Idag firade byborna gudstjänst i den tyska kyrkan. Det är ett mycket bra växtår och aprikoser och persikor och druvor ser fina ut. Men på grund av den ryska ockupationen har de inte möjlighet att sälja sina produkter.


Igår kunde en av hjälparbetarna ta sig till den närmaste staden för att köpa in medicin för insamlade pengar. Vägarna är farliga då byn ligger nära strategiskt viktiga platser vilket innebär stora risker att ge sig iväg för att köpa in mat, hygienartiklar eller medicin. Men hjälparbetarna hoppas kunna ta sig till en större stad om ett par dagar, då det börjar bli ont om hjärt- och magmediciner.


Today the villagers celebrated a service in the German church. It is a very good growing year and apricots and peaches and grapes are looking fine. However, due to the Russian occupation, they are unable to sell their products.
Yesterday, one of the aid workers was able to get to the nearest town to buy medicine with the money collected. The roads are dangerous as the village is close to strategically important places, which means great risks to go out to buy food, hygiene items or medicine. But the aid workers hope to be able to get to a bigger city in a couple of days, when heart and stomach medicines are starting to run out.

Igår förstörde ukrainska armén brofästet till bron vid Nova Kakhovkadammen. De ligger 25 km längre ned längs floden Dnjepr. Detta är början på den ukrainska motoffensiv vars syfte är att återta södra Ukraina. I och med att broarna förstört, stoppas Rysslands underhåll av sin armé väster/norr om Dnjepr.

I Gammalsvenskby finns det dagligen mycket ryska soldater. De har annekterat hus, bland annat byns dagis. De letar bostäder och logement till sin armé inför hösten och vintern.

Byborna har inte kunnat sälja sin potatis och det är svårt och dyrt att få tag på ved, kol eller briketter inför vintern.

—–

Yesterday, the Ukrainian army destroyed the abutment of the bridge at the Nova Kakhovka dam. They are located 25 km further down the Dnieper River. This is the beginning of the Ukrainian counter-offensive whose aim is to retake southern Ukraine. With the bridges destroyed, Russia’s maintenance of its army west/north of the Dnieper is stopped.

In Gammalsvenskby there are many Russian soldiers every day. They have annexed houses, including the village kindergarten. They are looking for housing and lodging for their army for the fall and winter.

The villagers have not been able to sell their potatoes and it is difficult and expensive to get hold of firewood, coal or briquettes for the winter.

28 juli

Igår förstörde Ukrainska armén bron över Dnjepr som förbinder Kherson stad med södra Ukraina, som ett led i den motoffensiv som ska ta tillbaka de ryskockuperade områdena.

Idag kom ryska ockupationsmaktens soldater och förstörde monumentet framför den svenska/ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Gammalsvenskby. Monumentet står för Ukrainas självständighet, högst upp fanns Ukrainas vapensköld och ”Landets framtid beror på oss”.

Polikliniken hälsar att de som är kvar i Gammalsvenskby är mycket trötta och enormt stressade, efter att det att ryska flygplan flugit lågt i hela veckan och det har varit mycket ryska soldater i byn. Särskilt de äldre mår dåligt. En del mediciner, Särskilt mag- och hjärtmedicin börjar ta slut.

Vägarna och städerna är farliga, så de behandlar i stort sett alla här på den lokala polikliniken.

Våra hjälparbetare i byn planerar återigen att åka till en stad och köpa medicin, möjligen finns där också vuxenblöjor. 

Yesterday, the Ukrainian army destroyed the bridge over the Dnieper connecting the city of Kherson with southern Ukraine, as part of the counter-offensive to take back the Russian-occupied territories.

Today the soldiers of the Russian occupying power came and destroyed the monument in front of the Swedish/Ukrainian Orthodox church in Gammalsvenskby. The monument stands for Ukraine’s independence, at the top was the coat of arms of Ukraine and ”The country’s future depends on us”.

