Byborna meddelar att det är efter omständigheterna lugnt i byn. De har el, vatten, internet och telefon. Det finns mat. Det har dock inte kommit bröd på fyra dagar, men de hoppas att det kommer en leverans imorgon. Affären kan ta emot kortbetalningar igen.

I byn vajar ännu de ukrainska flaggorna. De jobbar på, potatisen har redan börjat växa. Barnen leker på gatan, de börjar bli vana med att missiler som flyger över byn.

Ålderdomshemmet och vårdcentralen fungerar. Föreningen har tack vare samarbeten och ett engagerat nätverk med organisationer, privatpersoner och hjältemodiga chaufförer lyckats få ner hjälpsändningar med förnödenheter. En del har körts från Sverige och en del mediciner har köpts in i Ukraina. Personalen på vårdcentralen uttrycker en stor tacksamhet för de hygienprodukter och livsviktiga mediciner som kommit.
Idag har ryska armén besökt byn igen. Vi vet inte mer än att de lämnat.

Den första hjälpsändningen kom fram på dagen, hundra år efter att Röda korset kom ner vid den stora hungersnöden 1922.


Ungefär 35 svenskbyättlingar har tagit sig till Sverige. Fler försöker ta sig ut ur byn. Men vägarna är tidvis stängda och det krävs gröna korridorer för att lämna, eftersom den ligger i ryskockuperat område. Det pågår strider runt om byn, främst norr och väster om.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

www.svenskbyborna.se

———–

The villagers announce that it is calm in the village according to the circumstances. They have electricity, water, internet and telephone. There is food. However, bread has not arrived in four days, but they hope that there will be a delivery tomorrow. The store can accept card payments again.

The Ukrainian flags are still waving in the village. They are working on, the potatoes have already started to grow. The children play on the street, they start to get used to missiles flying over the village.

The old people’s home and the health center work. Thanks to collaborations and a committed network with organizations, private individuals and heroic drivers, the association has managed to bring down relief shipments with necessities. Some have been driven from Sweden and some medicines have been bought in Ukraine. The staff at the health center express a great deal of gratitude for the hygiene products and vital medicines that have arrived.

Today, the Russian army has visited the village again. We do not know more than that they have left.

The first relief shipment arrived on the day, a hundred years after the Red Cross came down in the great famine of 1922.

About 35 Swedish village descendants have moved to Sweden. More are trying to get out of the village. But the roads are occasionally closed and green corridors are required to leave, as it is located in a Russian-occupied area. There are fighting going on around the village, mainly north and west.

Hjälpsändning

Byborna har firat påsk i helgen. Det var efter omständigheterna lugnt och de kunde gå till kyrkan och fira påsk. Våren har kommit, det är vackert väder och varmt.
På påskdagen flög dock många raketer, både höga och låga över byn, och de kunde se dem explodera nära Kakhovka på andra sidan floden.

Det finns el, vatten och mat. Och idag kom brödbilen och det finns lite mat att köpa. Det har kommit in en del mediciner och hygienprodukter.
Ungefär en fjärdedel av byns befolkning, främst äldre, kvinnor och barn har lämnat byn. De har åkt till släkt och vänner i Västra Ukraina, Polen, Kroatien och Sverige. Vägen från byn har idag varit helt stängd på grund av strider.
Nyheterna fortsätter rapportera att Ryssland planerar att göra en folkomröstning i Kherson, likt den de gjorde vid den illegala annekteringen av Krim. Som aldrig godkändes av omvärlden.

Flera av byborna tackar så mycket för det svenska stödet och hjälpsändningarna och de som lyckats lämna tackar också för den hjälp de fått tack vare föreningen Svenskbybornas kontakter och ekonomiska stöd. Så tack alla för era insatser stora som små!

Tillsammans är vi starka.

Slava Ukraini!

Sofia Hoas bilder från 2012. Saknar samtalen med Lydia Utas och Melitta Portje,  som båda är borta idag. De berättade på gammalsvenska  allvarliga och hemska berättelser om sina upplevelser från ockupationen under andra världskriget och arbetsläger i Tyskland och sedan Sibirien. Hemskheter som är skrämmande lika dagens händelser i Ukraina.


