi fortsätter att köra ner briketter, då det är fortsatt kallt på nätterna.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

——

Report from Gammalsvenskby
The weather in the village is now warmer during the day, but at night it is only a few plus degrees.
On March 8, the villagers normally plant their potatoes. But that’s impossible right now.

There have been a lot of terrorist bombings day and night this past week. But in the last 24 hours it has been a bit calmer.
As the Russian army moves in with reconnaissance drones, it is very dangerous to be outside.
Many more have fled in the past week. Many to relatives in villages or towns nearby. The latest estimate was that there are 4-500 people left in the village.

It is very difficult to reach with humanitarian aid. But the villages in the front zone have received and will receive food packages with basic goods. We continue to run down briquettes, as it is still cold at night.

Arkivbild.

Mycket svårt läge i byn

6 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är mycket svårt. Det har fortsatt varit hårda terrorbombningar, dag som natt den senaste veckan. Ryska armén bombar bland annat med drönare, som söker upp sina mål.
En ukrainsk volontärorganisation skulle evakuera en mormor med sina 3 barnbarn i norra delen av byn. De blev direktbeskjutna och de två volontärerna skadades svårt. Den ena vårdas på intensivvårdsavdelning med en punkterad lunga och krossad arm. Bilen blev totalt demolerad. Hjältar som hjälper människor i frontzonen. Och som tur var hade inte barnen kommit in i bilen.
Dagen efter besköts en polisbil och ytterligare 5 personer skadades, varav 3 civila.

Även det humanitära centret i regionstaden Berislav och flera andra byar längs floden terrorbombas.
Även idag var det hård beskjutning och flera hus har skadats. Ett fattade eld, så brandkåren fick rycka ut och släcka.
Det är nu direkt livsfarligt i byn. Flera bybor har flytt eller planerar att fly till säkrare platser. Omkring 500 är kvar för att de inte kan eller vill lämna.

Vi försöker stötta och hjälpa så mycket vi kan. De är mycket tacksamma för vårt stöd.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!
Vill ni bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby. Sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


6 March
Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is very difficult. There have continued to be heavy terrorist bombings, day and night for the past week. The Russian army bombs, among other things, with drones, which seek out their targets.
A Ukrainian volunteer organization was to evacuate a grandmother with her 3 grandchildren in the northern part of the village. They came under direct fire and the two volunteers were badly wounded. One is being cared for in the intensive care unit with a punctured lung and broken arm. The car was completely demolished. Heroes helping people on the frontline. And luckily the children hadn’t gotten into the car.
The following day, a police car was fired upon and another 5 people were injured, 3 of whom were civilians.

The humanitarian center in the regional town of Berislav and several other villages along the river were also terror-bombed.
Even today there was heavy shelling and several houses have been damaged. One caught fire, so the fire brigade had to go out and put it out.
It is now downright life-threatening in the village. Several villagers have fled or are planning to flee to safer places. About 500 remain because they cannot or do not want to leave.

We try to support and help as much as we can. They are very grateful for our support.
Together we are strong!

Terror

2 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är mycket dåligt. Hänsynslösa terrorbombningarna från ryska armén, som finns på andra sidan floden pågår dag och natt. De skjuter på hus, civila bilar och humanitär hjälp. Igår skadades två civila personer i byn. Det finns inga militära mål i byn. Så det är ren terrorbombning av vad Ryssland kallar sitt eget folk, då de anser området vara för evigt annekterat?!
Terrorn sker längs hela frontzonen, längs Dnipros strand.
Det är därför mycket svårt att nå fram med humanitär hjälp i nuläget. Det finns inget el och dåligt internet. Det är för farligt att röra sig i byn. Byborna lyckades igår ordna så att det nu finns vatten säkrat en gång i veckan.
Byborna är oändligt tacksamma för er stöttning och direkta hjälp.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!
—-

March 2
Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is very bad. The ruthless terrorist bombings by the Russian army, which is on the other side of the river, is going on day and night. They shoot at houses, civilian cars and humanitarian aid. Yesterday, two civilians were injured in the village. There are no military targets in the village. So it’s pure terror bombing of what Russia calls its own people, as they consider the area to be forever annexed?!
The terror takes place along the entire front zone, along the banks of the Dnipro.
It is therefore very difficult to reach with humanitarian aid at the moment. There is no electricity and poor internet. It is too dangerous to move in the village. The villagers yesterday managed to arrange so that water is now secured once a week.
The villagers are endlessly grateful for your support and direct help.
Together we are strong!