The polyclinic says that those who remain in Gammalsvenskby are very tired and extremely stressed, after Russian planes have been flying low all week and there have been a lot of Russian soldiers in the village. The elderly in particular feel bad. Some medicines, especially stomach and heart medicine, are starting to run out.

The roads and cities are dangerous, so they pretty much treat everyone here at the local outpatient clinic.

Our aid workers in the village are again planning to go to a town and buy medicine, possibly also adult diapers.

27 juli

Det är många ryska soldater i byn varje dag.

Polikliniken hälsar att de som är kvar i Gammalsvenskby är mycket trötta och enormt stressade, efter att det att ryska flygplan flugit lågt i hela veckan och det har varit mycket ryska soldater i byn. Särskilt de äldre mår dåligt. En del mediciner, Särskilt mag- och hjärtmedicin börjar ta slut.

Vägarna och städerna är farliga, så de behandlar i stort sett alla här på den lokala polikliniken.
Hjälparbetarna planerar att köpa in medicin i någon av de närliggande städerna, trots att det innebär fara att ge sig iväg.

——-

There are manysoldiers in the village every day.

The polyclinic says that those who remain in Gammalsvenskby are very tired and extremely stressed, after Russian planes have been flying low all week and there have been a lot of Russian soldiers in the village. The elderly in particular feel bad. Some medicines, especially stomach and heart medicine, are starting to run out.

The roads and cities are dangerous, so they pretty much treat everyone here at the local outpatient clinic.
The humanitarian workers are planning to go to a city nearby to get more medicines. But it is dangerous.

26 juli

Det är varmt i Gammalsvenskby. De har mat, el och vatten.
Flera av jordbrukarna plockar potatis, men det går fortfarande inte att sälja den.


Det pågår mycket krigsaktiviteter, flygplan som flyger lågt, missiler som passerar ovanför och det hörs många explosioner i närområdet. Det är en ukrainsk offensiv på gång i Khersons län, som byn tillhör. Detta inger hopp, men innebär också mer oroligheter.
Ryska ockupationssoldater är i ofta i byn, de senaste gångerna har de letat efter tomma hus som de kan slå sig ner i..

Den 22 juli dödades en man från byn, som tjänstgjorde som militärpolis i Dnipro. Våra tankar går till hans familj.

—-

It’s hot in Gammalsvenskby. They have food, electricity and water.

Several of the farmers are picking potatoes, but it is still not possible to sell them.

There is a lot of war activity going on, planes flying low, missiles passing overhead and many explosions are heard in the immediate area. There is a Ukrainian offensive underway in Kherson County, to which the village belongs. This brings hope, but also more anxiety.

Russian occupation soldiers are often in the village, the last few times they have been looking for empty houses to settle in..

On July 22, a man from the village, who served as a military policeman in Dnipro, was killed. Our thoughts go out to his family.

20 juli

Fick just en rapport från våra hjälparbetare i byn.

”Tack för er hjälp från Gotland och Sverige! Vi från Gammalsvenskby tackar er alla så mycket. Vi kunde få tag på mycket mediciner till byborna.

Det är väldigt varmt här nu, det är många explosioner runt omkring oss.  igår sköts ett plan ner ovanför oss, det var skrämmande, men vi väntar på befrielse.  Själva byn är inte skadad, men folk är rädda och kan inte längre lämna. En fridfull himmel åt ert hjälpande land.  Med er hjälp och världens hjälp kommer det att bli fred i Ukraina, och detta kommer att bevara freden i hela världen.”

Hjälparbetarna i Gammalsvenskby har också gjort iordning 40 matpaket som föreningens insamling bidrog till i förra veckan. De har nu delats ut till de äldre som har det mycket svårt. Paketen innehåller basvaror för en månad framåt.

Just received a report from our relief workers in the village.

”Thank you for your help from Gotland and Sweden! We from Gammalsvenskby thank you all so much. We were able to get a lot of medicine for the villagers.