———–

The villagers have celebrated Easter this weekend. It was calm under the circumstances and they could go to church and celebrate Easter. Spring has come, it’s beautiful weather and warm.

On Easter day, however, many rockets, both high and low, flew over the village, and they could see them explode near Kakhovka on the other side of the river.

There is electricity, water and food. And today came the bread truck and there is some food to buy. Some medicines and hygiene products have been introduced.

About a quarter of the village’s population, mainly the elderly, women and children, have left the village. They have gone to relatives and friends in Western Ukraine, Poland, Croatia and Sweden. The road from the village has today been completely closed due to fighting.

The news continues to report that Russia is planning to hold a referendum in Kherson, similar to the one they did at the illegal annexation of Crimea. Which was never approved by the outside world.

Several of the villagers thank you so much for the Swedish support and relief shipments and those who managed to leave also thank you for the help they received thanks to the association Svenskbyborna’s contacts and financial support. So thank you all for your efforts big and small!

Together we are strong.

Slava Ukraini!

Sofia Hoa’s photos from 2012. Miss the conversations with Lydia Utas and Melitta Portje, who are both gone today. In Old Swedish, they told serious and horrible stories about their experiences from the occupation during World War II and labor camps in Germany and then Siberia. Horrors that are frighteningly similar to today’s events in Ukraine.
The picture from the Swedish and Ukrainian Orthodox Church shows the Swedish choir during the Easter celebrations. The hill is the old Turkish fortification between the village and the Dnieper. On others lies Kakhovka.


Saknar samtalen med Lydia Utas och Melitta Portje,  som båda är borta idag. De berättade på gammalsvenska  allvarliga och hemska berättelser om sina upplevelser från ockupationen under andra världskriget och arbetsläger i Tyskland och sedan Sibirien. Hemskheter som är skrämmande lika dagens händelser i Ukraina.
Melitta Portje. Foto: Sofia Hoas
Bilden från den svenska och ukrainsk-ortodoxa kyrkan visar den svenska kören under påskfirandet
Kullen är den gamla turkiska befästningen mellan byn och Dnjepr. På andra ligger Kakhovka.

22 april

Idag skiner solen i Gammalsvenskby. Det är långfredag i Ukraina och i helgen firar de påsk.
Den senaste veckan har många försökt och en del lyckats lämna byn. De har åkt i civila bilkonvojer genom
ryskockuperat område från kommunstaden Beryslav till staden Kryvyv Rih, norr om Gammalsvenskby.
Det är omkring 30 vägspärrar och kontroller på den sträckan. Minst en av konvojerna blev beskjutna,
några bilar fick vända, men alla i bilarna överlevde.
Flera familjer har tagit sig till Sverige, men också till andra länder som Polen och Kroatien, där de har släkt
eller vänner. Men det blir allt svårare att fly, vissa dagar har de inte fått åka. En del väljer att stanna för
att ta hand om de gamla eller andra som inte kan lämna.

På nyheterna säger de att Ryssland vill utropa regionen Kherson som Gammalsvenskby tillhör,
till en rysk republik likt Donetsk och Luhansk. Det ska göras en falsk folkomröstning och det
går rykten om att männen ska kallas in till den ryska armén.

Det finns större delen av tiden el och vatten. De lever främst på sitt självhushåll.
Det är ont om mediciner och hygienprodukter. Det har annars varit lugnt från beskjutningar sedan i måndags,
men i natt var det så kraftiga explosioner i närheten att fönster och dörrar slogs upp på Nya Bygatan.
Det förväntas bli mer strider, när nu Rysslands armén koncentrerar sig på de södra och östra delarna av Ukraina.

Föreningen har tack vare samarbeten och ett oerhört engagerat nätverk med organisationer, privatpersoner och
hjältar till chaufförer lyckats få ner fler hjälpsändningar med mediciner och förnödenheter samt kunnat hjälpa
byborna som lämnat.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby,
sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.

————————————–

Today the sun is shining in Gammalsvenskby. This weekend they will celebrate Easter.
In the last week, many have tried and some managed to leave the village.
They have traveled in civilian car convoys through a Russian-occupied area from
the municipal town of Beryslav to the town of Kryvyv Rih, north of Gammalsvenskby.

There are about 30 roadblocks and controls on that stretch. At least one of the convoys was shelled,
some cars were allowed to turn around, but everyone in the cars survived. Several families came to Sweden,
but also to other countries such as Poland and Croatia, where they have relatives or friends.
But it is becoming increasingly difficult to escape, some days they have not been allowed to go.
Some choose to stay to take care of the elderly or others who can not leave.

In the news, they say that Russia wants to declare the Kherson region to which Gammalsvenskby belongs,
a Russian republic like Donetsk and Luhansk. A false referendum is to be held and there are rumors
that the men will be called up to the Russian army.

Most of the time there is electricity and water. They live mainly on their own household.
There is a shortage of medicines and hygiene products.

It has otherwise been calm from shelling since Monday, but last night there were such powerful
explosions nearby that windows and doors were smashed on Nova street.

There are expected to be more fighting, now that Russia’s army is concentrating on the southern and eastern parts of Ukraine.

Thanks to networks, collaborations and heroes for drivers, the association has managed to bring down more relief shipments with medicines and supplies.

Vår i byn 2013. Innan kriget.

Idag fick vi detta meddelande från byn:

Våra kära, älskade vänner från Sverige. Igår fick vi er ovärderliga hjälp. Vi tackar för ert stöd, ni var de första som gav oss en hjälpande hand. Ett stort tack till alla er i Sverige.

Svenskbybornas hjälpsändning med nödvändiga mediciner lyckades äntligen lyckats nå fram till byn. Det är tack vare alla er här som stöttar och gett bidrag samt ett stort nätverk med människor och organisationer som gjort detta möjligt. Det är fantastiskt att känna kraften i viljan att hjälpa. Det blev nästan på dagen 100 år sedan hjälpsändningen kom till Gammalsvenskby 1922.

Tillsammans är vi starka!


Today we received this message from the village:

Our dear, beloved friends from Sweden. Yesterday we received your invaluable help.

We thank you for your support, you were the first to give us a helping hand. A big thank you to everyone in Sweden.

Good news that the residents of Svenskby’s relief shipment with necessary medicines have finally managed to reach the village. It is thanks to all of you here who support and have made contributions and a large network of people and organizations that has made this possible. It’s amazing to feel the power of the will to help. It was almost 100 years since the relief shipment arrived in Gammalsvenskby in 1922.

Together we are strong!

Bild från påskfirandet i kyrkan 2022.

Vi kan glädjande nog meddela att en familj till har lyckats lämna Gammalsvenskby. De har tagit sig över gränsen till Polen idag . Det är Elsa Kozenko Utas barn, barnbarn och barnbarnsbarn. De är sammanlagt nio personer. De har släkt i Stockholm och letar boende till fem av dem i Stockholmsområdet. Har ni tips, hör av er till Mari och Olle. aberg.mari[at]gmail.com.

Elsa Kozenko Utas 1929-2019. Foto:Sofia Hoas

15 april

Tack för bidragen som fortsätter komma in.

Idag har det varit lite varmare i Gammalsvenskby. Byn är fortfarande ryskockuperad och fler strider förväntas runt byn.

Tidigt i morse sköt ukrainska armén mot hamnen i Tavriysk nära Kakhovka på andra sidan floden Dnjepr. Marken skakade i Gammalsvenskby.

Byn får in lite mat från närliggande byar. Det kommer bröd varannan dag. Idag kom det in korv. Hygienprodukter och medicin är slut.

Elen svajar. Vatten finns ibland. Internet är dåligt, och på TV visas bara rysk propaganda och lögner.

Många försöker lämna byn, de är rädda för nya strider. De lämnar i civila konvonjer, men det är mycket farligt. De har beskjutits. En del har trots allt lyckats ta sig ut.

Today it has been a bit warmer in Gammalsvenskby. The village is still Russian occupied and more battles are expected around the village.