It is very hot here now, there are many explosions around us. yesterday a plane was shot down above us, it was scary, but we are waiting for liberation. The village itself is not damaged, but people are afraid and can no longer leave. A peaceful sky for your helping country. With your help and the world’s help, there will be peace in Ukraine, and this will preserve peace throughout the world.”

The aid workers in Gammalsvenskby have also prepared 40 food packages that the association’s collection contributed to last week. They have now been distributed to the elderly who are having a very difficult time. The packages contain basic goods for one month ahead.

Byborna uppmanas av Ukrainska myndigheter att evakuera inför en motoffensiv från ukrainska armén som planeras för att återta södra Ukraina. Drygt hälften av byborna har lämnat. 


I måndags kväll sprängdes ett stort ryskt ammunitionsförråd av ukrainska armén i Nova Kakhovka. Det syntes tydligt från byn. Ett ryskt högkvarter slogs också ut och dödade minst 3 höga ryska befäl.

En av våra hjälparbetare i byn ringde och berättade att det var förhållandevis lugnt i Gammalsvenskby. Men de flesta i byn var det mycket svårt, särskilt de äldre. Socialarbetarna har gjort upp en lista på de personer som lider mest nöd. Då det just nu är möjligt att åka buss till staden Nova Kakhovka köper de in 40 matpaket till de mest utsatta samt mycket vuxenblöjor, för pengar från Föreningens insamling.


Det är återigen brist på mediciner och det är svårt att få tag på i ryskockuperat område, där det råder allmänt stor brist på medicin. Möjligheten att ta medicin från Ukraina är inte längre möjlig, då gränsen mellan ryskockuperat område i Khersons län och Ukraina är stängd sedan ett par veckor. Polikliniken i byn har gjort en lista på de mediciner som behövs. Igår kunde våra modiga hjälparbetare från byn få tag på ett parti med rätt mediciner, som insulin, hjärtmedicin och andra livsnödvändiga mediciner i regionstaden Khersons apotek. Medicinerna bekostas av insamlingen och delas ut till de behövande byborna.

—-

Villagers are urged by Ukrainian authorities to evacuate in the face of a counter-offensive by the Ukrainian army planned to retake southern Ukraine. Just over half of the villagers have left.

On Monday night, a large Russian ammunition depot was blown up by the Ukrainian army in Nova Kakhovka. It was clearly visible from the village. The Ukrainian army also knocked out a headquarters, where at least 3 senior Russian commanders died.
One of our aid workers in the village called and told us that it was relatively quiet in Gammalsvenskby. But most of the village was very difficult, especially the elderly. The social workers have made a list of the people who suffer the most. As it is currently possible to take a bus to the city of Nova Kakhovka, they buy 40 food packages for the most vulnerable and a lot of adult diapers, for money from the Association’s collection.

There is again a shortage of medicines and it is difficult to get hold of in a Russian – occupied area, where there is generally a great shortage of medicines. The possibility of taking medicine from Ukraine is no longer possible, as the border between the Russian-occupied area in Kherson County and Ukraine has been closed for a couple of weeks. The clinic in the village has made a list of the medicines needed and yesterday they were able to get a batch of the right medicines, such as insulin, heart medicine and other vital medicines in the region town Kherson. The medicines are paid for by the collection and distributed to the needy villagers.Rapport från byn
Ryska ockupationsmyndigheten är i byn varje dag. I förrgår var det inne och genomsökte det blivande svenskbymuseet, som skulle ha invigts den 11 maj 2022, 240 år efter att Gammalsvenskby grundades av svenskarna från Dagö.Det finns ingen möjlighet att komma fram med mediciner för närvarande. Det är mycket svårt att komma in eller lämna Khersons län. Ingen släpps varken in eller ut genom vägspärrarna. Det pågår mycket strider norr om byn. Försörjningen av mediciner i hela det ryskockuperade området är mycket dåligt, så de mediciner polikliniken och byborna behöver finns inte att få tag på. Detta drabbar de som behöver dagliga hjärtmediciner, insulin och andra läkemedel hårt.

Föreningen Svenskbyborna kunnat stötta ålderdomshemmet och andra, så att de har kunnat köpa in hygienartiklar som vuxenblöjor, bindor och andra förnödenheter i städer i det ryskockuperade området.Det finns el, vatten och mat. Men det är fortfarande svårt med kontakten med omvärlden, då ukrainskt internet och mobilnät är nedstängda. De ryska nätverken fungerar dåligt.Det har varit lite lugnare beskjutningar runt byn det senaste dygnet, just nu är mest ryska flygplan som hörs.Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


The Russian occupation authorities are in the village every day. The day before yesterday, it was inside and searched the future Swedish village museum, which should have been inaugurated on 11 May 2022, 240 years after Gammalsvenskby was founded by the Swedes from Dagö.
There is currently no way to come up with medications. It is very difficult to enter or leave Kherson County. No one is allowed in or out of the roadblocks. There is a lot of fighting going on north of the village. The supply of medicines throughout the Russian-occupied area is very poor, so the medicines the outpatient clinic and the villagers need are not available. This severely affects those who need daily heart medication, insulin and other medications.

The association Svenskbyborna has been able to support the old people’s home and others, so that they have been able to buy hygiene items such as adult diapers, sanitary napkins and other necessities in cities in the Russian-occupied area.
There is electricity, water and food. But it is still difficult to connect with the outside world, as Ukrainian internet and mobile networks are shut down. The Russian networks are not working well.
There have been a few calmer shelling around the village in the last 24 hours, right now most Russian planes are heard.

Det är mycket varmt i Gammalsvenskby och läget för byborna är fortsatt svårt.

Byn ligger i ryskockuperat område sedan den 24 mars. Det sker ständigt tung beskjutning runt byn.

Drygt hälften av byborna har lämnat byn och satt sig i säkerhet hos vänner eller släktningar. De flesta är kvar i det icke ryskockuperade Ukraina och ett 60-tal har tagit sig till Sverige.

Det finns el, vatten och mat, men det är svårt att hålla kontakt med nära och kära, då ukrainskt internet och mobilnät är avstängda.

Byn är känd för sin goda potatis, som också ger de största intäkterna till jordbrukarna. Potatisen är klar för leverans, men inga inköpare kan ta sig till byn. De få som gjort det betalar bara 3,5 UAH per kilo, vilket är ett mycket dåligt pris. Normalt har det legat på 4,5-12 UAH.

Ockupationsmyndigheten är nu i byn dagligen. De har aviserat att de inom kort kommer att tillsätta en ryskvänlig byäldste/borgmästare i byn. 

I söndags hade svenskbymuseet i Roma besök av kulturminister Jeanette Gustafsdotter som vill veta mer om Svenskbyborna och Gammalsvenskby.

—–

It is very hot in Gammalsvenskby and the situation for the villagers is still difficult.

The village has been in a Russian-occupied area since March 24. There is constant heavy shelling around the village.

Just over half of the villagers have left the village and taken refuge with friends or relatives. Most remain in non-Russian-occupied Ukraine and about 60 have moved to Sweden.

There is electricity, water and food, but it is difficult to keep in touch with loved ones, as Ukrainian internet and mobile networks are turned off.

The village is known for its good potatoes, which also provide the largest income to the farmers. The potatoes are ready for delivery, but no buyers can get to the village. The few who have done so pay only 3.5 UAH per kilo, which is a very bad price. Normally it has been at 4.5-12 UAH.

The occupation authority is now in the village daily. They have announced that they will soon appoint a Russian-friendly village elder / mayor in the village.

On Sunday, the Swedish Village Museum in Rome was visited by Minister of Culture Jeanette Gustafsdotter who wants to know more about the people of Svenskby and Gammalsvenskby.

Potatisbyn 2014