Early this morning, the Ukrainian army fired at the port of Tavriysk near Kakhovka on the other side of the Dnieper River. The ground shook in Gammalsvenskby.

The village receives some food from nearby villages. Bread comes every other day. Today sausages arrived. Hygiene products and medicine are out of stock.

Electricity sways. Water is sometimes available. The internet is bad, and only Russian propaganda and lies are shown on TV.

Many are trying to leave the village, they are afraid of new battles. Some have managed to get out.

Bild från byn 2017 Foto: Sofia Hoas

Det är idag relativt lugnt i byn. Igår regnade det. Idag blommar aprikosträden, men de är kallt och blåsigt.

Byborna har fått in lite mat från grannbyarna, men idag kommer det ingen brödbil. Grannbyar har plundrats och nya strider väntas i hela området. Flyktingar från närliggande byar och grannstaden Beryslav har kommit till byn.

Byäldsten rapporterar att tjänstemännen på kontoret tillsammans med bybor har planterar rosor och träd vid monumentet över den Heliga Maria som står vid infarten till byn samt utanför kommunkontoret i Gammalsvenskby.

Må de få blomma i fred och frihet!

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Today it is relatively quiet in the village. Yesterday it rained. Today the apricot trees are in bloom, but they are cold and windy.

There is electricity, water and heating. The village has received some food from outside, but today there will be no bread truck.

Neighboring villages have been looted and new battles are expected throughout the area.
Refugees from nearby villages and the neighboring town of Beryslav have come to the village.

The head of the village reports that the officials in the office together with the villagers have planted roses and trees at the monument
over the Holy Mary which stands at the entrance to the village and outside the municipal office in Gammalsvenskby.

Vår i byn 2016

May they flourish in peace and freedom.

Den 9 april var ryska armén på besök i Gammalsvenskby. Byäldsten Mykola tog emot dem på kommunkontoret och informerade om läget i byn. Förhandlingar har enligt honom gått bra. Ryska armén hade sagt att de ska hjälpa Gammalsvenskby.

Byborna har det lite bättre, då det kommer mat från grannbyar. Några i byn lyckats beställa medicin i staden Kryvyj Rih och få en taxichaufför att köra ner ordern, förbi ryska vägspärrar.

Det sägs att borgmästaren i kommunstaden Beryslav har bytts ut och att den ryska flaggan nu hissats där på kommunhuset. Många är oroliga för nya strider i Beryslav, då kriget nu koncentreras söder och österut. Det kommer flyktingar till byn från Beryslav och andra byar i närheten, som har dåligt med mat och som plundrats på värdesaker och elektronisk utrustning.


On April 9, the Russian army visited Gammalsvenskby. The head of the village Mykola, met them at the municipal office and informed about the situation in the village. According to him negotiations have gone well. They had said they wanted to help the village.

The villagers are a little better off, as food comes from neighboring villages. Some in the village managed to order medicine from the town of Kryvyi Rih and get a taxi driver to drive down the order, past Russian roadblocks.

It is said that the mayor of the municipal town of Beryslav has been replaced and that the Russian flag has now been hoisted there at the town hall. Many are worried about new fighting in Beryslav, the war is concentrating to the southern and eastern parts of Ukraine. There are refugees coming to the village from Beryslav and other villages nearby, who have poor food and who have been looted of valuables and electronic equipment.

Gravgårdsvarde i mars 2017. Foto: Sofia Hoas
Strandremsan vid Dnjepr, nedanför byn. Mars 2017. Foto: Sofia Hoas

Tack för de bidrag och medlemskap som kommer in. Vi hinner inte med att tacka enskilda och inte heller att skicka välkomstbrev till nya medlemmar. Men det kommer senare!

Läget i Gammalsvenskby har varit ansträngt, då elförsörjning försvann i några dagar efter strider i Novovorontsovka, norr om byn. Med el förvinner vattenförsörjning och kontakt med omvärlden.

Men elen är nu tillbaka.

Det har svårt att få tag på förnödenheter som mjöl, smör och spannmål, men igår lyckades byn få in lite mjöl. Och idag lördag ska brödbilen från Beryslav komma.

Många är oroliga för striderna som förväntas intensifieras när ryska armén ny verkar koncentrera sig på östra och södra Ukraina. Det skjuts raketer över byn och det pågår strider och bombningar både sydväst, i närheten av kraftdammens västra strand och norr om dem. Raketer skjuts ständigt över byn.

På torsdagskvällen kom ytterligare 2 svenskbyättlingar (Buskas) till Gotland, Tanja med sin 7-åriga son Mykola. De har i 2 veckor försökt att ta sig ur ryskockuperade regionstaden Kherson och har nu äntligen lyckats ta sig förbi de ryska vägspärrarna. Vi hälsar dem varmt välkomna till ön.


Thank you for the contributions and memberships that come in.

The situation in Gammalsvenskby has been strained, as the electricity supply disappeared for a few days after fighting in Novovorontsovka, north of the village. With electricity, water supply and contact with the outside world disappear.

But the electricity is now back.

It is difficult to get supplies such as flour, butter and grain, but yesterday the village managed to get some flour. And today, Saturday, the bread truck from Beryslav will arrive.

Many are worried about the shelling, which is expected to intensify as the Russian army appears to be concentrating on eastern and southern Ukraine. Rockets are fired over the village and battles and bombings are taking place both southwest and north of them. Rockets are constantly fired over the village.

Last Thursday evening, another 2 Swedish village descendants (Buskas) came to Gotland, Tanja with her 7-year-old son Mykola. They have been trying for 2 weeks to get out of the Russian-occupied regional city of Kherson and have now finally managed to get past the Russian roadblocks. We warmly welcome them to the island.

Posthuset i Gammalsvenskkby 2015

Tack för de bidrag som fortsätter att komma in. De kommer att behövas.

Vi har nu svårt att hålla kontakt med Gammalsvenskby. Internet fungerar inte då det inte finns el i byn sedan ett dygn, på grund av att en tranformator skadats vid strider norr om byn. Vi är oroliga att inte alls får kontakt när mobilbatterier laddar ur. Vattentillgången är också beroende av el. Vi ber för att elen kommer tillbaka.

Butikens och apotekens hyllor är tomma. Gammalsvenskby är isolerad.
Byborna är oroliga för de eskalerande strider som nu väntas i Khersons region.

I närmaste grannstaden Beryslav patrullerar ryssarna gatorna och mat och mediciner är helt slut även här. Borgmästaren Oleksandr är frisläppt efter 2 veckors fångenskap. Vi har dock inte fått rapporter om hans tillstånd.

Två svenskbyättlingar, en mamma med en 6-årig son har efter 12 dagars försök lyckats ta sig ur regionstaden Kherson. De har stått vid ryska vägspärrar som vägrat släppa igenom den och vissa dagar har det varit för hårda strider för att de skulle våga ge sig ut. De är nu äntligen vid polska gränsen på väg mot Gotland. 🙏

Vi ber för fred. Slava Ukraini!


Thanks for the contributions that keep coming in. They will be needed.

We now have difficulty keeping in touch with Gammalsvenskby. The internet does not work as there has been no electricity in the village for 24 hours, due to a transformer being damaged in fighting north of the village. We are worried that we will not get in touch at all when mobile batteries discharge. The water supply is also dependent on electricity. We pray for the electricity to return.

The store and pharmacy shelves are empty. Gammalsvenskby is isolated.

The villagers are worried about the escalating fighting that is now expected in the Kherson region.

In the nearest neighboring town, Beryslav, the Russians patrol the streets and food and medicine are completely gone here as well.

Mayor Oleksandr has been released after 2 weeks in captivity. However, we have not received any reports of his condition.

Two Swedish village descendants, a mother with a 6-year-old son, after 12 days of trying, managed to get out of the regional city of Kherson. They have stood by Russian roadblocks that refused to let it through and some days there have been too hard battles for them to dare to go out. They are now finally at the Polish border on their way to Gotland.

We pray for peace. Slava Ukraini!

Arvid Knutas 2017
Gårdsvaren Bax 2017. Foto Sofia Hoas